کارهای ریاضی پروفسور مریم میرزاخانی با معرفی  ایده‌هایی جدید

و پیوند‌دادن شاخه‌های مختلفی  از ریاضیات، پیشرفت‌های مهمی

را در مطالعه رویه‌های ریمان و خانوادۀ آن‌ها  رقم زده‌است.

مریم میرزاخانی و، شهود هندسی قوی
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=481

همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)