چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
بی تردیدازمیان کاندیداهای دوره اول ریاست جمهوری،دکترسیدابوالحسن بنی اعتمادتر،باسوادتروکامل تربود.
باوجود عدم کفایت سیاسی توسط مجلس،و خلع یدازایشان،وجوسازی خناسان وآلودگی سیاسی و ادامه آن تاالآن،هم ازنظرکیفی وهم کمی تعدادآرای وی هنوزحرف اول رامی زند!
احساس عمومی وطبیعی آحادملت این بودکه بنی صدراولین رئیس_جمهوراین جمهوری ست.
شایدالان که به عقب نگاه کنیم باخودمان بگوئیم:
بنی صدرباکاندیداشدن اشتباهی استراتژیک کرد!واومی بایست یک دوره متوالی صبروبا پشتوانه قوی تروشناخت بهترنسبت به افراد،واردصحنه مدیریتی کشورمی شد.
درهرصورت وضعیت کنونی وفعلی انقلاب۵۷_ که درشکل جمهوری اسلامی ادامه حیات داد_متاثرازعدم شناخت کافی مردم به مهندسین انقلاب بود.
درهیاهوی تب انقلاب،مردم باانبوهی ازگروه ها وافراد،وباسوابق خاص روبروشدندکه آنهاراتا آن زمان نمی شناختندواطلاعات وآگاهی شان جزاندکی بیش نبود.
این گروه هاوافرادهم دغدغه حفظ انقلاب را داشتندوهم خودراقیم وولی برتر!
وازمیان این همه، روحانیت توانست کل انقلاب راباسوء استفاده ازاحساسات مذهبی مردم به نفع خودمصادره به مطلوب کندولذاغیرخودرا که می خواست درعرض آنان عرض اندام کند؛ نمی پذیرفت.
روحانیت غیرخودرادرطول ودنباله می خواست وهرکه غیراین مسیرمی رفت غیر خودی ودرنهایت سرکوب می شد.
خط مشی وتفکرمعلوم بود:همان چیزی که هاشمی_رفسنجانی درمصاحبه اش گفت:
اسلام فقاهتی که متکی برفقه است.
دوقطبی که هنوزهم هست:
یک قطب،قطب ولایت فقیه که همه مردم و نیروهای سیاسی و احزاب رامطیع وگوش بفرمان می خواهد.
وقطبی دومی که خود متکثراست ازتضادو تفاوت ها!
سوء مدیریت درفضایی رشدمی کندکه درآن تملق وریاکاری،خریدارداشته باشد؛وپایان انقلاب بهمن۵۷،این ایستگاه شد.
نمونه واضح وبی پرده اش کسانی هستندکه آنگونه ازهمسر سعیدامامی بازجویی کردندو همگان فیلم بازجویی اش رادیده اند…این هادر مرکزقدرت یعنی”#واجا”ویابقول بنی صدر “واواک”قرار داشتند.واتفافا کسانی چون کلاهی و کشمیری هم درزیرعبای همین روحانیت توانستندچنین فاجعه هایی راخلق کنند.
اسنادرنظام ج.ا،خیلی اهمیت داردودستیابی به آن می توانست ومی تواندنقاب خیلی هارا کناروپشت پرده هارابه نمایش بگذارد.
اسنادچهره تاریخ است!
دستیابی به اسناد_آنهم اسناد ساواک ومراکز مهم_درسال نخست انقلاب،بسیارحیثیتی و نقش بسزایی برای طیف های مختلف سیاسی داشت.این دستیابی هنوزهم اهمیت ویژه دارد وماتاالان_که۳۸سال ازعمرج.ا،می گذرد_بااین دست ازحوادث ازنوع سال اول انقلاب روبرو هستیم وهمین نیزسبب سکوت عده ای وباج خواهی عده ای هم شده است!
آنچه درزیرمی خوانیدهمه قضایانیست وبرای شناخت وتکمیل پازل،بایدیک غوردیگرکردو منابع دیگرراهم دید.
مادراینجاقضاوت نمی کنیم.خواننده خوددر لابلای همین سطورمی توانددرک خودرابدست آورد.
گفتنی ست آنچه در[کروشه]می خوانید استنباط شخصی نویسنده ازمتن است و حاشیه ای ست جداگانه که دراصل خبر نیست.
این مجموعه قسمت بعدی هم دارد.

ادانه در

محمد شوری
نویسنده و روزنامه_نگار_بیکار
تیرماه۱۳۹۶
https://t.me/shoorijezehmohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)