انتخابات میاندوره ای برمه یا همان میانمار در اول آوریل، ۱۳فروردین در حالی برگزار شد که از بسیاری جهات، ویژه و منحصر به فرد بود.  حدود شش میلیون رای دهنده در بیش از هشت هزار صندوق حضور به هم رساندند تا کرسی های خالی شده پارلمانی را – که به علت انتصاب این تعداد از نمایندگان به سمتهای دولتی و اجرایی خالی شده بودند- انتخاب کنند و نتیجه آن پیروزی چشمگیر حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی » به رهبری آنگ سان سوچی بود. این انتخابات باعث حضور اپوزیسیون در پارلمان، پس از نیم قرن غیبت شد. این پیروزی در حالی به دست آمد که این حزب و رهبرش برای نخستین بار از سال ۱۹۹۰اجازه حضور در انتخابات را پیدا کرد و از این منظر، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی معاصر برمه محسوب می شود. از ۴۸ کرسی اولیه، برگزاری انتخابات برای سه کرسی به دلیل درگیریهای نظامی در منطقه اقلیت نشین کاچین لغو شد و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی یا NLD تحت رهبری سوچی توانست ۴۳ کرسی از۴۴کرسی خالی پارلمان را در انتخابات میاندوره ای از آن خود کند و خود او هم به عنوان نماینده منطقه کاومو، به پارلمان راه پیدا کرد. پارلمان ۶۵۶ کرسی دارد و در این انتخابات، رقابت بر سر ۴۵ کرسی بود که حدود شش درصد کرسیهای پارلمان را تشکیل میدهند و حزب حاکم همبستگی و توسعه ملی یاUSDP همچنان تسلط کامل بر پارلمان خواهد داشت در حالیکه جریان وابسته به سوچی همچنان در جایگاه اپوزیسیون قرار خواهد گرفت. هرچند این پیروزی بعد از نیم قرن حاکمیت نظامیان یک رویداد تاریخی قلمداد میشود و طرفداران جنبش دموکرا یخواهی بلافاصله پس از اعلام نتایج آرا به خیابا نها ریخته و به جشن و پایکوبی پرداختند ولی نباید فراموش کرد این یک پیروزی نمادین برای خانم سوچی بوده ودر شرایط کنونی، او امکان ایجاد تغییرات گسترده و بنیادین در مناسبات قدرت را ندارد. ولی این یک آغاز خوب و یک آزمون ارزشمند برای کارزار بزرگ انتخاباتی در سال ۲۰۱۵ خواهد بود. این انتخابات -برخلاف انتخابات سال ۲۰۱۰ – نویدبخش انتخابات پارلمانی آزاد و سالم در سال ۲۰۱۵ است. سوچی از حوزه انتخابیه خود با بیش از ۵۵ هزار رای به پارلمان راه یافت، در حال یکه رقیب اصلی او”سو مین ” از حزب حاکم همبستگی و توسعه ملی نتوانست بیش از ۹هزار رای ببه دست بیاورد. او پس از دو دهه مبارزه سیاسی و حبس خانگی، برای اولین بار در طول حیات سیاسی خود به عنوان نماینده برگزیده شد و حزب متبوعش کلیه کرس یهای موجود را از آن خود کرد و فقط ایالت “شان ” را که کاندیدای محلی از حمایت گسترده اقلی تهای قومی منطقه برخوردار بود، از دست داد. هرچند این انتخابات از نظر مخالفان عاری از اشکال نبود ولی نفس برگزاری آن انتخابات گامی به پیش تلقی می شود و باید انتخابات سال ۲۰۱۵ را به انتظار نشست تا در صورت یکه همه امور به خوبی پیش برود یاران سوچی اکثریت پارلمان را به دست آورند. جهت نیل به این مهم او نیازدارد تا حساسیت و نگرانی بلندپایگان ارتش را برنینگیزد و در مورد محاکمه و پیگرد احتمالی آنان سخنی به زبان نیاورد تا حمایت آنان را نیز در کنار خود داشته باشد؛ در عین حال او باید به نحو ظراف تآمیزی برنامه اصلاحات خود را به گونه ای پیش ببرد تا طرفدارانش را که تمام امید خود را به او بسته و انتظارات بالایی از او دارند از خود آزرده خاطر نکند.

نگاهی به زندگی فردی و اجتماعی سوچی
آنگ سان سوچی، زاده ۱۹ ژوئن، فعال سیاسی، برنده جایزه صلح نوبل، رهبر مخالفان دولت در دو دهه اخیر و چهره اصلی و نماد جنبش دموکراسی خواهی در برمه و بالاخره، پیروز انتخابات پارلمانی میان دور ه ای این کشور است که بخش اعظم سا لهای مبارز ه اش را ) ۱۵ سال( در حبس خانگی طی کرده است. او دختر یکی از سیاستمداران سرشناس و قهرمان ملی میانمار ژنرال «آن سن » است. وی پس از کشتار ماه آگوست تظاهرکنندگان در سال ۱۹۸۸ توسط حکومت نظامی، با بهره گیری از محبوبیت و آوازه پدر خویش تشکلی با نام اتحادیه ملی دموکراسی را برای هدایت جنبش مخالفان ایجاد می کند. در ژوییه ۱۹۸۹ دولت نظامی خانم سوچی را که به یکی از منتقدان اصلی حکومت بدل شده بود، تحت بازداشت خانگی قرار م یدهد. این در حالی است که در ماه مه ۱۹۹۰ دولت نظامی یک انتخابات سراسری برگزار می کند. حزب «آنگ سان سوچی » در این انتخابات با ۸۱ درصد آرا به یک پیروزی قاطع دست پیدا می کند اما نظامیان از تفویض قدرت امتناع می کنند. در نوامبر ۲۰۱۰رژیم نظامی حاکم پس از ۲۲ سال، انتخاباتی نمایشی برگزار کرده و چند روز پس از این انتخابات، نظامیان در اقدامی غیرمنتظره خانم سوچی را از حبس خانگی آزاد کرده و به او اجازه م یدهند تا به فعالیت سیاسی بپردازد و به طور همزمان پارلمان مذکور در مارس ۲۰۱۰یکی از ژنرا لهای سابق ارتش به نام تین سین را –که لباس نظامی را از تن بدر کرده و قرار است ردای اصلاحات بر تن کند- به ریاست جمهوری برمی گزیند. سین در حالی دکمه آغاز اصلاحات را می فشرد که شتاب و گستره آن در مقیاس برمه بسیاری را به شگفتی وامی دارد.
شروع اصلاحات
با برگزید ه شدن تین سین به ریاست جمهوری، روند اصلاحات که بلافاصله پس از انتخابات با آزادی خانم سوچی آغاز شده بود شتاب زیادی به خود گرفت. دولت برمه طی یک سال گذشته صدها زندانی سیاسی را آزاد، با شورشیان قومی مذاکره و سانسورهای شدید اعما لشده بر مطبوعات را لغو کرده است. بدون تردید اوج این اصلاحات تصویب قانون احزاب بود که به موجب آن حزب اتحاد ملی برای دموکراسی خانم سوچی نیز مجددا اجازه فعالیت پیدا کرده و متعاقبا نامزدی خانم سوچی برای انتخابات میا ندور های مجلس را اعلام کرد. همچنین نشانه هایی از عق بنشینی دولت از مدار نفوذ سیاسی و اقتصادی همسایه قدرتمند خود چین، دیده شده است. توقف ایجاد سد بزرگ میتسون که از سا لها پیش با مخالفت مردم منطقه مواجه بود نیز حاکی از اعتنا و توجه رهبر جدید به خواس تها و آمال مردم است. این سد قرار بود تامی نکننده برق برای چین، بزر گترین حامی دولت نظامی در دو دهه گذشته باشد. از این رو، توقف ساخت آن نشان های از تلاش برای فاصل هگیری از چین و ایجاد توازن در روابط با سایر قدر تهای جهانی نیز تلقی شد. مقامات این کشور همچنین تلاش دارند با سهیم کردن پیربانوی۶۶ ساله پرچمدار دموکراسی و اصلاحات در ساختار دولت و دادن پست وزارت بها و در کابینه، از فشار تحریمهای خارجی بر اقتصاد رنجور و ناتوان این کشور بکاهند هرچند آنگ سان سوچی تاکنون پیشنهادهای رییس دولت برای رفتن به کابینه را رد و اعلام کرده نیتی برای ترک پارلمان ندارد ولی آمادگی دارد برای حل مناقشات قومی در کشور به نوعی مشارکت داشته باشد.
دستاوردها و تاثیرات
رویداد پارلمانی اخیر بی گمان، آزادترین انتخابات در تاریخ موجودیت این کشور –که نظامیان از سال ۱۹۶۲ قدرت را ب هطور بلامنازع در اختیار دارند- بود و بسیاری از مردم به تغییرات مثبت توسط خانم سوچی امید بست هاند، اما او هشدار داده رسیدن به یک آینده دموکراتیک برای برمه چندان آسان نخواهد بود و او آنچنان که پیش از این پیروزی نیز گفته بود باز هم در جایگاه اپوزیسیون خواهد بود. روند اصلاحات سیاسی کنترل شده در برمه در یک سال اخیر برای بسیاری حیرت انگیز بوده است. با این وجود نظامیان، در پیشبرد اصلاحات منافع و مصالح خود را در اولویت قرار می دهند…

Burma elections, a hole into the dam of dictatorship

احمد هاشمی-  شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ چاپ روزنامه شرق

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)