«ناکارآمدان شکنجه را فقط خوب بلدند»

دولت نا کارآمد روحانی
مانده ز حل مشکل گرانی
زندان وشکنجه را خوب بلد است
سارقِ تروریست و پستِ جانی
علی گدا خامنه ای آنطرف
از برِ دزدی بود اول صف
تروریست است و جانی و منافق
دشمن ایران بود و چنگ و دف

شاهین میر محمد حسینی