«آمریکا حتی به آنهایی که به او امید بستند و برای کمک گرفتن به سراغش رفتند هم رحم نکرد؛ مثل دکتر مصدق که برای آنکه جلوی انگلیسی‌ها بایستد ‌‌به سراغ آمریکایی‌ها رفت و به آنها اعتماد کرد». خامنه ای در ادامه می گوید آمریکا مصدق را سرنگون کرد و نه انگلیس… و اینک دو کلمه پیرامون یاوه گوپی های خامنه ای:

نخست آن که وقتی پای کودتا علیه مصدق به میان می آید قبل از هرچیز روحانیون باید در موردخیانت تاریخی خود به مصدق و همکاری اشان با آمریکا و انگلیس در برابرتاریخ و مردم ایران پاسخ گو باشند. چنان که انتشاراسنادهردو کشور و بخصوص سیا پس از شصت سال طبقه بندی و پنهان نگهداشتن اسراررسمی ( و نه درزاطلاعات که پیشترهمه میدانستند) در همین اواخر صراحتا از پول گرفتن کاشانی و بهبهانی (فلسفی و امثال او که جای خوددارند) از سفارت آمریکا و وابستگی اشان به دربار و حمایت از آن پرده برداشت.

دوم آن که خامنه ای وقتی کودتا را فقط کارآمریکا می داند دارد سیاسی کاری می کند. چون کودتا با همکاری تنگاتنگ هردو کشورصورت گرفت. حتی پیام رمز عملیات ازهمین صدای بی بی سی در خلال اخبارمربوط به ایران رله شد. دولت انگلیس که تاریخا تجربه دیرینه ای در موردچم و خم روحانیت و روابط پیچیده با آخوندها داشته و دارد در جلب روحانیت به سوی دربار و همکاری آن ها نقش بسزاداشته است. چه بسا بدون این اشراف انگلیس آمریکا به تنهاپی موفق به انجام کودتا نمی شد… این سیاسی کاری ایشان سوای پیوندهای دیرینه از موضع کنونی انگلیس نسبت به برجام هم سرچشمه می گیرد. پس معلوم می شود که جنگ شما و آمریکا دعوا برسرلحاف ملا و جنگ شغال و سگ زرداست…..

منبع

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)