شریه راه مجاهد،(به مدیرمسئولی لطف الله میثمی که بعدهابه صورت مجله و بانام«چشم انداز»متحول وتغییرداده شد)درش۶۱منتشره درسال۱۳۶۹بانقل قسمتی ازسخنان ریگان (رئیس جمهوری اسبق آمریکا)که ازشبکه های تلویزیونی این کشورپخش شده بود،ازقول ایشان می نویسد:

«بایدبگویم افرادی که باماتماس گرفتند،یعنی کسانی که ماباآنهامراوده داشتیم،هرگاه رازآنهابرملامی شدواگرآیت الله خمینی باخبرمی شد،زندگی آنان تاقبل از فرودآمدن شب نیزبه طول نمی انجامید…این افرادعناصری بودندکه مایل بودند حکومتی داشته باشندکه مابانوعی ازآن روزی روابط بسیارنزدیک داشتیم وبه همین دلیل بودکه مامراوده خودراباآنهاآغازکردیم».

به همین نکته مهم،به نوعی کتاب«ماجرای مک فارلین»(نوشته:محسن هاشمی وحبیب الله حمیدی»اعتراف می کند؛ودرص۱۵۴می نویسد[۳]:

«پس ازدرج خبرآمدن هیات آمریکایی به تهران درروزنامه الشراع،ازسوی سپاه به علی هاشمی اطلاع داده می شودکه آمریکایی هامی خواهندملاقات هاراافشا کنندوبهتراست اودرتهران نماندوهمانندگذشته به جبهه برود!».(پایان نقل قول)

MAK

همان کتاب سپس درادامه می نویسد:

«پس ازدخالت امام خمینی وبازداشتن منتقدان ازایراداتهام به اشخاص درگیردر

امرخریدسلاح،محسن رضایی به علی هاشمی می گوید:اگرمی خواهی می توانی به تهران بازگردی مساله دیگرپایان یافته است».(پایان نقل قول).

این یعنی چی؟یعنی همان سخن ریگان که گفت:

«اگرخمینی باخبرمی شد،زندگی آنان تاقبل ازفرودآمدن شب نیزبه طول نمی انجامید…!».(پایان نقل قول)

چون آنهاتوانستندبجای مذاکره کنندگان،افشاء کنندگان رامجازات وزندانی کنند!

همان زمان بین نیروهاوجریان های سیاسی ومطلع یکی ازدلایل دستگیری سید مهدی هاشمی رادادن خبرورودمک فارلین به روزنامه الشراع عنوان شد.که همین کتاب همانرادلیل آمریکایی هابرای افشای موضوع می داند.

هم چنین پس ازدستگیری سیدمهدی هاشمی وانتشاراعلامیه فوق،این موضوع درسطح عموم علنی وباعث تحریک خمینی توسط نامه پراکنی والقائات ری شهری(وزیراسبق اطلاعات)شد.ووی توانست حکم واجازه دستگیری ها رااز خمینی بگیرد.

شایداگراین اعلامیه واعلامیه های دیگرمنتشرنمی شد،دستگیری هاهم انجام نمی گرفت.

شایدهم مذاکره کنندگان ازآن خشنودشدندوبهانه ای پپداشدتاعلاوه برقلب حقیقت ماجرای مک فارلین وبهره برداری به نفع خود،ازافشاکنندگان هم انتقام سختی بگیرند.

سیدمهدی هاشمی وامیدنجف آبادی به دلایل واهی(که حداقل جرمش اعدام نبود)اعدام شدندودیگران تاالان وحال حاضرازحقوق اجتماعی محروم وبدون آنکه رسمامسئولیت رفتاروفعل شان درآزارومحدودساختن آنان رابرعهده بگیرند،به این انتقام کشی ادامه می دهند.

مذاکره کنندگان ایرانی توانستندخودراازمجازات یاحداقل همچون آمریکایی ها-که تامدتهاتبعات زیادی برای آن دولت داشت-ازرسوایی وننگ مذاکره مخفیانه خودرا خلاص وبرهانند!وبه سرعت موضوع به این مهمی را(که هنوزهم برخی اززوایایش پنهان است)به بایگانی بسپارند!

درهیچ جای کتاب منتشرشده ازسوی محسن هاشمی رفسنجانی و همینطوردر مصاحبه هاومطالبی که بعدهادرمطبوعات ایران منتشرشد،اشاره ای به اعلامیه فوق نمی شود،ووقتی هم باپرسش هایی مبنی براینکه علت این دستگیری ها،افشای ورودمخفیانه مک فارلین به ایران بوده است،روبرومی شوند،باپاسخ هایی کوتاه وزدن برچسب اتهام،آنراانکارمی کنند.

ادامه اینجا:
https://www.enghelabe-eslami.com/uncategorised-publisher/26563-2017-11-04-09-18-21.html

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com