بعد از انتخابات ۸۸ و اتفاقات عجیب در ان انتخابات و بازتر شدن فضای سیاسی مردم دچار سردرگمی در سیاست شده اند. وبه پیچیدگی های سیاست اشنا شدند.و ترس از بدتر شدن اوضاع را دارند.و ونوعی ترس و تردید در انها وجود دارد.و نمی دانند اگر وارد خیابانها شوند اوضاع بهتری وجود خواهد داشت یانه ونمی توانند به رهبری کسی اعتماد کنند.و قضیه دیگر که به این موضوع دامن زذه است نوعی فردگرایی و اینکه هر کس باید به زندگی خودش بچسبد. و اصطلاح اینکه هر کس باید گلیم خود را از اب بکشد بیرون هم به این موضوع کمک کرده است. از طرفی شبه سرمایه داری سبک زندگی مردم را با سبک زندگی مورد نظر جمهوری اسلامی در تعارض نگه می دارد.و موجب فشار به سیاست جمهوری اسلامی میشود. واز طرفی هرکس را به معیشت خود و بیتفاوتی سیاسی دعوت میکند.و مردم از مبارزه با جمهوری اسلامی باز نگه میدارد.یعنی جو شبه سرمایه داری هم از جهتی کمک به بقا جمهوری اسلامی میکند.اگر دوباره بخواهند مردم وارد سیاست اول اعتماد به رهبری کسی برای بهتر شدن اوضاع کنند.و اینکه باید بفهمند در عین فردگرایی در کنار هم جامعه هستند وبر سرنوشت هم تاثیر گذارند.و باید وعمیق با مدیریت جوامع پیشرفته اشنا شوند.وانها را الگو خود قرار دهند.وتا از تردید ایجاد یک اوضاع بهتر خارج شوند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)