روزنامه نبرد ملت ارگان سازمان فدائیان اسلام در فردای کودتا یعنی ۲۹ و ۳۱ مرداد ۱۳۳۲ در سر مقاله های خود نوشت: “سربازان جهاد مقدس، ملت تشنه خون است اگر حکومت قانونی سرلشکر زاهدی کمترین ارفاقی نسبت به جاسوسان و جنایتکاران بنماید بزرگترین خیانت را بدین و خلق و وطن نموده است” و “مصدق غول خون آشام و یاران آدمکش او به زنجیر کشیده شدند. حکومت انقلابی و قانونی بامر ملت دادگاه صحرائی را فوراً تشکیل دهد”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)