من تخصص در دین ندارم.ولی می خواهم نظرمو در مورد شیطان بزرگ بیان کنم.شیطان در دین فرد عابد حسود و متکبر است.ولی ایه الله خمینی امریکا را شیطان بزرگ معرفی کرد.این را در حالی در ان زمان که شوروی هم بودو شوروی احساسات ضد دینی بیشتر داشت..یعنی از احساسات خودش چون امریکا نفوذ زیادی در ایران داشت.دشمن خودش را شیطان بزرگ اعلام کرد.شیطان که فردی نیست دم ساحل شراب بخورد.و زنبارگی کند.ایه الله خمینی از روی منافع خودش و احساسات امریکا را شیطان بزرگ اعلام کرد.شیطان بزرگ را باید میان ایه الله ها پیدا کرد. چون شباهت زیادی بعضی ایه الله ها با شیطان دارند.هر دو حقیقت را میدانند.به نظر من شیطان بزرگ فردی است که خدا را برای خودش میخواهد.واین ویژگی را در بین فقهای حکومتی پیدا کرد.من به مثل ایه الله خمینی شیطان بزرگ را معرفی نمی کنم.و فقط میخواهم یک نقد یک پرسش رامطرح کنم.که واقعا شیطان بزرگ کیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)