چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری)شهیدسوم!!
محمد شوری
نویسنده و روزنامه نگار بیکار
https://t.me/shoorijezehmohammad
عامل انفجار”مسعودکشمیری”همان شخصی بودکه دربین شهدانام اوبرده شدودرروزاول در کنارشهیدعزیزرئیس جمهورماوشهیدمحبوب ما نخست وزیربنام”شهیدسوم”قلمدادشد.
“شهیدسوم”عنوانی بودکه آیت الله ربانی املشی _که درآن زمان ریاست دادستانی کل کشوررابرعهده داشت_آنرادریک مصاحبه رادیوتلویزیونی بیان کرد.
مسعودکشمیری متولد۱۳۲۹درکرمانشاه،(از اعضای سازمان مجاهدین خلق)توانست باظاهری حکومت پسندتامرحله دبیری شورای امنیت جمهوری اسلامی خودرابالاببردو با انفجارمحل جلسه این شوراضربه ای مهلک همان ابتدابرجمهوری تازه تاسیس شده وارد سازد.
سوابق شغلی مسعودکشمیری قبل ازانقلاب اینهاست:
«کارآموز در وزارت کار و امور اجتماعی(از تاریخ۲۳مرداد۱۳۵۱تا اواخر سال۵۳ با قراردادهای۶ماهه).
شاغل درشرکت سایبرناتیک.
شاغل درشرکت انگلیسی «رایدرهند.
وبعدازانقلاب:
عضویت درکمیته.
عضویت درضداطلاعات مرکزی نیروی هوایی ومرکزمستشاری آمریکایی‌هاباعنوان نماینده نخست وزیردولت موقت و زیر نظرکمیته اداره دوم ارتش.
عضویت درطرح وبرنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
عضویت موثردرستادخنثی سازی کودتای نوژه به نمایندگی ازکمیته اداره دوم ارتش.
عضودفترنخست وزیری درسیستان وبلوچستان.
عضویت درمعاونت سیاسی اجتماعی وزیرمشاوردرامور اجرایی.
عضویت دردفتراطلاعات وتحقیقات نخست وزیری.
فعالیت دردبیرخانه شورای امنیت.
جانشین دبیر شورای امنیت.
سعیدحجاریان،درمصاحبه باروزنامه«فتح،۱۵فروردین۱٣۷۹»می گوید:
«مابعدازانقلاب چشممان راکه بازکردیم دیدیم که ساواک منحل شده،و۱۷،هیجده جریان اطلاعاتی درکشوربوجودآمده است.هرکنار وگوشه ای یک تشکیلات اطلاعاتی وابسته به این کمیته وآن بخش ازسپاه،ستادمبارزه باموادمخدرآقای خلخالی،نخست وزیری وخلاصه درجاهای مختلف تشکیلات اطلاعاتی دقیقی وجودنداشت وکشورمحل تاخت وتازسرویس های اطلاعاتی خارجی شده.ما احساس کردیم ایران بهشت جاسوسان شده است».
ودر مورد«مسعودکشمیری»می‌گوید:
«درابتدای انقلاب بچه‌های سازمان مجاهدین خلق درهمه ارگان های حساس حضور داشتند.دردادستانی بودند.دردستگاه قضایی تاحددستیارقاضی بودند.درحزب جمهوری هم حضورداشتند.مرکزیت سازمان ازمقطعی به بعدبه نیروهایش اعلام کردکه غیرعلنی کارکنندوهویت سازمانی خودراپنهان کنند. کلاهی،کشمیری،جوادقدیری،عباس زری‌باف و تعداددیگری ازافرادنظیرقاتل شهیدقدوسی از نیروهای آنان بودندکه بعدامشخص شددر حزب،دادستانی،اطلاعات نخست وزیری وجاهای مختلف نفوذکردند.کشمیری را آقای علی تهرانی(باشیخ علی تهرانی اشتباه نشود) به ما معرفی کرده بود.البته ایشان هم شناختی از همکاری اوباسازمان نداشت.اول انقلاب هر کسی دوستانش راباخودمی‌آورد.کشمیری خیلی منظم بودودرتنظیم گزارش‌هاو صورتجلسات دقت فوق‌العاده‌ای داشت.این بود که وقتی برای دبیرخانه شورای امنیت ملی کسی را خواستنداطلاعات نخست وزیری هم کشمیری رامعرفی کرد.بعدازانفجاردفتر نخست وزیری بودکه درپیگیری‌هاپس ازآنکه مادر و خواهرکشمیری بازداشت شدندبه ارتباطات خانوادگی اوباسازمان دست پیدا کردیم. برادرهای همسرکشمیری درقصرشیرین عضو سازمان بودندوطبیعی بودکه باامکانات کمی که مادرگزینش افراددرابتدای انقلاب داشتیم به این ارتباطات دست پیدا نکنیم».(پایان نقل قول)
ازآن مان تاالان۳۶سال گذشته وهرجریان وفردی ازآن روایتی رادراختیارافکارعمومی قرارداده،خوب است بعدازاین همه سال این بارخودکشمیری(اگرزنده است واین گزارش رامی خواند)یک نوارویدئویی ازخودضبط کند وحقایق رابگوید.هرچه وهرجوری که می خواهدبگوید.حقایق ازدل آن خودش بیرون خواهدآمد.اگرخواست همان زمان ضبط پخش کندواگرنخواست،بگذاردپس ازمرگش..
گزارش زیرگزینش ماازمطالب آن دوره است.
محمد شوری
نویسنده و روزنامه نگار بیکار
۷شهریور۱۳۹۶

[قبول مسئولیت ازشعبه لندن]
روزنامه صبح آزادگان۱۰شهریور۱۳۶۰
باانتشاراعلامیه ای درانگلستان
گروهک امریکایی منافقین مسئولیت انفجارنخست وزیری رابرعهده گرفت.
فرانس پرس ازپاریس گزارش دادسازمان مجاهدین خلق عصرروزانفجارباانتشاراعلامیه ای مسئولیت انفجارنخست وزیری ایران را برعهدادگرفت.
بگزارش فرانس پرس این اطلاعیه درانگلستان ازسوی سازمان مجاهدین خلق درلندن منتشرشده است.

[۷سوالی که کیهان ازقول مردم نوشت]
روزنامه کیهان۱۰شهریور۱۳۶۰
مسئول انفجاروبمب گذاری دردفترنخست وزیری کیست؟
باتوجه به سیل تلفن های ملت مسلمان وشهید پرورمان وسوال درباره چگونگی ماجرای بمبگذاری درنخست وزیری که منجربه شهادت دوتن ازبهترین فرزندان لسلام وانقلاب محمدعلی رجایی ریاست جمهوری مکتبی ایران ونخست وزیرمحبوب دکترباهنرگردیده است کیهان عین سوالات مردم رادرکیهان منعکس وانتظارداردمسئولان هرچه زودتر نسبت به این سوالات پاسخ شایسته وبایسته ای اعلام نمایند.
متن سوالات بحث برانگیزامت اسلام به این شرح است:
۱_علل انفجاروچگونگی اقدام برای شناسایی دستگیری عامل یاعاملین بمبگذاری
۲_باتوجه به اشتباه جریان بمبگذاری درحزب جمهوری ونخست وزیری چه کسی دراین ماجرای فجیع دست داشته است؟
۳_چه شخصی می توانست راحت به ساختمان واتاق کنفرانس واردوباخیال راحت موادمنفجره راجاسازی نماید؟محلی که بایدازنظرنقطه نظرحفاظت ازامنیت کامل برخوردارباشد.
۴_وزارت کشورومسئولان حفاظت نخست وزیری دراین باره تاکنون چه اقدامی کرده اند؟
۵_گفته شده هیاتی ماموربررسی ماجرای انفجارنخست وزیری شده این هیات تاکنون به چه نتایجی رسیده است؟
۶_گفته می شودکه پلیس فقط حفاظت درب ورودی نخست وزیری راعهده دارد،عاملین حفاظت ساختمان های داخلی ومسئولین حفاظت وانتظامات داخلی چه کسانی بوده اند؟
۷_روی هم رفته مسئولان چه پاسخی درقبال این فاجعه عظیم که موحب ازدست دادن رئیس جمهورمحبوب ونخست وزیر شده است برای ملت شهیدپرورومبارزمان دارند؟

[ستون پنجم]
روزنامه کیهان۱۱شهریور۱۳۶۰
یادداشت روز
ستون پنجم آمریکاراخلع سلاح کنیم!
بدنبال فاجعه انفجاربمب دردفترنخست وزیری وابهاماتی که درموردچگونگی این واقعه برای مردم مامطرح گردید،بنگاه شایعه پراکنی امپریالیسم امریکاوجبهه متحدضدانقلاب داخلی دردوروزگذشته سخت بکارافتاد تاازطریق دامن زدن به ابهامات وسوالات بحق توده های مردم چهره انقلاب ومقامات انقلابی رابه زیرعلامت سوال بکشندوبدینوسیله روی این عمل خائنانه وطراحی شده توسط سازمان اطلاعاتی امریکا(سیا)سرپوش بگذارند….
اگرمقامات مسئول نسبت به واکنش بنی صدرورجوی درموردواقعه انفجاردقت بیشتری بخرج دهندمی توانندخطوط سیاسی نظامی جبهه متحدضدانقلاب راکشف ودرخارج از کشوربه افشای آن بپردازند.آنهاتلاش کردندبه سوالات خبرنگاران طوری پاسخ گویندکه باصطلاح خودشان حداکثرمسائل امنیتی رارعایت کرده باشند.
شعبه مجاهدین درلندن درهمان آغازمسئولیت انفجاردفترنخست وزیری رابرعهده گرفت اما رجوی درپاریس بلافاصه آنراتکذیب کردوگفت:
دراین مورداطلاعات من ناقص است…اگررسمامسئولیت انفجاردفترنخست وزیری رابرعهده گیرندتروریست معرفی خواهندشدودراین صورت افکارعمومی اروپا نیزحضورآنهارادرخاک خودتحمل نخواهدکرد…
بنی صدرهم تلاش می کندهمچنان مدال رکورد”بزرگترین اندیشه قرن” رابرای خود محفوظ نگاه دارد.چراکه اگراومسئولیت انفجاررابرعهده بگیرد”بزرگترین احمق قرن”محسوب خواهدشد!

[پیرزن۵۳ساله ای است بنام خدیجه بگم آل احمدگلشن]
روزنامه کیهان۱۱شهریور۱۳۶۰
انفجار نخست وزیری پیرزن بیگناهی رابه شهادت رساند.
درمیان شهدای فاجعه بمبگذاری نخست وزیری که منجربه شهادت۲تن ازبهترین فرزندان اسلام محمدعلی رجائی رئیس جمهورمکتبی ومحمدجوادباهنرنخست وزیرمحبوب گشت شهیدی ناشناس مانده بودکه باپیگیری خبرنگاران کیهان هویت اومشخص شد.
این شهیدپیرزن۵۳ساله ای است بنام خدیجه بگم آل احمدگلشن که درخیابان پاستور سکونت داشت.وی آن روزبرای خریدمیوه منزل راترک کردوبه دخترش گفته بودکه تانیم ساعت دیگربازخواهدگشت امادرست زمانی که ازکنار نخست وزیری می گذشت بمب در ساختمان نخست وزیری منفجرشده واورابه شهادت رسانید…

[عوامل خارجی دست داشتند]
روزنامه کیهان۱۲شهریور۱۳۶۰
نخست وزیر(مهدوی کنی درمصاحبه):
عوامل خارجی درانفجارنخست وزیری دست داشتند.
نخست وزیردرپاسخ به این سوال که برای شناسایی عاملین انفجارنخست وزیری چه اقداماتی صورت گرفته است،گفت:
چندروزی است که یک تیم برای بررسی علل وعوامل انفجارتشکیل شده وبه نتایج بسیار خوبی هم رسیده که به علت مساّل امنیتی نمی توان فعلا دراین باره چیزی بگویم فقط همین رابگویم که دربررسی های عوامل خارجی درکاراین انفجاردست داشته اند.

[مسعودرجوی:کارمانیست!]
روزنامه صبح آزادگان۱۲شهریور۱۳۶۰
سخنان حجت الاسلام ناطق نوری درمجلس بزرگداشت شهادت ریاست جمهوری ونخست وزیری جمهوری اسلامی ایران:
وی دربخش دیگرازسخنانش باتاکیدبرانتقادمردم نسبت به دادگاه ها،گفت:
مردم ایران ازاینکه دادگاه های ماقاطعانه باگروهکهابرخوردنمی کندبماانتفاددارند.مردم ماازاینکه مامظهررافت شده ایم بماانتقاددارند.
وی سپس افزود:
گروهک منافقین خلق درلندن اعلام می کندکه انفجاربمب درساختمان نخست وزیری ازآن ماست ومامسئولیتش راپذیرفتیم ولی وقتی موج نفرت ملت ایران رامی بیند_وواقعا توضیحی ندارند_مسعودرجوی درپاریس درکناربنی صدرضمن اینکه اصل مطلب راتاییدمی کندوتبربک می گوید،می گوید:
سازمان ماچنین عملی انجام نداده است.

[وضع روحیم خوب نبود]
روزنامه کیهان۱۴شهریور۱۳۶۰
مهندس بهزادنبوی طی یک مصاحبه رادیوتلویزیونی اعلام کرد:
برنامه های دولت به هیچ وجه تغییرنخواهدکرد
وزیرمشاوردراموراجرایی پیرامون برخوردش درتلویزیون بامساله انفجارنخست وزیری گفت:
اتفاقاچندتن ازبرادران هم دراین زمینه به من ایرادگرفتندومن مترصدبودم تادرفرصتی مناسب باهموطنان خودمساله راروشن کنم.
نبوی اضافه کرد:
زمانی که من درمصاحبه شرکت کردم وضع روحیم خوب نبودچراکه فقط دوساعت ازآن واقعه گذشته بودواحتمالاچون روزبعدازاین واقعه پیروزی رزمندگان درشرف تکوین بودومنافقین دربه تاخیرانداختن آن مساله سعی فراوان کرده بودند،مایل نبودم درروحیه برادران مادرجبهه هاتاثیری بگذارد.
بهزادنبوی درموردتحقیقات پیرامون حادثه انفجارگفت:
این تحقیقات هم اکنون ادامه داردتاآنجائی که به من اطلاع رسیده کارشناسان اظهارنظرکرده اندکه این بمب دوپوندوزن داشته وآتش زابوده وقدرت تخریبی کمی داشته است وهمان آتش باعث شهادت برادران ماگردیده است.
وی همچنین اضافه کرددراین رابطه چندین نفردستگیرشده اند.
سخنگو دولت درموردضدونقیض بودن اظهارات مجاهدین یارهبرانشان پیرامون انفجارگفت:
اینهادرانفجارحزب هم یک چنین کاری راکردند.گروهکهای سیاسی در گذشته خجالت می کشیدنداین قبیل کارهارابه خودنسبت دهندواین مساله رادرحال تردیدنگه داشتندتا اگرنتایج آن خوب بود،بگویندمابودیم واگر نتایج منفی داشت که داشته آنرامحکوم کنندکه درمجموع نشاندهنده شکست کامل آنان است.

[اینطور نیست که هرکسی راکه بگیرندفوری اعدام کنند!]
روزنامه اطلاعات۲۲شهریور۱۳۶۰
بهزادنبوی دریک مصاحبه مطبوعاتی
بهزادنبوی درموردانفجارنخست وزیری ومسببین آن اظهارداشت:
درحال حاضریک هیات عالی رتبه ازشورای عالی قضایی مساله انفجاردرنخست وزیری را پیگیری می کندوهمانطورکه قبلاهم اعلان شده،عده ای دراین رابطه دستگیرشده اندکه البته ارتباط آنهاباقضیه بمبگذاری هنوزکاملامعلوم نشده.ولی کاملاتحقیقات وسیعی ادامه داردوچون کاردرمراحل بازپرسی است کمتراطلاعی به بیرون درزمی کند.ولذا من ازآخرین تحولات جریان اطلاعی ندارم اما می دانم که پیشرفت هایی شده است.
وزیرمشاوردرموردبمبگذاران واقدامات اخیر درموردآن هااظهارداشت:
بایدتوضیح بدهم یک مسال عمده که دراین بمبگذاری هاموردنظربوده ودرتحقیقات نیزباآن بسیاربرخوردشده،عوامل نفوذی دردستگاه هستند.چون مردم سوال می کنندکه چطورعوامل نفوذکرده اند؟لازم می دانم پاره ای ازمسائل راراجع به عوامل نفوذی توضیح دهم.یکی ازدلایل عمده این نفوذویژگی خاص انقلاب است.اوائل انقلاب چون حرکت سیل آسای مردم همه چیزوهمه جاراتحت نفوذقرار دادعده ای هم بطرق مختلف به کمیته هاو دادگاه هاوغیره واردشدندودرقالب انقلابی ومسلمان شروع به کارکردند.البته درزمینه پاکسازی عده زیادی ازآنهابه مرورزمان اقدام شد،امامعدودی ازآنهانیزماندندوشناسایی نشدند.البته درزمینه پاکسازی وتصفیه اینهاعده ای هم مقاومت می کردندواین عناصرازپاکسازی شده هادفاع می کردندمثل بنی صدروهمپالکی هایش.البته آنهابرنامه دراز مدت داشتند،یعنی بدین صورت که بعضی ازعناصرنامبرده رامثل مهره دریک نهادانقلابی ویااداره می کاشتندتادرروزمبادابکارآیند.کما اینکه بکارآمدند.البته بایدمتذکربشوبم که این نفوذهادرمقابل حرکت مردمی انقلاب صفرند اماخوب،ضربه هایی هم ازاینهاخورده ایم.در حال حاضرمسئولین دستگاه هادرموردافراد تجدیدنظر کامل می کنندومخصوصادر سازماندهی هادقت زیادمبذول می دارندکه البته این کارنیزخیلی ساده نیست.
نبوی درمورداظهارات اخیربنی صدرواعتراض به اعدام هاازطرف روشنفکران گفت:
بله البته آقای بنی صدراین بزرگ منشی هارااز خودنشان می دهندکه البته مامعتقدیم بنی صدردرچنگ مجاهدین است وباورنداریم که مجاهدین ازبنی صدردستوربگیرند،ولی کلااین مساله چیزی است که قابل معامله نیست،ازبنی صدرکه بگذریم عده ای نشسته اندوازاعدام ها شکایت می کنند،بایدازاین هاپرسیددرمقابل کسی که پاسداروبسیجی رابه گلوله می بندد چه بایدکرد؟درمقابل کسانی که کلادرمقابل نظام جمهوری اسلامی ایستاده واقدام به فعالیت مسلحانه می کنندمگرراهی جزاعدام باقی می ماند؟مگرماخوشمان می آیدکسی را بکشیم.ماهمانطوری که ازشهادت برادرانمان،رجایی،باهنر،مدنی وغیره ناراحت می شویم شایدچیزی به همان اندازه ازمرگ جوان های مثل “جان فشان وظیفه”که دیشب درتلویزیون ظاهرشدووصیت نامه خودرا خواند،ناراحت می شویم.مااحساس می کنیم این یک توطئه عظیم آمریکائیست که ازیک طرف شخصیت های ماراترورکنندوازطرفی جوان هایی که ذاتامسلمان،لیکن بازی خورده اندراازبین می برند.من دیشب بخاطر”جان فشان وظیفه”اشک ریختم وواقعامتاثرشدم.و کینه ام نسبت به اینهاافزون شد.چون ازیک طرف شخصیت هایی مثل رجایی راازبین می برندوازطرفی جوان های پاک نیتی رااین چنین بازی می دهندودستشان رابه خون آغشته می کنند.دادگاه های ماعلاقه ندارندجوان هارابه کشتن بدهند.منتهاوقتی بانارنجک به جان مردم می افتندراهی باقی نمی گذارند.باید اضافه کنم ازمیان اشخاصی که اعدام می شوندحداقل اسلحه وکروکی منزل اشخاصی برای تروربدست آمده است وگرنه اینطور نیست که هرکسی راکه بگیرندفوری اعدام کنند.درهرصورت دربرابراشخاصی که دست به کشتارمی زنندنمی توان موضع دیگری اتخاذ کرد.گواینکه مادلمان خون است ومی دانیم اکثراین جوان هاپاک طینت هستندو بوسیله عده ای منحرف شده اند.لیکن چاره ای نداریم.

[تاکسی،مستقیم!]
روزنامه کیهان۲۲شهریور۱۳۶۰
نظرات مهندس بهزادنبوی سخنگوی موقت دولت درموردمسائل مختلف روزکشور
مهندس نبوی درابتدای این مصاحبه باذکراین نکته که شهیددکترباهنرفرصت انتخاب سخنگوی دولت راپیدانکرد،اظهارداشت که اکنون ازطرف آیت الله مهدوی کنی ماموریت یافته که به عنوان سخنگوی موقت دولت به مسائلی که دررابطه بادولت مطرح است پاسخ گویدوموضع دولت رادرقبال مسائل مختلف روشن سازد.
وی سپس درپاسخ به اولین سوال درزمینه اقدامات دولت برای تشکیل سازمان اطلاعاتی وامنیتی کشورگفت:
تشکیل یک سازمان اطلاعاتی قوی یکی ازمسائل مهم جامعه امروزماست،ولی مساله ای که دراین رابطه مردم بایدبدان توجه کنند اینست که تشکیل چنین سازمانی به آسانی امکان پذیرنیست.چراکه این سازمان به افرادی صددرصدمطمئن،قابل اعتماد،پرتوان وباتجربه نیازدارد.که پیداکردن چنین افرادی آسان نیست.زیرابرای اینکارنمی توان تنهابه ایمان و یاتنهابه تجربه افراداکتفاکردوعضواین سازمان بایدهردوخصیصه راباهم داشته باشد.مثلادر موردساواک رژیم گذشته که مراحل انحلال آن پس ازپیروزی انقلاب مرحله به مرحله انجام شد،افرادآن باتجربه بودند.اماتجربه شان در خدمت مردم وانقلاب نبود.وبناچاربایدمنحل می شد.که بوسیله خودمردم منحل شد.اما جوزمان بعدازانقلاب طوری بودکه مردم گمان می کردنددیگرنیازی به یک سازمان اطلاعاتی ندارندوهرسازمان اطلاعاتی ساواک را در ذهنشان مجسم می کرد.دشمنان انقلاب هم برای اینکه ماراازتشکیل چنین سازمانی که بضررشان بودمنصرف کنندپشت سرهم شایعه سازی می کردندکه مثلا”ساواما”درست کرده اندوغیره.این جوشایدتاحدودیک ونیم سال پس ازانقلاب ادامه داشت،تااینکه برادران متعهدبتدریج درنهادهای مختلف شروع به تشکیل ادارات اطلاعاتی کردندکه زیادجدی نبودودنبال نشد.بعدهم شورای انقلاب قانونی برای تشکیل سازمان اطلاعاتی تصویب کردکه آنهم اجرانشد.
امااخیراطرحی تهیه وبه مجلس تقدیم شده که اگرانشاء الله تصویب شد،بزودی یک سازمان اطلاعاتی یکپارچه واسلامی ومردمی تشکیل خواهدشد.سازمانی که مسلمامثل ساواک نخواهدبودوازنظروسعت هم شباهتی به آن نخواهدداشت.دراین سازمان اطلاعاتی اسلامی مردم نقش چشم هارابایدداشته باشندکه نظارت عمومی برجامعه داشته باشند وبراساس امربه معروف ونهی ازمنکرباسازمان همکاری نمایند.
سخنگوی موقت دولت سپس گفت:
البته این بدان معنانیست که مااکنون فاقد سازمان اطلاعاتی هستیم،زیراتمام این خانه های تیمی که کشف می شوندویاافرادی که دستگیرمی گردندهمه ازطریق سازمانی که اطلاعات واصله ازطرف مردم راارزیابی می کندشناسایی می شوند.واینکه اکنون سازمان چربک های اقلیت وپیکاربکلی ازتوان افتاده اندودیگرخبری ازآنهانیست ویابه سازمان مجاهدین خلق نیزضربه های اساسی واردشده بخاطروجودهمین سازمان اطلاعاتی است. امامردم نبایدانتظارداشته باشندکه بمحض تشکیل سازمان اطلاعاتی دیگراتفاقی نیفتد، چون افرادآن به تجربه نیازدارند.حتی افراد ساواک هم پس ازسالهافعالیت هنوزتجربه کامل رابرای مبارزه بامخالفان خودنداشته اند.
نبوی سپس درپاسخ به سوالی درزمینه چگونگی امکان انفجاربمب دردفترحزب جمهموری اسلامی،نخست وزیری ودادستانی گفت:
مساله ای که دراین رابطه مطرح است،وجود عوامل نفوذی درهمه ارگانهامثل حزب،نخست وزیری ودادستانی است.اکنون خیلی ها مراجعه می کنندومی گویندچطور هنوزعوامل نفوذی درنهادهاوارگان های دولتی وجوددارد؟ولی بایداینهابدانندکه این مساله بخاطرویژگی های خاص انقلاب ماست.مثلا بعدازپیروزی انقلاب درهمان روزهایی که دولت شکل نگرفته بودوهمه کارهابدست کمیته هابود، خودمن درکمیته مرکزی کارمی کردم وآنجامی دیدم که چگونه عوامل مختلف به داخل کمیته نفوذمی کنند.مثلاشخصی که ازلای نرده ها موفق می شدخودش رابداخل محوطه کمیته بیندازدبدلیل آنکه کسی دیگری رانمی شناخت پس ازچندروزموفق می شدبازوبندانتظامات را بگیردودرمحوطه ترددکندوپس ازآن نیزبدفتر راه می یافت وپس ازچندی یک عضوباسابقه کمیته می شد.تازه اگرهم شناسایی می شدواز کمیته بیرونش می کردند،بخاطرسابقه ای که پیداکرده بودازنهادهاوارگانهای انقلابی دیگرسر درمی آورد.
وی افزود:
البته این عناصرازحمایت دولت موقت وبعدهم بنی صدربرخورداربودندوهمانطورکه می دیدیم درهرجایی که می خواستندپاکسازی انجام دهندبامخالفت دولت موقت ودارودسته بنی صدروغیره روبرومی شدند.مثلاهمین برادرشهیدمان رجایی وقتی که اقدام به اخراج منافقین وچپ هادرآموزش وپرورش کرد،دیدیدکه چطوربامخالفت لیبرال هاروبرو شد.آنهامی خواستنداین عوامل نفوذی درادارات بمانندتادرشرایط خاص وبموقع بتوانندازآنهااستفاده کنندوطبیعی است که خیلی ازاین افراددرتمام نهادهاوسازمان های دولتی وحتی درزمان بنی صدردرارتش نفوذ کرده اندوباوجودکم بودن تعدادشان نسبت به کل کارکنان این نهادهاوادارات بازهم ممکن است ضربه هایی ازآنهابخوربم.
سخنگوی موقت دولت سپس گفت:
که اکنون مسئولان همه نهادهاوادارات اقدام به یکسری تجدیدنظرهادرسازمان هاکرده اندتااین عوامل راطردکنند.امااینکاربسیاردشواراست وهمه مسئولان وکارکنان نهادهاوسازمان هاباید دست بدست هم دهندتاهرچه زودتربتوانند نهادهاواراگانهای مختلف راازاینگونه عوامل پاکسازی کنند.
ازنبوی سوال شدکه گویابنی صدردرمصاحبه ای اعلام کرده است که اگردادگاه های انقلاب دست ازاعدام مخالفین خودبردارندوی نیز دستورمی دهدکه به ترورهاخاتمه داده شود، نظردولت دراین موردچیست؟
وی درپاسخ گفت:
اولابنی صدردردست مجاهدین است ومعلوم نیست که اوبتوانددستوری به آنهابدهد،درثانی اگربنی صدرهم بخواهدمعامله ای بکنداین مساله قابل معامله نیست.وقتی کسی بطور مسلحانه اقدام به مبارزه علیه انقلاب ورژیم جمهوری اسلامی کندومقامات واشخاص موثر درانقلاب راشهیدمی کند،دادگاه انقلاب چطور می تواندساکت بنشیندوآنهارابحال خود بگذارد؟ماهمانقدرکه ازشهادت برادران عزیزمان مثل دکتربهشتی،رجایی،باهنر،مدنی و…ناراحت می شویم ازکشته شدن جوانهایمان که غالباپاک طینت بوده وبه انحراف کشانده شده اندنیز رنج می بربم.بنابراین مااحساس می کنیم که این یک توطئه قوی آمریکایست که بایک تیردونشان می زند:هم مقامات وشخصیت های موثررامی کشدوهم جوان های ماراکه اکثرامنحرف شده وبعدازدستگیری به اشتباهاتشان پی می برندازمیدان بدرمی کند. ماعلاقه ای به کشتارنداریم ودادگاه های مانیز مایل نیستنداین جوانهارااعدام کنند،ولی کار دیگری نمی توان انجام داد.من برای حرف بنی صدرارزش قاّل نیستم.اماشمابگوئید باکسانی که هنگام دستگیری حداقل چیزی که می شود درجیبشان پیداکرداسلحه،و چندکروکی برای ترورشخصیت هاست،چه کاردیگری جزاعدام می توان انجام داد؟
وی سپس گفت:
البته افرادی وگروه هایی که سابقاازماحمایت می کردندوحالابه اعدام هااعتراض می کنند می گویندکه بجای اعدام این افرادرازندانی کنید.دراین موردبایدبگویم همانطورکه می دانیدفکرمی کنم درانتخابات مجلس بودکه رجوی بیش از۵۰۰هزاررای آورد.که شایدحدود ۴۹۰هزارتن ازرای دهندگان ساواکی ها،سلطنت طلبان،مخالفان وغیره بودندودرعملیات اخیر شرکت نمی کنندوشاید هم تاکنون عده ای از آنهابه باطل بودن این گروه هاپی برده و تعدادشان کم شده باشد.امابهرحال اگرمادر موردکسانی که بانارنجک وبمب واسلحه شخصیت هاراترورمی کنندرحم کنیم،این ۴۹۰هزارنفرهم جری می شوندوفکرمی کنندحالاکه به این راحتی می شودمخالفان را کشت وحداکثربه چندماه زندان محکوم شد چرامااینکاررانکنیم؟!
مهندس نبوی درپاسخ به این سوال که نتیجه بررسی های انجام شده درموردانفجاربمب درنخست وزیری به کجارسیده وآیاافرادی درابن رابطه دستگیرشده اندیانه،گفت:
یک هیات عالی رتبه ازشورای عالی قضایی مشغول پیگیری مساله است ودراین رابطه هم عده ای دستگیرشده اندکه شایدبرخی ازآنهابی گناه باشند.امابه هرحال چون تحقیقات در مرحله بازپرسی است،کمتراطلاعاتی بیرون داده می شود،ولی می دانیم که پیشرفت های زیادی دراین رابطه بدست آمده است….
درمورداین سوال که اسامی شهداومجروجین حادثه انفجارنخست وزیری رااعللام کنید، بهزادنبوی گفت:
اسامی شهداقبلااعلام شده است.کل افراد ۱۴نفربودندکه سه نفرشان جراحت مختصری برداشته بودندکه سرپایی معالجه شدند.یک نفرشان برادرشهیدوحیددستگردی بودندکه بعداشهیدشدکه البته عوارض قلبی مزیدبر علت شد.یک نفربرادردفتریان بودکه خارج از آن۱۴نفربودوبه علت ماندن درآسانسور دچارخفکی شد.برادرعزیزدیگری بودکه ذی حساب نخست وزیری بودکه وجودش مغتم بودوشهیدشد.بقیه افرادمجروح شدندکه چند نظامی ازبرادران ارتشی درمیانشان هستندکه جراحتشان مهم نیست وخطری برایشان وجودندارد.
بهزادنبوی درمورداین پرسش که دربعضی از خیابانهامجاهدین مسلح راهپیمایی می کنند، ودراین موردچه اقداماتی انجام گرفته است پاسخ داد:
راهپیمایی اسمش رانگذارید.حالابرایتان توضیح می دهم که چگونه است:همچنان که گفتیم مجاهدین خلق روش های خاصی رابرای باصطلاح مقابله بانظام جمهوری اسلامی اتخاذکرده اندازجمله ترور،آتش سوزی وتخریب وعمدتاازاین نوع اعمال.امادرهفته های اخیرظاهراروش های جدیدی نیزبکار گرفته اند.یکی ازاین روش هااستفاده ازعوامل نفوذی بودکه مثلادرنخست وزیری ودادستانی نمونه اش رادیدیم که البته نشان می دهدکه اینهاواقعادارندازمایه می خورند.زیراوجوداین افرانفوذکرده می توانست دردرازمدت موثر باشد.درحالیکه اکنون ازوجودآنهااستفاده می کنندواین نشان دهنده وضع خراب آنهاست. روش دیگری که اتخاذکرده اندوتقریباازده روز پیش شروع شده است این است که به هواداران ومیلیشیادستورمی دهندکه مثلا ساعت۴/۵بعدازظهردرپنج نقطه درهرنقطه بیست نفرسرساعت معینی حاضرباشندو چندنفرمسلح نیزآنهاراپوشش می دهندویک تیم کوکتل اندازهم دارندکه به آنهادستورمی دهندپیراهن رزدباخوبیاورندوده دقیقه تظاهرات می کنندوسپس متفرق می شوند. همچنین به آنهاگفته شده پس ازمتفرق شدن کنارخیابان بایستیدوبگوئید”تاکسی مستقیم”!
تحلیلی که برای این جوان هاهم کرده اندجالب است.به آنهاگفته اندروزنامه ها ورادیو تلویزیون تحریم است،آنهابه هیچ وجه تلویزیون نگاه نمی کنند.حتی یک نمازجمعه راهم نمی بینند.روزنامه هم نمی خوانندودر نتیجه به آنهامی گویندکه آخرین نظرسنجی نشان داده است که۸۰درصدمردم باماهستند. مثل زمان شاه بیائیدشعارضدرژیم بدهیدو مردم بشماملحق می شوند.(البته قابل تذکراست که زمان شاه هم آنهانبودندکه شعار ضدرژبم می دادند)روزچهارشنبه درهفت هشت نقطه شهرتظاهراتی بوده ازهمین جوان های ناآگاه که حدودصدنفرشان نیزدستگیرشده انداین چنین برنامه ایست واسمش راهم راهپیمایی نگذارید.اینهاالبته قصددارند حرکت های بزرگتری راهم بکنندکه اوج کارشان همان ۲۵و۳۰خردادبودکه بایورش مردمی خنثی شد ودریک روزنیز۱۰۰نفرازآدم هایشان رانیزازدست داده اند.برای آنهاکم نیست.فعلامساله برای دستگاه های اطلاعاتی مطرح است واگرلازم باشدمردم درجریان قرارمی گیرند.تادرصحنه حاضرشوند.دراین روزهانیزدراکثراین تظاهرات مردم آنهاراخفه کرده وجلویشان را گرفتند و دستگیری این صدنفرنیزنشان دهنده همین موضوع است.
سپس بهزادنبوی دردنباله سخنانش درموردموضوع “تاکسی مستقیم”توضیحی دادوگفت:
خدای ناکرده این تصوررپیش نیایدکه راننده های تاکسی باآن هاهمکاری دارند،بلکه این رهنمودی است که به آن هاداده شده.چون اغلب خیلی جوان هستندوواردنیستندوحتی نمی دانندکه پس ازمتفرق شدن می توانند کنارخیابان بایستندوبگویندمثلا”تاکسی مستقیم”!
این باصطلاح حرف رمزی است که به آن ها داده اندتاپس ازانجام تظاهرات بتوانندمتفرق شوند.

[شهیدسوم!!]
روزنامه اطلاعات۲۳شهریور۱۳۶۰
مسعودکشمیری عامل انفجارنخست وزیری وشهادت رجائی وباهنرمعرفی شد.
آیت الله ربانی املشی دادستان کل کشور جمهوری اسلامی طی یک پیام رادیوتلویزیونی اعلام کرد:
عامل بمب گذاری نخست وزیری،مسعود کشمیری،دبیرشورای امنیت ملی بودکه اشتباهاجزوشهدای این حادثه قلمدادشده بود…اماراجع به انفجارنخست وزیری،تقریباهمان روزاول معلوم شدکه عامل انفجارچه کسی بوده است.ومااین مطلب رامی دانستیم وکم وبیش بعضی هاهم حرفی می زدندوالبته این اولین باری است که یک مقام مسئول این مطلب راافشاءمی کند.ودرحال حاضرافشای آن ضرری ندارد.
آیت الله املشی اضافه کرد:
عامل انفجار”مسعودکسمیری”همان شخصی بودکه دربین شهدانام اوبرده شدودرروزاول در کنارشهیدعزیزرئیس جمهورماوشهیدمحبوب ما نخست وزیربنام”شهیدسوم”قلمدادشد.
کشمیری یکسال خویشتن رامخفی نگهداشته و درنخست وزیری جابازکرده بودوازهمه چیزتقریبااطلاع داشت وحتی دبیرشورابود. این شخص منافق وجنایتکارکه ازانسانیت وشرف وپاکی بویی نبرده بود،عامل این انفجار بودودراین زمینه مااطلاعات ییشتری داریم که بخاطراینکه ازپیشرفت کارقضایی جلوگیری نکرده باشیم ازاظهارآن مطالب خودداری می کنم تاانشاء الله درمصاحبه های بعدی خیلی بیشترازاین عرض کنم.ولی اجمالابایدبگوبم که کشمیری حدودیکسال قبل واردنخست وزیری می شود.خیلی خوب نقش بازی می کند.خیلی چهره کریه خودرامخفی نگه می دارد،بطوری که یکی ازمسئولین امردرنخست وزیری می گفت که دربین هزاراحتمال یک احتمال انحراف درموردوی مانمی دادیم واینجاست که به مسئولین امردرنخست وزیری ایرادی نمی توان گرفت که چگونه چنبن فردی خودش را باانجام وظیفه باصطلاح عالی درنخست وزیری جادادواین چنین خودرابه مسئولین امر نزدیک کرد.لذابایدوسایل ارتقاء چنین فردی درجمهوری اسلامی مهیاباشد.
رئیس جمهورمادرجمهوری اسلامی بیش از۲سال سابقه کارنداشت.وی به علت کارآرایی خوب درانجام وظیفه های محوله۱۳میلیون رای می آوردوبه مفام ریاست جمهوری انتخاب می شودووقتی چنین باشدچه مانعی داردکه یک کشمیری هم واردنخست وزیری بشود.آنقدر پیشرفت بکندتابه دبیری شورای امنیت هم برسد.حال آنکه ابن دبیرشورای امنیت گرگ درنده ای است وازانسانیت وشرف بویی نبرده وحاضرمی شودرجائی راکه جزپاکی وتقواو فضیلت وشرف ازاوچیزی مشاهده نکرده اندو باهنرراکه آزارش به موری نرسیده بوده،بایک انفجارازبین ببرد.لذااین نقص رانبایدبه حساب مسئولین گذاشت.

[آقای وزیرمشاور!
لااقل حروآزاده باشید؛پاسخ بازرگان به بهزادنبوی]
روزنامه اطلاعات۲۶شهریور۱۳۶۰
شکوائیه مهندس بازرگان ازاظهارات سخنگوی موقت دولت
اشاره:
بالاخره پس ازمدتهاسکوت وبه خلوت نشستن وسردرگریبان فکرت فروبردن،برادرمان مهندس مهدی بازرگان موضوعی راقابل پاسخ گفتن وشایسته اظهارنظردانسته وزبان به اعتراض وقلم به شکایت گشوده اند.
گرچه این شکوائیه برادرمان،گوئی برخلاف طبع آرام ومتین ایشان که ساعت هارابه تانی وصبردربرابرسخنان نمایندگان مجلس می گذارند،می باشدلکن دریغ دیدیم ودلمان نیامدکه نامه ایشان راکه البته خطاب به برادرحجت الاسلام خاتمی سرپرست کیهان نوشته شده(ومثل اینکه جناب بازرگان خبرنداشتندکه ایشان ازطرف مجلس جزوهیات شرکت کتنده درکنفرانس بین المجالس بوده ودرکوباتشریف دارند)به چاپ نرسانیم ومردمی راکه مدتهاست کنجکاوومنتظرندتاموضعگیری هاوروش های جدیددولتمردان موقت رادرقبال حوادث اخیردریابند،پیش ازاین چشم انتظاربگذاریم.
به هرحال آنچه درزیرمی خوانیدحاصل تراوشات قلم برادرمهندس بازرگان است وهرعیب وحسنی درآن دیدیدبه حساب خودشان بگذارید:
جناب حجت الاسلام خاتمی
نماینده امام وسرپرست محترم روزنامه کیهان
درشماره۲۲شهریورماه آن روزنامه مصاحبه ای ازسخنگوی موقت دولت متضمن اظهاراتی نسبت به دولت موقت دررابطه باعوامل نفوذی وترورمقامات وشخصیت هادرج شده است که چون نادرست وناروابودخواهشمندم دستور فرمایندشرح ذیل برطبق قانون مطبوعات وبه حکم اخلاق وعدالت اسلامی دراولین شماره کیهان منتشرشود.
آقای وزیرمشاوربرای پوشش خطاهای خودو مسئولین دیواری کوتاه ترازدولت موقت نیافته وجودعوامل نفوذی را(که اقراردارنددرهمه ارگان هامثل حزب،نخست وزیری،دادستانی وکمیته هاحضوردارندوشخصادرزمان اشتغال درکمیته مرکزی ازپس آنهابرنمی آمدند)ناشی ازحمایت دولت موقت ومخالفت باپاکسازی هادانسته گفته اند:
“آنها:می خواستندعوامل نفوذی درادارات بمانندتادرشرایط خاص وبه موقع مورداستفاده قرارگیرند…”
زهی بی انصافی وناجوانمردی!
اولا:عوامل نفوذی که صحبت ازآنهامی شودو اظهارات آقای وزیرمشاورتائیدکننده است ازگروه های چپ وچپ نمابامیدان نفوذوعمل درنهادهاوارگان های انقلابی بوده اندکه دولت موقت باآنکه طراح اولیه بعضی ازآنها مانند سپاه انقلاب وجهادسازندگی بوددخالت وحضورنداشته چگونه می تواندمسئول ومقصرباشد؟
ثانیا:دولت موقت مبتکروتدوین کننده لایحه قانون پاکسازی ومجری آن بودنه مخالف ومانع واگراحیانادرشورای انقلاب یادرمراجعه به بعضی ازآقایان وزیران بعدی اظهارنظروپرسش هایی شده باشد.بنابه شکایات دریافتی وسلب حیثیت وحقوق هایی بوده است که خارج وخلاف قانون صورت می گرفته.
ثالثا:بفرض محال که به ادعای ایشان دولت موقت این عوامل رادرقسمت های حساس باقی گذارده باشد،چرادولت هایی که بعداز ۱۵آبان۱۳۵۸سرکارآمدندوخودآقای وزیرمشاورکه همه کاره مقیم درنخست وزیری وزیرورو کننده کارکنان بودندمرتکب چنین گناه عظیم گردیده عوامل خطرناک راپاکسازی نکرده اند؟ضمناآیاآقای کشمیری دبیرشورای امنیت کشورکه تحقیقات دادستانی که اورابمبگذارآنروزتشخیص داده ازمنصوبین ومنسوبین دولت موقت بوده است؟
جناب نبوی درآن مصاحبه برای ساواک شاه عذرتقصیرمی تراشدکه پس ازسال هافعالیت هنوزتجربه کامل برای مبارزه بامخالفان نداشته است ولی حاضرنیستندبرای دولت موقت تازه وارددرچنان شرایط سخت تاربک کوچکتربن بی اطلاعی وقصور(البته برغم خودشان) راممکن ومعاف بدانند.پناه برخداازحق کشی وغرض ورزی!
درخاتمه جناب وزیرمشاورسخنگوی موقت دولت وسروران صاحب مقام وکلام درمنابر ومجالس ومیادین راکه به بهانه های گوناگون نامربوط برخلاف موازین قانونی وانسانی واسلامی به غیبت وتهمت وتوهین نهضت آزادی واینجانب وتحربک به اعداممان می پردازندمخاطب قرارداده درروزگاری که مامحروم ازروزنامه واجتماعات مردمی وممنوع ازصحبت درمجالس ومساجدوحق دفاع درصداوسیماودرروزنامه هاهستیم وحکم غایبان زبان بسته دست وپادربندراداریم، فرمایش سیدالشهداءدرآخرین روزکربلاراگوشزدمی نمایم که:
ان لم لکن دین فکونوااحرارافی دنیاکم.
تهران.۳۳شهریور۱۳۶۰مهدی بازرگان

[پاسخ بهزادنبوی به مهدی بازرگان]:
روزنامه اطلاعات۳۱شهریور۱۳۶۰
بهزادنبوی وزیرمشاوردراموراجرایی وسخنگوی دولت دریک مصاحبه مطبوعاتی:
مامدارکی دردست داریم که بنی صدرشرکت واحدراتحریک به اعتصاب می کردوکارکنان کفش ملی رادعوت به اعتصاب می کرد.
سخنگوی دولت درموردبیانیه اخیرمهندس بازرگان دررابطه بایکی ازمصاحبه های خودگفت:
من درمصاحبه هفته پیش گفتم یکی ازعللی که باعث نفوذعوامل نفوذی خصوصاتیپ منافقین دردستگاه های دولتی شد،حمایت دولت موقت وبنی صدرازاین جناح هابود.
اگرآقای بازرگان تکذیب می کندحداقل یک اعلامیه بدهدواین جنایات مجاهدین خلق رامحکوم کند.
اسنادحاکی است که آقای بنی صدر۴روزپس از ریاست جمهوری خودبارجوی مکاتبه داشته است ورجوی هم به اوتوصیه می کند۱۲ فروردین راهپیمائی بگذارد.
درمدرسه رفاه وپادگان باغشاه سابق کامیون کامیون اسلحه توسط همکاران ایشان دراختیار مجاهدین قرارمی گرفت.اگردروغ می گویم آقای بازرگان بیایدوبگوید.
من نخواستم بگویم کشمیری راایشان به نخست وزیری راه داده،بلکه تحلیلی می کردم ازکل قضیه.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com