این سخرانی به تازه گی در چهارچوب فعالیتهای انتخاباتی ایراد شده است. ریس سابق مجلس و معاون سابق تخست وزیری جمهوری اران رسول قلی اوف: آذربایجانیان ۵۰۰۰ سال است ایرانی هستند صحبت از اسمیله شدن حماقت است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)