تحلیلی بر مسئله ی حجاب در ایران و اینکه ایا حجاب را زنان و دختران ایرانی خود بر سر و بدن خود گذاشته اند و یا رژیم انرا بر انان تحمیل کرده است ؟
ایا گشت ارشاد و سایر عوامل سرکوب رژیم میتوانند چهار دهه به زور و اجبار حجاب بر میلیون ها زن و دختر ایرانی تحمیل کنند؟ با نگاهی واقع گرایانه و قاطعانه به این موضوع درمی یابیم که در ایران حجاب اجباری وجود ندارد.
مگر میشود رژیمی چهار دهه به زور حجاب اجباری بر سر و بدن میلیون ها زن و دختر ایرانی بگذارد؟ چنین فکری که رژیم به زور حجاب بر زنان تحمیل میکند فکری ساده لوحانه و ابتدایی است. گشت ارشاد میتواند صد ها و چه بسا هزاران زن را هم به رعایت حجاب اجباری و تحمیلی وادار کند ولی ایا گشت ارشاد و سایر عوامل سرکوب رژیم میتوانند به زور و اجبار حجاب بر میلیون ها زن و دختر ایرانی تحمیل کنند؟ خیر هرگز نخواهند توانست. یاد بگیریم که از ماست که بر ماست. چماق رژیم که بر سر زن ها و مردان ایرانی کوبیده میشود ساخته ی دست خود مردم ایران است. این چماق ساخته ی دست خارجی ها نیست.اگر میلیون ها زن ایرانی رعایت پوشش دلخواه و عدم رعایت حجاب را حق خود میدانند میتوانند حق خود را بگیرند و حق گرفتنی است. اگر چهار دهه است که به پایمال شدن حق خود رضایت داده اند پس چنین چیزی زور و اجبار نیست و اختیاری است. کسی که برای رسیدن به حق خود تلاش نمیکند چگونه میتواند مدعی حقوق خود باشد؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)