بیماری علیرضا رجایی ویک یادآوری به محسنی اژه ای!
محسنی اژه ای دادیاروبازجوی دهه۶۰که اینک همه کاره قوه قضائیه است،درموردبیماری علیرضارجایی زیاده فرموده:که وی بعدازخروج اززندان به بیماری سرطان مبتلاشده است.
امانمی گوید نظام استبدادی #جمهوری_ولایت_فقیه چه بلاهایی سرزندانی می آورد که سالم می رود،سرطانی برمی گردد.
حالاامثال علیرضارجایی خیلی خوش شانس هستندکه شبکه های اجتماعی ودنیای آزادرسانه هست که نگذاردجنایات رژیم ولایت فقیه پنهان بماندویالاپوشانی شود.
آقای محسنی اژه ای!
یادآوری می کنم هنگامی که مرابرای دادگاه فرمایشی ۵دقیقه ای سرپایی (اواخرسال۱۳۶۶)_که دادستانش شما بودید وحاکم شرعش یک آخونددوزاری دیگر_می بردید،درحالی بودکه چندماه ازدردشدیدتورم درناحیه گردن رنج می بردم وبه آن بی اعتنا بودیدومی خواستیدباچندقرص مسکن ویک آمپول_که معلوم نبودچه بود؟_سروته قضیه رابهم بیاورید،من (درحالی که فکرمی کردم دوباره بازجویی ست)به دادگاهی آمدم که توحاکمش بودی!
آنجامن بادردبسیارشدیدوبدون پیش آگاهی ازاینکه به دادگاه می روم ودانستن وخواندن متن کیفرخواست،سرپایی محاکمه ام کردی و آنوقت بودکه به من مرخصی دادیدتادربیرون اززندان بیماری ام رامعالجه کنم!؟
جناب محسنی اژه ای!
جدای ازجنایتی که درعمل جراحی انجام گرفت،من بابت این بیماری۶۰روز(که ۳۰روزآن هرروزبود)آمپول پنیسلین می زدم آنهم به همراه کپسول وقرص های آن.هنوزکه هنوزاست آثارآن ودردآن باقی ست.
من درموردزندان واین بیماری درپیام صوتی تصویری حرف خواهم زد.
محمدشوری
نویسنده و روزنامه نگار بیکار
۱۳شهریور۱۳۹۶

https://t.me/shoorijezehmohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)