همان طور از قانون اساسی جمهوری اسلامی برداشت میشود.ولایت فقیه پاسدارفقیه در مقابل سکولاریسم است.اما بعد از مرگ ایه الله خمینی پاسدار اندیشه های خمینی در برابر هجمه های روشن فکران دینی بوده است.ایا بعد از مرگ ایه الله به این موضوع فکر کرد که ایا لااقل به همان نقش قانون اساسی خود بعدازاو بر میگردد.یا دوباره پاسدار اندیشه های خمینی در برابر روشن فکران دینی میشود. افکاری همچون مدافع نابودی اسرائیل واجرای احکام اسلامی سخت اسلامی مثل حجاب و…. خواهدبودواین به موضوع برمیگرددچقدر سیاسیون حیات سیاسی خود را اندیشه تاریخی ایه الله خمینی ببیند.و موضوع دیگری وابسته است جایگاه روشن فکراندینی و سکولاردر میان مردم است.چقدر مردم میل به سکولاریسم داند.وهمه این موضوع درمیان نباشد شاید رخ دیگری نشان دهد وان این است با مرگ ایه الله خامنه ای ولایت فقیه برای همیشه از اندیشه سیاسی ایرانیان رخت ببندد.و این موضوعبه نحوه ومقدار دخالت فقه در سیاست وابسته است.شاید نحوه بیش از مقدار در این برهه تاریخی ما نقش ایفا کند.واینکه ایرانیان چقدرهویت شیعی خود را در نوع حومت هم جستجو میکننند.و اگر میکنند این نحوه پیدا کردن چیست.و ایا خمینی از یک شخصیت سیاه و سفید به شخصیت خاکستری تبدیل میشود.تا در اندیشه های با فراق خیال راحت تری فکر کردومن علاقه ندارم نتیجه گیری در مقاله خود پیدا کنم وسعی کنم پایان در ذهن شما شکل گیرد