هم میهنان آزاده و شرافتمند !

موج اعدامها در ایران که در سه¬ماهه¬ی پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان فروکش ¬کرده ¬بود، دربهار سال ۱۳۹۵ باردیگر شدت¬ گرفته ¬است و بنابه اطلاعاتی که ما دریافت ¬کرده¬ایم تنها در ۱۰ روز پایانی فروردین ¬ماه امسال، دستکم ۳۳ نفر از زندانیان در کشورمان اعدام¬شده¬اند. این شمار ازاعدام شدگان به شرحی است که رسانه¬ها و خبرگزاریها اعلام¬ کرده¬اند و بی¬تردید شماری از اعدامها نیز از نگاه آنها به ¬دور مانده، واعلام ¬نشده ¬است. در ماههای اردیبهشت و خرداد ۹۵¬ نیز به ترتیب، دست کم ۸۰ نفر و ۳۶ نفر زندانی در سراسر کشور اعدام¬ شده¬اند. شمار سه ماهه-ی اخیراین اعدامها به نقل از رسانه¬ها دست کم ۱۴۹ نفر بوده¬است که نسبتی کمابیش بزرگ از شمار اعدامهای اجرا شده در ایران را در برمی¬گیرد. این احکام بیش از هرچیز به اتهام: ۱ـ قتل، ۲ـ جرائم مربوط به مواد مخدر، ۳ـ تجاوز به عنف، ۴ـ سرقت مسلحانه به اجرا د¬رآمده ¬است. دومین رقم این اعدامها به ارتکاب جرائم قاچاق و حمل و نگهداری مواد مخدر مربوط بوده ¬است که لایحه¬ی لغو آن ماههاست در مجلس شورای اسلامی خاک می¬خورد و گویی مجلسیان بحث و بررسی وتصویب آن را به فراموشی ¬سپرده اند.
احکام اعدام اجرا شده به گزارش رسانه¬ها در فروردین ۹۵ به شرح در پی¬ آمد¬ه ¬است:
۱- در روز۱۳ فروردین، ۲ جوان که یکی به انگیزه¬ی سرقت و دیگری به دلیل سوء ظن مرتکب قتل¬شده¬بودند در زندان مرکزی مشهد اعدام ¬شدند.
۲- در روز ۲۵ فروردین، ۸ تا ۱۰ نفر از زندانیان بندهای ۱و۲و ۳ زندان رجایی¬شهر کرج به ¬دار آویخته ¬شدند که جوانهایی به سن کمتر از ۴۰ سال بودند.
۳- در روز ۲۶ فروردین، ۷ نفر به اتهامهای مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی بیرجند به¬ دار آویخته ¬شدند که ۲ نفرشان زن بودند.
۴- در روز ۲۹ فروردین، ۴ زندانی، به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر، در زندان دستگرد اصفهان اعدام¬شدند. در همان روز، ۳ زندانی به اتهام قتل عمد و جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان لاکان رشت اعدام¬ شدند.
۵- در روز ۳۱ فروردین، ۴ زندانی، به اتهام ارتکاب جرمهای مربوط به مواد مخدر، در زندان مرکزی ارومیه (دریا) اعدام¬شدند. درهمین روز، در زندان لاکان رشت، ۲ زندانی به جرم قتل و۳ زندانی به اتهام ارتکاب جرمهای مربوط به مواد مخدر، اعدام¬شدند.

احکام اعدامهایی که در اردیبهشت ماه ۹۵ در ایران به اجرا در امده به شرح زیر میباشد:

۱- زندانی متهم به قتل، “ه.م”، در روز چهارشنبه اول اردیبهشت ۹۵، در زندان مرکزی بندرعباس به¬دار آویخته¬شد (به نقل از دادگستری استان هرمزگان ).
۲- محکومی به نام “ح.ح”، به اتهام قتل، در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۵ به¬دارآویخته ¬شد ( به نقل از دادگستری کل استان مازندران ) .
۳- زندانی متهم به قتل، “ز.چ”، در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۵، در محوطه¬ی زندان ساری به ¬دار آویخته ¬شد (به نقل از دادستان عمومی و انقلاب ساری).
۴- یک زندانی متهم به قتل همسرخود، در تاریخ ۷/۲/ ۹۵، در زندان قزوین به ¬دارآویخته ¬شد ( به نقل از دادستان عمومی و انقلاب قزوین).
۵- در تاریخ ۸ اردیبهشت ۹۵، یک زندانی، به اتهام قتل، در ندامتگاه مرکزی کرج به دارآویخته شد.
۶- ۸ زندانی متهم به قصاص و ۵ زندانی مواد مخدر، در دو روزمتوالی، در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند (تاریخ و نام زندانیان مشخص¬نشده¬است).
۷- در روز ۸ اردیبهشت، ۵ زندانی متهم به جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان به ¬دارآویخته-شدند.
۸- در روز ۸ اردیبهشت، دست کم سه زندانی، به نامهای جمشید دهواری متهم به قتل، صادق ریگی متهم به قتل، و محمد سنچویی (بدون ذکر اتهام)، در زندان زاهدان اعدام¬شدند.
۹- صبح روز ۸ اردیبهشت ۹۵، یک زندانی متهم به قتل در ندامتگاه مرکزی کرج به¬دارآویخته¬شد (بدون ذکرنام).
۱۰- در روز ۸ اردیبهشت ۹۵¬، دست کم ۴ زندانی متهم به قتل، به نامهای سید کاظم سلیمی، محمد نظری، جمشید نوری¬پور و میلاد مستخدمی، در زندان رجایی¬شهر کرج به¬دارآویخته¬شدند.
۱۱- ۶ زندانی متهم به قتل، در روز ۸ اردیبهشت¬ماه، در محوطه¬ی زندان رجایی¬شهر کرج به¬دارآویخته¬شدند.
۱۲- در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۵، دو نفر به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر در ندامتگاه مرکزی کرج به-دارآویخته¬شدند.
۱۳- در تاریخ ۱۲/۲/۹۵، زندانی متهم به قتل “م.ر”، از نهاوند، واقع در استان همدان، در زندان همدان به-دارآویخته¬شد.
۱۴- صبح روز یکشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۹۵، یک زندانی جوان، به اتهام قتل فردی که با همسرش ارتباط پیامکی داشت، در زندان مشهد به دارآویخته شد.
۱۵- صبح روز یکشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۹۵، یک زندانی ۲۵ ساله، به اتهام تجاوز به عنف، در زندان مشهد به¬دار آویخته¬شد.
۱۶- در تاریخ ۱۴/۲/۹۵، ۲ زندانی، به اتهام مربوط به مواد مخدر، در زندان مرکزی اردبیل به¬دار آویخته¬شدند (-به نقل از دادگستری کل زندان اردبیل).
۱۷- در روز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۵ دست کم ۴ زندانی مواد مخدردر زندان قزلحصار به دارآویخته شدند. هویت این افراد عبارت است از: احمد الطافی، عبد الحمید باقری و مجید ایمانی .
۱۸- در روز سه شنبه، ۱۴ اردیبهشت ۹۵، یک زندانی در زندان فشافویه، به اتهام ارتکاب جرم مربوط به مواد مخدر، به¬دارآویخته¬شد. نام شخص معدوم رضا حسینی بود.
۱۹- سحرگاه روز ۱۴ اردیبهشت، یک زندانی متهم به قتل مردی جوان در سال ۸۴ در ملأ عام به ¬دارآویخته ¬شد (درباره ی محل وقوع جرم و نیزاجرای مجازات اعدام اطلاعی دردست ¬نیست) .
۲۰- در تاریخ ۱۴/۲/۹۵ یک زندانی در زندان مرکزی اردبیل، به اتهامهای مربوط به مواد مخدر، به¬دارآویخته-شد.
۲۱- در روز یکشنبه ۱۹/۲/۹۵، یک سارق مسلح که در سال ۹۳ اقدام به سرقت و تیراندازی منجر به زخمی¬شدن دو نفر کرده¬ بود در میدان آزادی کرمانشاه درملأعام اعدام¬ شد.
۲۲- در روز یکشنبه ۱۹/۲/۹۵ محسن بهاء الدینی، به اتهام مربوط به مواد مخدر، در زندان میناب اعدام¬شد.
۲۳- در روز ۱۹ اردیبهشت ۹۵، جوانی به نام مرتضی در زندان مشهد به¬دارآویخته¬شد.
۲۴- در روز ۲۰/۲/۹۵، دو زندانی محکوم به قصاص، به نامهای ناصر سعیدی (جعفری) و مهدی نبشی (نبشیان)، در زندان ارومیه به¬دارآویخته¬شدند.
۲۵- در روز ۲۲/۲/۹۵، دستِ کم دو زندانی، به اتهام قتل، در زندان رجایی¬شهر کرج اعدام¬شدند که یکی از آن دو رضا چشم¬نور نام داشت ( اطلاعرسانی رسمی درباره¬ی این اعدامها انجام¬نشده¬است).
۲۶- در روز ۲۵/۲/۹۵، دو زندانی، به اتهامهای مربوط به مواد مخدر، به نامهای”آ.آ” و”ع.ش” در زندان مرکزی رشت به¬دارآویخته¬شدند.
۲۷- در روز ۲۵/۲/۹۵، یک زندانی به نام “ح.پ”، به اتهام تجاوزبه عنف، در زندان مرکزی رشت اعدام¬شد.
۲۸- در روز ۲۸/۲/۹۵، یک زندانی متهم به قتل طلافروش مشهدی، در نزدیکی محل حادثه در میدان مفتح مشهد، درملأ عام به¬دارآویخته¬شد.
۲۹- در روز ۲۸/۲/۹۵ حکم اعدام ۶ زندانی، با جرائم مربوط به مواد مخدر، در زندان مرکزی ارومیه اجراشد. نام این زندانیان عبارت بود از: ناجی کیوان، نادر محمدی، علی شموگردیان، عزیز نوری¬آذر، فریدون رشیدی و حیدر امینی که همه کرد اهل ارومیه بودند.
۳۰- شش زندانی متهم به جرائم مربوط به مواد مخدر( سه نفر) سرقت مسلحانه (یک نفر) و زنای به عنف ( دو نفر )، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۹۵، در زندان یزد به¬دارآویخته¬شدند.
۳۱- در بامداد روز ۲۹ اردیبهشت ۹۵¬، دو زندانی، به اتهام تجاوزبه عنف، در زندان مرکزی یاسوج به¬دارآویخته-شدند.
۳۲- صبح روز شنبه ۲۹/۲/۹۵، دو زندانی، به نامهای داریوش فرج زاده و غفور قادرزاده، در زندان مرکزی ارومیه به¬دارآویخته¬شدند.
۳۳- یک زندانی متهم به قتل، در روز ۲۹/۲/۹۵، در محوطه¬ی زندان ساری، به¬دارآویخته¬شد ( منبع این خبر دادستان عمومی و انقلاب ساری بوده¬است).
۳۴- حکم قصاص یک زندانی متهم به قتل، به نام فرهاد معروف به مجید، در تاریخ ۳۱/۲/۹۵ در زندان مرکزی قزوین به اجرا درآمد ( به نقل از دادستان عمومی و انقلاب قزوین).

احکام اعدام هایی که در خرداد ماه ۱۳۹۵ در ایران به اجرا درآمده به شرح زیر میباشد:

۱- در روز ۳ خرداد ۹۵ دو زندانی متهم به جرمهای مربوط به مواد مخدر، به نامهای هادی شکسته و مسلم محمودزهی در زندان عادل آباد شیراز به دارآویخته شدند. رسانه های دولتی و نهادهای ذیربط تا زمان انتشار این خبر درباره ی این اعدامها اطلاع رسانی نکردهاند.
۲- صبح روز ۴/۳/۹۵ دست کم ۳ زندانی منتقل شده از ندامتگاه مرکزی کرج در زندان قزل حصار به اتهامهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
۳- در سحرگاه سه شنبه ۴ خردادماه ۹۵ یک زندانی به اتهام قتل در زندان مشهد به دارآویخته شد.
۴- در سحرگاه روز ۵/۳/۹۵، ۱۱ زندانی (به سن ۲۲ تا ۲۵ سال) به اتهام قتل و تجاوزبه عنف در زندان رجایی شهر کرج به دارآویخته شدند. یکی ازاین زندانیان هنگام ارتکاب جرم ۱۶ ساله بوده است. نام و اتهام این افراد به ترتیب درپی آمدهاست: جواد خرسند قتل، ایمان فاطمی پور قتل، حسین محمدی قتل، مسعود راغدیقتل، محسن آقا محمدی قتل، فرهاد بخشایش قتل، مهدی رجایی(۱۶ ساله هنگام ارتکاب جرم) قتل، اصغر عزیزی قتل، خسرو رباط دستی تجاوزبه عنف.
۵- یک زندانی متهم به تجاوزبه عنف به نام “حمید.ب” در تاریخ ۶/۳/۹۵ در شیراز در ملأعام به دارآویخته شد. این شخص در پرونده اش جرمهایی مانند آدم ربایی نیز داشته و به خاطر این جرم به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده بوده است ( به نقل ازدادگستری استان فارس).
۶- صبح یکشنبه ۹ خرداد یک زندانی به نام روح اله ظهرانی به اتهام تجاوزبه عنف در کوار درملأعام اعدام شد. رسانه های رسمی ایران تا زمان انتشار این خبر از اطلاع رسانی درباره ی اجرای این حکم خودداری کرده بودند.
۷- در بامداد روز ۱۰/۳/۹۵ یک زندانی متهم به قتل در میدان فیضیه ی نور به دارآویخته شد.
۸- ۲ زندانی که گفته می شود یکی از آنان درهنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته است سحرگاه روز ۱۱/۳/۹۵ به اتهام تجاوزبه عنف در زندان نوشهر اعدامشدند. یکی از آنها احسان بانی لاشکی نام داشته است.
۹- یک زن و یک مرد زندانی به اتهام ارتکاب جرمهای مربوط به مواد مخدر در روز ۱۲/۳/۹۵ در محوطه ی زندان قزوین به دار آویخته شدند.
۱۰- صبح روز ۱۶/۳/۹۵ دو زندانی به اتهام فساد فی الارض و زنای به عنف در شیراز درملأعام اعدام شدند.
۱۱- دو زندانی افغانی صبح روز ۱۷/۳/۹۵ به اتهام تجاوز به عنف در یکی از زندانهای استان تهران به دارآویخته شدند.
۱۲- سه زندانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در تاریخ ۱۸/۳/۹۵ در زندان مرکزی مشهد به دارآویخته شدند.
۱۳- در سحرگاه روز ۲۶/۳/۹۵ دست کم ۴ نفر که دو نفرشان به ارتکاب جرمهای مربوط به مواد مخدرو درگیری مسلحانه متهم بودند و ازاتهام دو نفر دیگرشان اطلاعی دردست نیست در زندان مرکزی بندر عباس به دارآویخته شدند. مسئولان و نهادهای رسمی درباره ی این اعدامها اطلاع رسانی نکرده اند.
۱۴- جوانی که با همدستی زن عموی خود عمویش را به قتل رسانده بود، صبح روز ۲۷/۳/۹۵ در زندان یاسوج به دارآویخته شد. زن عموی او نیز به تحمل ۱۵ سال زندان محکوم شد.
کنشگران کارزار لغوگام به گام مجازات اعدام (لگام) بارها گفته اند و بازمیگویند که مصرانه خواهان تعیین مجازاتهای بدیل اعدام برای همه ی جرائم منجر به صدور حکم اعدام، از جمله و به ویژه جرائم مربوط به مواد مخدرند و بدین وسیله بار دیگر نگرانی ، هشدار و اعتراض شدید خود را نسبت به روند تصاعدی اعدامها در ایران اعلام می کنند و معتقدند که نه متهمان بلکه کسانی گناه قتلها را به گردن دارند که نخواسته یا نتوانسته اند کاری برای برطرف کردن عوامل بروز فقر، جور، جهل و جنایت در جامعه انجام دهند.

کنشگران کارزار لگام ( لغو گام به گام اعدام )
تهران ـ مرداد ۱۳۹۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)