Image result for ‫بسیج‬‎

 

کسانی عضو بسیج هستند را به چند بخش تقسیم کرد.نوجوانانی که برای ابراز وجود پا به بسیج میگذارند.در گیر هیجانات دوره نوجوانی برای ارضا روحیاتشان پا به بسیج میگذارند.و در دوره جوانی اکثرا خارج میشوند چون اصلا کاری به تفکرات بسیج نداشته اند.. ودسته ی دیگر از تحقیر ملیت و مذهبشان توسط غرب دچار خشم عمیق هستند.وبرای همین پا به عرصه تفکرات تند بسیج میگذارند.تا این خشم را تخلیه نمایند.و دسته ی دیگر به دلیل ناکام ماندن در عرصه ی اجتماعی و داشتن روحیه کمی مذهبی خواستار استفاده از امکانات بسیج برای ترقی میشوند.و وفادارترین انها کسانی هستند که با تفکرات شیعی برای گسترش تشیع در منطقه وارد بسیج می شوند.و صرفا تفکرات شیعی دارند.چیزی که در همه اینها مشترک است نداشتن روحیه نقادی و پرسشگری است.و دلبسته بی دلیل به تفکرات خودشان است.و گویا همه ی انها در زیر سقف از تفکرات بسیج به خواب رفته اند.و حالا حالاها خیال بیدار شدن برای زندگی بهتر در کنار هم را ندارند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)