‍ ‍ هر چیز نهایتی دارد
نهایت قلک های پنج ده سالگی
تفنگی‌ست
که آب می خورد از خشاب
نهایت جنگ حتى
حماقتی‌ست در لباس کابل
دینامینی لاى پاى بودا
و تفنگی‌ست بر پیشانی غزنی
که سرش نمی‌شود
با شقیقه بازی کند
یا کودک

هرگز به سیب
در دست دخترى
فکر کرده‌ای آیا ؟!
نارنجکی‌ست
که آن هم نهایتی دارد
مثل همان قلک
همان تفنگ

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)