سعید شیرزاد، فعال حقوق کودکان کار، زندانی سیاسی زندان رجایی‌شهر است که در حال گذراندن حکم قطعی ۶ سال زندان است و تاکنون چند بار در اعتراض به وضعیت زندان دست به اعتصاب غذا زده است و بارها به سلول‌های انفرادی منتقل شده است.

پس از شروع اعتصاب اخیر دسته جمعی زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در اعتراض به انتقال اجباری این زندانیان از سالن ۱۲ زندان به سالن ۱۰ در مردادماه سال جاری، بای سعید شیرزاد و ۷ زندانی سیاسی دیگر اعتصاب کننده به اتهام برهم زدن نظم و سردادن شعار علیه رهبری و مقامات از سوی بازپرس شعبه ۶ دادسرای عمومی ناحیه ۳۳ مقدس تهران در تاریخ ۳۰ مردادماه قرار بازداشت موقت صادر شد.(پیوست ۱)

این اتهام هنوز به این ۸ زندانی سیاسی تفهیم نشده است اما ظاهرا به دستور محمد مردانی، رئیس پیشین زندان رجایی‌شهر و در زمان ریاستش بر این زندان و همراهی قاضی ناظر بر زندان آقای کهندانی و معاون قضایی زندان سیگارودی روی پرینت گزارش وضعیت قضایی این زندانیان اضافه شده است که به گفته این زندانیان تنها مستند آن هم اعتصاب غذای دسته جمعی این زندانیان و برگرداندن دیگ غذا بوده است.

در همین زمان و مستند به پرینت اعلام وضعیت زندانی، روز ۱۴ شهریور حکم یکسال حبس تعلیقی این زندانی به مجموع ۵ سال حکم قطعی زندانش افزوده شده و محکومیتش به ۶ سال زندان به او ابلاغ شده است. با این تفهیم اتهام جدید و در صورت اثبات اتهام و صدور حکم ممکن است ۲ سال دیگر هم به تعداد سال‌های زندان سعید شیرزاد اضافه شود.

چنانچه در دادنامه پیوست (شماره۲) دیده می‌شود حکم ۵ سال زندان سعید شیرزاد به ۴ اتهام برمی‌گردد که دادستانی متوجه او کرده است. آقای امیرسالار داوودی، وکیل سعید شیرزاد، پیشتر در لایحه دفاعیه خود بر نادرستی مستندات این اتهام‌ها به عنوان دلیلی برای ناموجه بودن آن‌ها پرداخته بود.

چنانچه از این لایحه برمی‌آید اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی به دلیل ارتباط سعید شیرزاد با خانواده زندانیان سیاسی و تلاش برای انتشار اخبار مربوط به زندانیان سیاسی به او وارد شده است که منطقا بلاموضوع است.

اتهام جاسوسی که در بازپرسی با عنوان جاسوسی برای سازمان ملل به شیرزاد تفهیم شده است به ارتباط شیرزاد با احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل برای حقوق بشر ایران برمی‌گردد و این‌که شیرزاد اخبار نقض حقوق بشر و مسائل زندانیان سیاسی را به احمد شهید منتقل کرده است. چنانکه شیرزاد و وکیل او پیشتر تاکید کرده‌اند این اتهام در مرحله بازپرسی رد شده است اما همچنان در دادنامه آمده است.

مستند دادستانی برای اتهام خلال در نظم و آسایش عمومی هم به حضور سعید شیرزاد در تجمع جلوی شهرداری تهران در اعتراض به کشته شدن یک کارگر دستفروش به دست ماموران سد معبر برمی‌گردد.

روز یکشنبه ۱۴ آبانماه نیز سعید شیرزاد، همراه با ابراهیم فیروزی، امیر قاضیانی و سعید پورحیدر جهت تفهیم اتهام تخریب اموال دولتی به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین برده شدند. بنا به گفته حسینی، بازپرس شعبه ۳، مستندات این اتهام شکایت رئیس پیشین زندان رجایی‌شهر، محمد مردانی و دادیار ناظر بر زندانیان امنیتی زندان رجایی‌شهر، حاجی مرادی است.

بازپرس حسینی برای هرکدام از این زندانیان تا زمان برگزاری دادگاه قرار کفالت هفتاد میلیون تومانی صادر کرده و تاکید کرده است در صورت اثبات این اتهام این چهار زندانی هرکدام ممکن است حداکثر به دو سال زندان محکوم شوند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)