طبیعت انسان: اَحجارِ کریمه و سَیفِ پُرجوهر (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۱۳ می ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

در بسیاری از آثار و کتب خویش حضرت بهاءُالله از ما خواسته اند قوای مثبتِ نهفته در طبیعتِ انسانی را پی برده و تشخیص دهیم. بیاناتی که بکار گرفته اند تصوّرات بسیار والا و پُرباری را به ذهن متبادر می نماید.

«انسان را بِمَثابه [مانند] مَعدن که دارای اَحجار کریمه [سنگ های نفیس و مرغوب] است مشاهده نما. به تربیت جواهرِ آن به عَرصۀ شهود آید و عالم انسانی از آن منتفع گردد.» (۳)

یا بیانی دیگر:

«مَثَلِ تو مِثلِ سَیفِ پُرجوهریست [شمشیر اصیل و نفیسی است] که در غِلافِ تیره پنهان باشد و به این سبب قدرِ آن بَر جوهریان مَستور ماند. پس از غِلافِ نَفْس و هَویٰ بیرون آی تا جوهرِ تو بر عالَمیان هویدا و روشن آید. (۴)

هم چنین:

«… وَ مِنْ جَوهَرِ العِلمِ اَظهَرتُکَ لِمَ تَستَعلِمُ عَنْ دونیٖ وَ مِنْ طینِ الحُبِّ عَجَنتُکَ کَیفَ تَشتَغِلُ بِغَیریٖ. فَاَرجِعِ البَصَرَ اِلیکَ لِتَجِدَنیٖ فیکَ قائِماً قادِراً مُقتَدِراً قَیّوماً.»(۵) [مضمون به فارسی: و از جوهر علم تو را ظاهر نمودم چرا از غیرِ من طلب علم می کنی و از گِلِ حُبّ تو را سرشتم چگونه به غیر من مشغول می شوی پس چشم خود را به سوی خودت متوجّه کن تا مرا در خودت قائم و قادر و مقتدر و بی نیاز بیابی.]

و مجدداً:

«ای بُلبلانِ اِلهی از خارستانِ ذلَّت به گلستانِ معنوی بشتابید و ای یارانِ تُرابی قصدِ آشیانِ روحانی فرمائید.» (۶)

پاورقی ها:
توجّه: برای «محفوظ بودن حقّ چاپ» به اصل مقاله به انگلیسی مراجعه فرمائید.
(۱). این مقالۀ شمارۀ ۳۷ نویسنده می باشد.
(۲). مایکل کِرتوتی به مناسبت جشن دویستمین سالگرد تولّد مبارک حضرت بهاءالله که در ۲۱\۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ برگزار می گردد تعهّد شخصی نموده که تا آن روز ۲۰۰ مقاله در مَواضیع مختلفۀ دیانت بهائی بنویسد. برای اصل این مقاله ها به: http://beyondforeignness.org/ مراجعه فرمائید.
(۳). الواح مبارکۀ حضرت بهاءُالله بعد از کتاب اقدس، لوحِ مقصود، صفحۀ ۹۶.
(۴). کلماتِ مبارکۀ مکنونۀ فارسی، شمارۀ ۷۲.
(۵). کلماتِ مبارکۀ مکنونۀ عربی، شمارۀ ۱۳.
(۶). مُنتخباتی از آثار حضرت بهاءُالله، شمارۀ ۱۵۱.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)