رئیس اورژانس اجتماعی کشور:

▪تاکنون ٢٧۵٠٠ مورد کودک‌آزاری از انواع کودک‌آزاری جنسی، جسمی، عاطفی و غفلت به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شده
است.

▪همچنین تا‌کنون ١۴ هزار و ۵٩٩ مورد همسر‌آزاری به اورژانس اجتماعی ارجاع داده شده‌ است.

▪٣٨ درصد از این کودکان در سن دبستان و زیر دبستان و ١٢ درصد راهنمایی بوده‌اند.

▪٢٩ درصد از آزارها جسمی و ٣ درصد جنسی بوده است، چرا که بسیاری از خانواده‌ها از ترس امنیت و آبرو خیلی ازاین موارد را گزارش نمی‌کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)