تردیدی در ستم حاکمان و آنهمه رنج و تعب که زندانیان سیاسی در زندانهای کشور دیدند، نیست. اما، این به اصطلاح «سند»، واقعیت ندارد.

این عکس«جعل محض» است. در برنامه تلویزیونی رژیم(موسوم به جهان آرا)  فردی که از اعوان و انصار بازجوهاست، به دروغ آن را به مجاهدین نسبت داد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)