روز شنبە ٢١ بهمن ماه ١٣٩١ جسد سە کولبر کرد اهل مهاباد با دست و پای بستە در اطراف بانە در دامنە کوهی بنام سورکیو پیدا شد.

چهار کولبر مهابادی به نامهای علی فرزند مام نادر، حسین رستم‌نژاد، ١۶ ساله، فرزند محمد، هوشیار رستم‌نژاد، ٢٠ ساله، فرزند محمد و رزگار کتانی، ١٨ ساله فرزند کمال در منطقە شهاب الدین بانە به کمین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی افتادند. علی، یکی از این چهار تن موفق به فرار می شود و در حین فرار بر اثر انفجار مین یک پای خود را از دست می دهد. 
سە نفر دیگر کە دستگیر شدە بودند توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بادست و پای بستە در منطقە سورکیو از کوە بە عمق درە انداختە می شوند. جسد این سە تن را اهالی منطقە در روز شنبە گذشتە (٢١ بهمن ١٣٩١) پیدا کردەاند. 
نیروهای مرزی جمهوری اسلامی همه مایملک این کولبران را نیز ضبط و به آتش میکشند.
بر اساس گزارشها ٧٠ راس از اسبهای کولبران و کاسبان کرد نیز در این محل قتل عام شدەاند( ویدئویی از این جنایت -اسبهای قتل عام شدە در سورکیو).

طبق آمارهای مورد وثوق سازمانهای حقوق بشری بطور متوسط هر ۴ روز دست کم یک کولبردر کردستان جان خود را از دست می دهد. احمد شهید گزارشگر ویژە سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در ایران در گزارش خود قتل مستمر کولبران کرد را “قتل سیستماتیک” نامید و جمهوری اسلامی ایران را در ارتکاب به این قتلها محکوم کرد.

قتل عام اسبها
تصاویر اجساد حیوانات زبان بسته که در کوههای کردستان بدست پاسداران مرزهای جمهوری اسلامی بقتل رسیده بودند مخاطبین سایتهای کردی و شبکەهای اجتماعی را با حیرت و بهت فراوان موجە کرد.
دامنە جنایت در حق مردم بی بضاعتی که برای امرار معاش ناچار به حمل بار بر کولهای خود و گاه بر پشت اسبها هستند، در فقدان واکنش جدی کماکان و بطور مستمر در جریان است.  دشمنی با این مردم بە  قتل عام حیوانات زبان بستە آنها نیز تسری کردە است. این روند باید از جانب جامعە جهانی و سازمانهای حقوق بشر و گروەهای حامی حیوانات محکوم شدە و از جمهوری اسلامی بخواهند تا به این روند پایان دهد.

تصاویری از قتل عام اسبها در تیرماە ١٣٨٩

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)