بر اساس خبر رسیده ، اعضای دستگیر شده کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهر بوکان دادگاهی شدند .

 

هادی تنومند ، قاسم مصطفی پور ،ابراهیم مصطفی پور وجمال مینا شیری که در تاریخ 29 آذر 1391 درشهر بوکان و در محل کار و زندگی خود بازداشت و روانه زندان شده بودند در تاریخ 23/11/1391 دادگاهی و اتهام آنها اقدام علیه امنیت کشورو عضویت در کمیته هماهنگی اعلام شده است .همچنین محمد کریمی از دیگر دستگیر شدگان بود که به دلیل نبودن در شهر محل سکونت، دادگاهی نشد.

ما اعضای کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن محکوم کردن اتهام وارده

به اعضای کمیته هماهنگی ،خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط تمامی کارگران و فعالین کارگری دربند هستیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)