روژی کورد: جمعی از فعالین مدنی کورد، طی نامه ای به استاندار استان سنندج، خواستار رسیدگی به وضعیت رامین حسین پناهی شدند.

این فعالین مدنی کورد، طی نامه شان به شکافهای بین کوردستان در ایران و دیگر بخشهای ایران پرداخته اند اما گفته اند با اینوجود، کوردستان بیشترین تولیدات فرهنگی را نیز دارد.

این فعالین مدنی کورد، با اشاره به وضعیت رامین حسین پناهی، خواستار “فراهم نمودن امکان ملاقات خانوادە، بر روند بازداشت، بازجویی و از همە مهمتر روند درمان او نظارت” برای وی شده اند.

‏‎ «رامین حسین پناهی» روز دوم تیرماه در شرایطی که مورد هدف سه گلوله قرار گرفته بود، از سوی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. با وجود پیگیری‌های مکرر خانوادەی ایشان و مراجعه به نهادهای امنیتی، تاکنون از سرنوشت این فعال سیاسی هیچ‌گونه خبری در دست نیست.

‏‎همچنین در ادامه فشار بر خانواده و نزدیکان رامین حسین پناهی، تاکنون تعدادی از نزدیکان نامبرده بنامهای عباس، افشین، احمد ، زبیر و کیوان حسین یناهی تنها به جرم پیگیری وضعیت وی بازداشت شدەاند و از سرنوشت آنها نیز خبری در دست نیست.

متن نامه به شرح ذیل است:

استاندار محترم استان کوردستان
جناب آقای زاهدی
در این چند سال کە میزبان حضرت عالی بوده ایم بە نیکی دریافتەاید کە برجستەترین ویژگی این خطە، اهتمام به علم، فرهنگ و سیاست است. کوردستان مفتخر است کە بە نسبت جمعیت و از آن مهمتر با توجە بە کمبودها و سختیهای فراوان، بیشترین تولیدات فرهنگی را داشتە است. وجود هنرمندان برجستە، روشنفکران فهیم، ورزشکاران سخت کوش و فعالان مدنی خستگی ناپذیر خود دلیلی بر پویایی جامعەای فرهنگی است. وقایع اول انقلاب و قطع شدن مسیر دیالوگ و نداشتن ارادەای واقعی جهت حل مسالمت آمیز مسائل کوردستان باعث شدە شکافهای سیاسی اوایل انقلاب همچنان باز و فعال باقی بماند. هرچند در دوران اصلاحات، زندە یاد مهندس ادب و جناب آقای دکتر رمضان زادە تلاش نمودند دیالوگ و آشتی را با گروههای اپوزیسیون کورد شروع کنند اما متاسفانە سلف دلواپسان کنونی کە منافعشان در تداوم فضای امنیتی بوده و هست، اجازە چنین اقدامی را ندادند که تبعات آن کماکان دامنگیر حکومت و جامعه، هردو، است، به نحوی که هر روز شاهد عمیقتر و فعالتر شدن این شکاف هستیم. نیک بدانید اگر دولت تدبیر و امید ارادە کند میتوان برای همیشە دست در دست هم صلح و آرامش و برابری را نهادینە کرد. وقتی دولت تدبیر و امید میتواند با بزرگترین کشورهای مخالف نظام وارد دیالوگ، مذاکرە و نهایتا توافق گردد چرا نباید فرزندان این دیار را بە پای میز مذاکرە دعوت کند؟! بدون تردید حل مسئلە سیاسی-نظامی کوردستان میتواند زمینە ساز حل مسائل و معضلات دیگر از جملە مشکلات اقتصادی و اجتماعی هم باشد.
جناب استاندار!
یکی از مصادیق و نمونەهای باز بودن این شکاف، پیوستن جوانان پر شور و پر انرژی ناامید از تحقق رؤیاها و آرزوهای بە حق و قانونی خود بە روشهای غیر مسالمت آمیز است. یکی از این جوانان رامین حسین پناهی است، وی در خانوادەای نجیب و زحمت کش بە دنیا آمد اما تمام دوران نوجوانی و جوانیش همراه بود با فشارهای بیش از حد نهادهای امنیتی بر خانوادەاش؛ برادر بزرگش انور حسین پناهی را بدون کمترین مدرک و بدون داشتن وکیل بە اعدام محکوم کرددند. پدر پیرش بعد از شنیدن این خبر از شدت غم و گریە، یعقوب وار، بیناییش را از دست داد. خوشبختانە در مرحلە پژوهش خواهی از آن اتهام واهی تبرئە شد، اما در کمال ناباوری بدون کمترین مدرک و سند حکم شش سال زندان را بر انور تحمیل نمودند. خانوادە حسین پناهی مسرور بودند که فرزندشان از اعدام نجات پیدا کردە است، پس حکم غیر منصفانە شش سال زندان را بە جان خریدند. اما دستهای نامرئی کە تیرشان بە سنگ خوردە بود برادر دیگرش اشرف حسین پناهی را در تاریکی شب با چوب و چماق تا حد مرگ کتک زدند و آن جوان بی گناه و ناکام را از ادامە زندگی محروم ساختند. قتلی آشکار و علنی کە هیچگاه قاتلانش نە دادگاهی شدند و نە مجازات. آری رامین در چنین وضعیتی بە ساحت سیاست ورود کرد.
جناب آقای استاندار!
کاش قبل از هر نوع قضاوتی میتوانستیم خودمان را بە جای او بگذاریم و با کفشهای او راه برویم بعد لنگ لنگان راه رفتنش را بە سخرە بگیریم. رامین که تحقق رؤیاها را در داخل کشور و چارچوب نظام ناممکن یافته بود با پیوستن به یکی از احزاب اپوزیسیون کوردستان به زعم خود مسیر تلاش در نیل به اهدافش را در پیش گرفت، او در دوم تیر ماه امسال ( ١٣٩۶) توسط نیروهای مسلح بازداشت شد. گویا زخمی هم شدە است و بە شدت بە مراقبتهای ویژە نیاز دارد. پدر و مادر پیرش بە شدت نگران هستند اما هیچ نهادی جوابگو نیست و آنها را دست بە دست میکنند. رامین مرتکب هر عملی هم شدە باشد بە هر حال اکنون در دستان نظامی مستقر و به اذعان خویش مقتدر قرار دارد.
ما امضاکنندگان این نامه از عمل رامین دفاع نمی کنیم و باید قانون و نظام قضایی در این خصوص داوری کند که امیدواریم داوری عادلانه ای باشد. ما از حقوق رامین دفاع کرده و از ش
ما خواستاریم بە عنوان بالاترین مقام سیاسی- اداری استان ضمن فراهم نمودن امکان ملاقات خانوادە، بر روند بازداشت، بازجویی و از همە مهمتر روند درمان او نظارت فرمایید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون بالادستی و قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان قانون عادی، هر دو حقوق مشخصی را برای تک تک شهروندان، و حتی عدول کنندگان از قانون، قرار داده اند که متاسفانه در موضوع رامین و خانواده اش رعایت نشده است. عجیب آن که اقوام و اقربای رامین حسین پناهی بدون دلیل مشخص و از هنگامه ی وقوع ماجرا و دستگیری رامین بازداشت میشوند، در حالی که قانون، جرم را امری فردی و اشاعه ی آن به دیگران را ممنوع و حتی جرم واجد مجازات تشخیص داده است.
ما علاوه بر معالجه ی سریع رامین، خواهان دسترسی خانواده به وی، امکان تعیین وکیل مدافع و بهره مندی از کلیه حقوق قانونی مندرج در قوانین کشور برای فرد متهم، و نیز آزادی افرادی هستیم که بلاوجه و به صرف قرابت با رامین حسین پناهی بازداشت شده اند.
جامعە کردستان موضوع حاضر را با حساسیت خاصی دنبال میکند و امیدواریم تغییر رویه غیر شفاف کنونی و اجرای قانون و عدالت موجب شودافکار عمومی به تحقق امال و ارزوهایش در چهارچوب نظام سیاسی ایران امیدوار شود، باشد که از این طریق چرخه باطل تقابل وشکاف اندکی ترمیم یابد. عدم التزام حکومت به قوانین خود مطمئنا موجب تحقیر و ناکارامدی قوانین و بلا موضوع شدن ان خواهد شد.
۱. عدنان حسن پور
۲. خالد توکلی
۳. سیمین چایچی
۴. عبداللە سهرابی
۵. مختار زارعی
۶. مسعود کورد پور
۷. دلیر اسکندری
۸. عثمان مزین
۹. محسن رضوی
۱۰. محمد دانش
۱۱. کمال حسینی
۱۲. آزاد نمکی
۱۳. حامد کهنه پوشی
۱۴. جبار دستباز
۱۵. سامان سلیمانی
۱۶. وریا قادریان
۱۷. انور ساعد
۱۸. محمود محمودی
۱۹. آزاد کمالی
۲۰. عزیز ناصری
۲۱. بهزاد قوامی
۲۲. اسماعیل محمودی
۲۳. باقر پیری
۲۴. فرشید هکی
۲۵. احمد حبیبی
۲۶. خسرو الهی
۲۷. اجلال قوامی
۲۸. حامدفرازی
۲۹. دانیال ایمانی
۳۰. ارسطو ملارحیمی
۳۱. ابراهیم ناصری
۳۲. جمال دانشمند
۳۳. سوران دانشور
۳۴. امیر عبداللەزادە
۳۵. فواد ساوان
۳۶. ابراهیم احمد پور
۳۷. افشین بهاری زر
۳۸. احمد حسینی
۳۹. عدنان ناصری
۴۰. ریبوار کامرانی پور
۴۱. هیوا پزشکیان
۴۲. شاهو سیدە
۴۳. دانا لنج آبادی
۴۴. آکام امینی
۴۵. سامان محمودی
۴۶. مسلم بهرامی
۴۷. آذر طاهرآبادی
۴۸. فرهاد شفیع زادە
۴۹. بختیار خوشنام
۵۰. کمال کهنه پوشی
۵۱. نیشتمان عبدالله پور
۵۲. ژیانا اسکندری
۵۳. نیشتمان اسعدی
۵۴. کوردستان شاهمرادی
۵۵. صدیق رستمی
۵۶. مازیار طاطایی
۵۷. سید سلمان امامی زنبیلی
۵۸. محمد قربانی
۵۹. شورش مرادی
۶۰. عثمان نوری
۶۱. رئوف آذری
۶۲. لیلا صمدی
۶۳. ابراهیم ادوایی
۶۴. مریم حسینی
۶۵. محمود چلبی
۶۶. اسامه هژبری
۶۷. صلاح پزشکی
۶۸. رامین مفاخری
۶۹. ادریس شریفی
۷۰. مسلم سعیدپور
۷۱. آرمان غفوری
۷۲. بیژن رحمانی
۷۳. کامران بهرامی
۷۴. یداللە شاکری
۷۵. مختار بهرامی
۷۶. صلاح سورسوری
۷۷. آیدینا محمدی
۷۸. فرهاد لطفی
۷۹. نشمیل آدمی
۸۰. ابوبکر راوند
۸۱. بیان احمدی
۸۲. فریده حسینی
۸۳. بهاره مدرسی
۸۴. سوما احمدی
۸۵. هه ژار بابامیری
۸۶. کژال خالندی
۸۷. شادی جلوند
۸۸. علی آذرمهر
۸۹. سعید الله ویسی
۹۰. هیبت موید
۹۱. نادر امین زاده
۹۲. خلیل خاوریان
۹۳. حسین احمدی نیاز سخنگو: مختار زارعی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com