تفسیق
به مناسبت۲۹آذر۱۳۸۸سالمرگ آیت الله منتظری
برگی ازتاریخ انقلاب۵۷
کاری از:محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگاربیکار)
گزاره ی اول:
دبیرکل جمعیت دفاع از ارزش های انقلاب(محمدی ری شهری اولین وزیر اطلاعات)گفته است:
«حضرت امام خمینی،درحضورحضرات آیات: خامنه ای،مشکینی،امینی،وهاشمی رفسنجانی ومرحوم احمدآقاخمینی،آقای منتظری را تفسیق کردند».
ایشان همچنین درادامه سخن خودگفته است:
«بددفاع کردن ازولایت فقیه هیچ فرقی با حمله کردن به این اصل مهم قانون اساسی نداردوموافقین بایدحق وعدل وانصاف و اخلاق اسلامی رادرهمه حال رعایت کنند».
نقل از:روزنامه ابرار،۱دی ماه۱۳۷۶،ش۲۶۲۹
گزاره ی دوم:
خاطره ای ناگفته(از:محسن رفیقدوست):
نقل از:نشریه بنیادمستضعفین،۱۱آذر۱۳۷۶،ش۱۳۱
«اوایل سال۵۹واواخرسال۵۸بودکه خدمت حضرت امام شرفیاب شدم ودرمورد مبلغی وجه بلاصاحب که نزدبنده بودازمعظم له،سوال کردم،حضرت امام نحوه ی هزینه کردن پول رابه آقای منتظری محول فرمودند.اولین حواله آقای منتظری پرداخت هفتادمیلیون ریال به سیدمهدی هاشمی بود.هیاتی ازعراق میهمان مهدی هاشمی بود.بنده راهم دعوت کردند.هنگامی که شب واردمجلس شدم با کمال تعجب مشاهده کردم برروی میزتعداد زیادی شیشه ی خالی وپراز مشروب الکلی قرار داردکه برای پذیرایی مدعوین عراقی تدارک شده بود.بااعتراض به هاشمی مجلس راترک کردم وموضوع رابه آقای متتظری منعکس کردم.اماجواب ایشان برایم عجیب ترازمنش مهدی هاشمی بود. ایشان درجواب اظهارات من باسردی گفت:شما دراین کارهامداخله نکن.معلوم بودخودش اطلاع کافی داشته است.من دلم آرام نشد، موضوع رابه عرض حضرت امام رساندم.اماآن بزگوار با تغییروناراحتی فراوان دستوراکید دادندکه ازباقیمانده پول،هیچ مبلغی رادر اختیارآقای منتظری قرارندهم.».
گزاره ی سوم:
معنای تفسیق:
لغت‌نامه دهخدا:
تفسیق . [ ت َ ] (ع مص ) فاسق خواندن . (تاج المصادر بیهقی ). به فسق نسبت کردن کسی را.
فرهنگ فارسی معین
(تَ) [ ع . ] (مص م .) فاسق شمردن.
پایان سخن:
درگزاره ی اول طبق سخن صریح خمینی ایشان آقای منتظری را فردی فاسق که گناه کبیره می کند،معرفی می کند.
درگزاره ی دوم طبق خاطره رفیقدوست ایشان نسبت به صرف مشروبات الکی دریک میهمانی،موضوع را بی اهمیت دانسته وطبق خاطره ایشان،خمینی به رفیقدوست امر کرده که دیگر وجوهات و رد مظالم خود رابه آیت الله منتظری ندهد!
ری شهری در همان سخنان فوق الذکر،بطور غیرمستقیم سخن دکترشریعتی که گفته است:«ازبددفاع کردن تانفی کردن راهی نیست»رادرمورددفاع بدازولایت فقیه متذکر می شود!
حال سخن وسوال این است که صرف نظرازصحت وسقم خاطره ی رفیق دوست(وبرفرض صحت)نظرفقهی وشرعی واهمیت استراتژیک آن میهمانی ومسلمان وغیرمسلمان بودن میهمانان واحتمالات دیگر راایشان درنظر گرفته واین خاطره رانقل کرده اند؟
گفتنی ست،خمینی تاهمان اواخرفوت،ازابتدای انقلاب وتازمان مرگ مهم ترین ارجاعات حکومتی وشرعی وفقهی وازجمله وجوهات مربوط به خودرابه آیت الله منتظری محول کرده اند.چگونه است،فردی که فاسق است را نماینده خودمی کند؟!!
آیادراین نقل وقول وخاطره،کذاب بودن این دوشخص معلوم نیست؛وآیاخاطره ونقل آنهابد دفاع کردن ازخمینی وموجب ریختن آبروی وی وبی اعتبار کردن ایشان نشده است؟!
فاعتبروایااولی الابصار
۲۸آذر۱۳۹۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)