دوستان عزیز
چند نکته کوتاه درباره مقاله ضمیمه شده دررادیو زمانه داشتم.
اینکه به مریم بگویید:
«بنابر این از خانم مریم، «مسئول شورای ملی مقاومت ایران» تقاضا می‌کنم روسری خوشگل‌شان را از سرشان بردارند. از خانم‌های مجاهد هم همین تقاضا را دارم.»
چنین درخواست واستدلالی منافی آزادی های دمکراتیک مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشراست. حق انتخاب پوشش، یکی ازمسائل شخصی افراد است. باید به این مسئله احترام گذاشت. وبه برخوردهای خود بخودگرایانه ویا واکنشی نیفتاد.
مریم رجوی می گوید:‌«‌حجاب، همه چیززن مجاهد است.» مستقل ازدرست وغلط بودن چنین نظرگاهی، که درحیطهٔ ساختاروبافت توتالیتاریسم سازمان حاکم است. باید به حقیقتی اشاره کرد، که این سازمان هرگزنمی تواند خارج ازدستگاه ایدئولوژیک رهبری عقیدتی حرکت کند.
درحالیکه تمامی رسانه های فارسی زبان، سایت ها وحتّی صفحات فیسبوک اشخاص، عکس دختران آزاده وزیبا وش میهنمان را، دردی ماه ۹۶ و ادامه این حرکت تا دستگیری ۲۹ تن اززنانی که روسریشان را برچوبی به اهتزاز درآورده اند. درانبوه رسانه های مجاهدین، ازتلویزیون وسایت مجاهدین گرفته تا سایت های تابعه، حتّی یک عکس ویک خبرهم دراین زمینه منتشرنکرده اند!.
کما اینکه درسال۸۸ نیز، یک مورد ازکشف حجاب رانیزمنتشرنکرد.
این یگانه آلترناتیو، ورئیس جمهور منتخب رجوی، نمی فهمد که کلمه «جمهور»به آحاد مردم برمی گردد. یعنی به تک تک مردم. زیرا چنین دخترانی، یک جرم دارند!. با دستگاه رهبری عقیدتی وتوتالیتاریسم حاکم برساختارفرقه این سازمان سرهیچ سازگاری ندارند. اگرچنین بود، با ساختارولایت فقیه نیزدرجنگ وتعارض نبودند.
وجود چنین زنان ودختران ازاده ای، نفی اندیشه ولایت عقیدتی محسوب می شود. به همین دلیل هیچ نشانی ازچنین دختران، وشیران برون تاخته ازچلهٔ کمان، دررسانه ها وسایت های مجاهدین یا فت نمی شود.
چنین حرکتی وچنین زنان آزاده ای، خصم رجوی وولایت عقیدتی او، شمرده می شوند.
مریم ومسعود رجوی همه چیزرا به «مسخره »کشانده اند.
مریم می گوید:«‌حجاب، همه چیززن مجاهد است.» اگرچنین است، همخوابگی ورقص برهنه زنان شورای رهبری درمقابل رجوی این رهبرعقیدتی چیست؟. درهمان دستگاه اسلامی مجاهدین، چنین رقصی برهنه ایی وچنین همخوابگی، درکدام سنّت پیامبران بوده است؟.
عیسی مسیح، پیامبرورهبری که زنان روسپی را! به زنانی پاکدامن وحواریون خود تبدیل کرد. امّا رهبری عقیدتی دیگری، زنان مجاهد وپاک دامن را ازیک همردیف به بیست وچهار والنهایه به هزار زن شورای رهبری تبدیل، وبه معشوقه خود تبدیل کرده، وبه حرمسرای خود کشید. تمامّت آرمان وخون ها را به ورطهٔ خودشیفگی های بی حدّ ومرزفردیّتی یکتا وشهوتی که ضخامت قطور جنسیّتی چنین وحشی وجنون آمیز…کشید. ومریم بعنوان رئیس «جمهور»؟، بجای اینکه درخدمت تک تک آحاد مردم باشد، یک سویه نه تنها «همه چیز»خود را، بلکه همه چیزاین مقاومت را بپای رجوی ریخت. زیرا اصالت با رهبری است ونه مردم. اینها سخنان مریم است ونه من.
وضعیّت زنان درسازمان مجاهدین، یکی ازاسارت بارترین ساختاری است که تا کنون شاهد آن بوده ام.
طلاق مریم ازهمسرش وازدواج با رجوی، اگریک مسئله شخصی باشد، به خودشان مربوط است. اگرچه عیسی مسیح، همانکه مریم رجوی هرسال ازنامش درآغازسال میلادی یاد می کند، چنین گفته است:
«همچنین گفته شده است:«هرگاه مردی، با زن خود متارکه نماید، باید طلاقنامه به اودهد».امّا من به شما می گویم:« هرگاه کسی زن خود را، جزبه علت زنا طلاق دهد، اورا به زنا کاری می کشاند. وهرکس با چنین زنی ازدواج نماید، زنامی کند». متی ۵- ۲۳- ۳۱
«فریسیان: آیا جایز است که مرد به علتی که بخواهد زن خود را طلاق دهد. عیسی درجواب ازآنها پرسید:« آیا تا بحال نخوانده ائید که پروردگارازابتدا انسان را اززن ومرد آفرید؟. به این سبب که مرد، پدرومادرخود را ترک می کند وبه زن خود می پیوندد، وآن دو یکی می شوند. ازاین رو، آنها دیگر دوتن نیستند، بلکه یکی هستندَ؛ پس آنچه را خدا بهم پیوسته است، انسان نبایدجدا سازد».
آنها پرسیدند« پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یک طلاقنامه به زن خود، ازاو جدا شود؟». عیسی جواب گفت:« بخاطر سنگدلی شما بود. که موسی اجازه داد اززن خود جدا شوید. ولی ازبتدای خلقت چنین نبود. امّا من به شما می گویم:« هرکسی زن خود را به هرعلتی، بجزعلت زنا طلاق دهد، وبا زن دیگری ازدواج کند( نماید) مرتکب زنا می شود؛ شاگردان به او گفتند:«اگرشوهردرمقابل زنش باید چنین وضعیّتی داشته باشد بهتر است که دیگرکسی ازدواج نکند». عیسی به آنها گفت:« همه نمی توانند این سخن را قبول کنند، مگرکسانیکه استعداد آنرا داشته باشند. بعضی ها طوری بدنیا آمده اند که نمی توانند ازدواج کنند، عده ایی هم بدست انسان مقطوع النسل شده اند، وعده ایی هم بخاطرپادشاهی آسمانی ازازدواج خودداری می کنند. بنابراین هرکس قدرت اجرای این تعلیم را دارد آنرا بپذیرد». متی ۱۹. ۱۲-۳
«شنیده اید که گفته شده:« زنا نکن» اما من می گویم:« هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند. دردل خود با او زنا کرده است است. پس اگرچشم راست تو باعث گمراهی تومی شود، آن را بیرون آور و دور انداز، زیرا بهتراست که عضوی ازبدن خودرا ازدست بدهی، تا اینکه تمام بدن به جهنم افکنده شوی». متی۵. ۲۹-۲۷
امّا هنگامی که آنها این ازدواج را، مبنا وبنیاد دستگاه ایدئولوژیک رهبری عقیدتی قرارمی دهند. بحث فراترازآن است که مسیح درباره آن سخن گفته است. کاش مسیح زنده بود ودراین باره نیز نظرش رامیداد.
این اشارتی بود کوتاه. طبعا در آینده یک برنامه ویژه در«میهن تی وی» به این موضوع خواهم پرداخت. تا حقایق، آنچنان که درپشت پرده بود، درمقابل چشمان مردم بگذارم.

سیامک نادری
۱۲ بهمن ۱۳۹۶

مریم خانم، لچکت را از سر بردار!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)