مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگاربیکار)
یک فعال سیاسی(ایرج مصداقی)دریادداشتی نوشت:
«رضا شاه،‌ روحت شاد»‌ شعاری انحرافی و به شدت خطرناک است. «رضا شاه» وجود ندارد، نمی‌توان او را زنده کرد، نمی‌توان او را به قدرت بازگرداند اما در شرایط خاص می‌توان «بدیل»‌ او را ساخت و به ملت قالب کرد».
خامنه ای دردیداری که پیشتربافرماندهان سپاه داشت،گفته بود:
“دشمنان منتظرند۱۰سال دیگر که من نباشم اهدافشان را محقق کنند”.
“ژنرال پینوشه”برعلیه دولت انقلابی وقانونی “آلنده”کودتاکردوتاسال های متمادی اداره ی شیلی را در اختیار خودقرارداد.
سپاه پاسداران رسما نمی تواندکودتاکند،اما شبهه کودتاراچرا.
ویکی ازپیش درآمدهایش همان طرح راه اندازی دوباره گشت های ثارالله به بهانه تامین امنیت عمومی ست؛که زمزمه هایش شنیده شد.
آیاسپاه پاسداران باشبهه کودتای احتمالی در اندیشه ی چنین سناریویی ست؟
وآیامی خواهدبدیلی ازرضاخانی سپاهی(مثل ژنرال قاسم سلیمانی)ورهبر مطیع خودرابه بهانه ی صیانت ازانقلاب به مردم تحمیل کند؟
“جمهوری اسلامی ایران”بدون اصل ولایت فقیه معناومفهومی نداردوبامرگ عنقریب واحتمالی خامنه ای،بیت رهبری،نهادهای امنیتی وسپاه پاسداران بابحران فقدان رهبری کاریزما_حتی با قدوقواره خامنه ای_روبروهستند.این مشکلی ست که خامنه ای وانصاروی رابشدت رنج می دهد.
ازآنجاکه باوجودآرامش سیاسی درکشورهرکسی نمی تواندتوسط مجلس خبرگان به رهبری برگزیده شود وفردجانشین با”ان قلت”ومخالفت های کلان روبرو خواهد شد.وزمان حاضردوره ی دهه ۶۰ ومرگ خمینی نیست که بشودبسادگی هرکسی رارهبرکرد و قطعاباچالش های عمیق روبرو خواهد شد.لذا تحمیل جانشین تحمیلی،فقط بابحرانی بودن کشور محتمل است.
تنهاافرادی که-هم بدلیل سیادت وهم سوابق مدیریتی-می توانندبرای گزینه ی رهبری مطرح باشندشخص سیدمحمدخاتمی وسیدمحمود هاشمی ست.
سیدمحمودهاشمی بدلیل ویژگی هایی، “خیرالموجودین”است که حتی اصلاح طلبان نیزاورامی پذیرند.ولی اینجامشکلی که هست اوبه سرطان مبتلاست وعزیمت وی به خارج ازایران برای مداوای این مرض هست وهرآن ممکن است قبل ازمرگ خامنه ای اوبمیرد!
واماخاتمی که باسکوت وترغیب مردم به رای دادن درانتخابات(حتی به افرادی چون”ری شهری” )واخیرامواضعش پیرامون اعتراضات مردم وهمراهی همه ی اصلاح طلبان حکومتی ورسانه ای باایشان،علاوه براینکه نشان می دهدآنهاممکن است گاهی دردعوای جنگ قدرت،گوشت هم رابخورند،امابرای حفظ نظام (که حفظ وبقاودوام خودشان هم هست)ممکن نیست استخوان همدیگررا،لذاحاضرندبدلیل”حفظ نظام که اوجب واجبات است”حتی سیدمحمد خاتمی رارهبر کنند؛ ولی درادامه،بابحرانی چون”گلاسنوست”ی ایرانی هم روبروخواهند شد!
“جمهوری آخوندی ولایت فقیه”برای حفظ خودوتحمیل بدیل ورهبرمطلوب،به آرامش اجتماعی نیازنداردودرآرامش سیاسی نمی تواندچیزی راتحمیل کند،بنابراین بحران می سازندوبعدبهانه بدست می آورندوسپس مدیریت می کنند.
بطورمثال شعارهایی که درحمایت ازرضاپهلوی ورضاشاه ویابازگشت سلطنت_که توسط عده ای خاص داده شدوبشدت روی آن موج سواری هم کردند_دسیسه،وساخته وپرداخته شیادان نیروهای امنیتی ست…
درموردبازگشت سلطنت وشاه به ایران،اولابه قول آقای ابوالحسن بنی صدر(اگرنقل قول ازایشان درست نباشد،ولی حرف درستی ست):”مردم استفراغ خودرانمی بلعند”!
ثانیاسفره ی سلطنت طلب هاهمه جا بارضا پهلوی یکی نیست.
وثالثارضاپهلوی دردوره جوانی همراه پدربه خارج ازایران رفت وتاالان باپول این مردم وکمک رسانه ای وغیررسانه ای دولت های بیگانه ای چون اسرائیل وآمریکابوده که گاهی در بورس سیاست قیمتش بالا رفته است!!
ورابعا:مگر”رضاپهلوی”بدلیل فرزندشاه بودن ژن مرغوب رهبری مردم وسلطنت کردن راداردکه بخواهدآلترناتیوباشد؟ا
مورددیگرفرقه رجوی واخیرا”ری استارت”هاهستند؛که به ضرس قاطع می توان گفت افسارآنها درداخل ایران وحتی خارج ازکشور،دردست نهادهای امنیتی ست وتوسط آنهامدیریت می شوند.
فرقه ی رجوی یک لاشه ی متعفن مُرده است که رژیم آخوندی جمهوری ولایت فقیه بشدت به این بوی گندنیازداردتاباتوزیع لاشه ی آنها در تمامی اعتراضات مدنی وآرام مردم،سبب آزرده خاطرشدن افکارعمومی شودوبدین وسیله آن بهره برداری ومدیریت مطلوب را به سرانجام برسانند.
آنهاسوژه سوخته ای هستند که همیشه بدلیل منفوربودن شان درنزد مردم،رژیم ازآن استفاده ی بهینه کرده است.
در”جمهوری آخوندی ولایت فقیه”هیچگاه(طبق همین قانون اساسی)اجازه ی تظاهرات مدنی وآرام و بدون خشونت وبدون اسلحه وتخریب به مردم داده نمی شودمگرآنکه آنها هواداران نظام وازخودی هاباشند.
هرگاه دراین سالهامردم خواستندبصورت مسالمت آمیزحرف خودشان راعلیه نظام بزنند فوراردپای هواداران فرقه رجوی،سلطنت طلب هاودرنهایت اسرائیل وموسادوسیاعلم شده است.
نظام به این خشونت برای دوام خودنیازدارد تابتواندرضایت افکارعمومی رابرای سرکوب بدست آورد.
اعتراضات مدنی وآرام آنتی تز،سیاست های غلط نظام جمهوری آخوندی ولایت فقیه است که حاکمیت تاب تحمل آنراندارد؛بنابراین باورودخشونت،تخریب واغتشاش،می خواهدسنتزمطلوب خودراازآن بیرون بکشد.
ولی همیشه هم اینطورنیست؛ونمی شودآنرا دقیق پیش بینی کرد.
وقتی موج روی موج آمد وسیل راه افتاد دیگرنه درآن حلواپخش می شودونه با موعظه می توان اصلاح کرد.
بهترین،اصلاح،انقلاب دراصلاحات است!
یعنی استعفای خامنه ای وپیش ازآن حذف اصل ولایت فقیه، که بازهم طبق همین قانون اساسی تعمیم آن دراختیارواجازه ی رهبراست.
والسلام علی من اتبع الهدی!
۱۳دی ماه۱۳۹۶

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=83969

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com