اِشرقات- چرا دین لازم است (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۲۱ سپتامبر۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

یکی از نکات مهمّ که در لوحِ مبارکِ “اِشراقات” نازل گردیده اشاره به هدف از دیانت است. در واقع حضرت بهاءُالله با چنان قاطعیّتی این مطلب را بیان می فرمایند که می توان یکی از امور منحصر به فردِ حیاتِ حضرتشان به عنوانِ مَظهَرِ ظهورِ اِلهی [مربّی و پیامبر الهی] محسوب داشت.

«دینُ الله و مذهبُ الله مَحضِ اِتّحاد و اِتّفاقِ اهلِ عالَم از سَمآءِ مَشیّتِ مالِکِ قِدَم [از آسمانِ مشیّت و ارادۀ خداوند] نازل گشته و ظاهر شده آن را علّتِ اختلاف و نِفاق مکنید. سببِ اَعظم و علّتِ کُبریٰ از برای ظهور و اِشراقِ نَیِّرِ اِتّحادْ دینِ اِلهی و شریعهِ ربّانی بوده و نموِّ عالم و تربیتِ اُمَم و اطمینانِ عِباد و راحتِ مَنْ فِی البِلاد [مردم شهرها و کشورها] از اصول و احکامِ اِلهی. اوست سببِ اَعظم از برای این عَطیّۀ کُبریٰ [بخششِ بزرگ] کأسِ [جامِ] زندگانی بخشد و حیاتِ باقیه عطا فرماید و نعمتِ سَرمَدیّه مبذول دارد.» ۳

چنین هدف و توضیحاتی در مورد مقصود از دینِ اِلهی که نقش حیاتی در زندگیِ جامعۀ بشری بطور کلّی دارد لازمه اش رفتار و کردارِ هر یک از پیروان ادیان است که در این مورد مجدّداً در “اِشراقات” بنحو صریحی نازل گردیده:

«یا اهلِ بَهاء [بهائیان] شما مَشارقِ مَحَبَّت و مَطالِع عِنایتِ اِلهی بوده و هستید. لِسان را به سَبّ و لَعنِ اَحَدی [فحش و دشنام و لعنت و نفرین] میالائید و چشم را از آنچه لایق نیست حفظ نمائید. آنچه دارائید بنُمائید، اگر مقبول افتاد مقصودْ حاصلْ واِلاّ تَعَرُّضْ باطلْ. ذَرُوهُ بِنَفْسِهٖ مُقبِلینَ اِلَی اللهِ المِهَیْمِنِ القَیّوم. [او را بخود واگذارید درحالی که روی آورنده به سوی خداوند حاکم بی نیاز هستید.] سببِ حُزن مشوید تا چه رسد به فَساد و نزاع [ظلم و تباهی و دشمنی]. امید هست در ظِلِّ سِدرۀ عنایتِ اِلهی [زیر سایۀ درختِ حفظ و توجّهِ خداوندی] تربیت شوید و بِمٰا اَرادَهُ اللهُ [به آنچه خداوند اراده فرمود] عامل گردید. همه اوراقِ یک شَجَرید [برگ های یک درخت] و قطره های یک بَحر.» ۴

پاورقی ها:
توجّه: برای «محفوظ بودن حقّ چاپ» به اصل مقاله به انگلیسی مراجعه فرمائید.
(۱). این مقالۀ شمارۀ ۱۶۴ نویسنده می باشد.
(۲).مایکل کِرتوتی به مناسبت جشن دویستمین سالگرد تولّد مبارک حضرت بهاءالله که در ۲۱\۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ برگزار می گردد تعهّد شخصی نموده که تا آن روز ۲۰۰ مقاله در مَواضیع مختلفۀ دیانت بهائی بنویسد. برای اصل این مقاله ها به: http://beyondforeignness.org/ مراجعه فرمائید.
(۳). مجموعه الواح مبارکه نازله بعد از کتاب اَقدس، لوحِ اِشراقات، صفحۀ ۷۶.
(۴). ایضاً.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)