ده افغانی پول زیادی نیست!!! نیمرخ را بخرید و بخوانید، از این طریق هم یک کار ارزش‌مند و زنانه را حمایت و نیز وضعیت زنان را به خوبی درک خواهید کرد.
هفته نامه نیمرخ‌ یک پروژه نه‌بوده بل عشق و علاقه مندی تعداد از دختران است که آزادی، آگاهی و توانایی زنان را حق مسلم شان می‌دانند.

کابل: مردان هم نیمرخ، هفته‌نامه زنان پیشگام افغانستان را می‌خوانند

ما با بررسی وضعیت زنان در گذشته، درک وضعیت فعلی و آینده زنان افغانستان نشریه نیمرخ را ایجاد کردیم. ما خواستیم عملا نشان بدهیم که زنان هم توانایی مدیریت و رهبری یک جریان را دارند.

مردان هم نیمرخ می‌خوانند تا از جهان زنان پیشگام کشور بیشتر بدانند

ما طلا نمی‌خریم، لباس‌های مفشن و گران قیمت نمی‌پوشیم، بند کفش‌های مان را محکم می‌بندیم و مسیرهای طولانی را در ملی بس‌های شهری رفت و آمد می‌کنیم. گاهی حتی صبح و ظهر غذا نمی‌خوریم، تلاش می‌کنیم و باور داریم که روزی به اهداف مان می‌رسیم.

هفته‌نامه نیمرخ تنها برای زنان جامعه نیست.

درست است که نیمرخ یک نشریه زنانه است اما تلاش ما این است که مردان بیش‌تر بخوانند.
تغییر ذهنیت مردان نسبت به زنان اساسی ترین اصل ما در نیمرخ است.
دستان کسانی را که در این راه ما را حمایت می‌کنند را به گرمی می‌فشاریم.

ترویج نیمرخ خوانی در کابل: مردان هم هفته‌نامه زنان را باید بخوانند

شرح مفصل ایجاد نیمرخ در شماره ۲۱ هفته جدید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)