میزگردی با عباس ولی و مهرداد درویش پور 

دراین گفتگو هر دو بر تبعیض اتنیکی در ایران تاکید کرده و از اهمیت به رسمیت شناختن و جستجوی راه حل های آن سخن گفتند.

همچین هردو بر ضرورت پایان بخشیدن سیاست های آمرانه اسیملاسیونی مبنی بر یکدستی فرهنگی ایران

و جایگزینی آن با چندگانگی فرهنگی و اتنیکی تاکید کردند. با این همه مهرداد درویش پور بیشتر بر حفظ یکپارچگی دمکراتیک ایران که در گرو رفع تبعیض اتنیکی است تاکید داشت و ایدئولوژی های واگرایانه اتنیکی وقومی را نظیر ناسیونالیسم آمرانه و افراطی راه حل مناسب ندانسته و بر تهدید های بالقوه آن برای دمکراسی تاکید داشت. عباس ولی اما بر برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملل همچون بخشی از گفتمان دمکراسی تاکید داشت. درمقابل، درویش پور تئوری حق تعیین سرنوشت ملل را همچون حقی به رسمیت شناخته شده جهانی مرتبط با سرزمین های استعمار شده و یا تحت اشغال خوانده و تعمیم آنرا به گروه های اتنیکی مسئله برانگیز دانسته و برآن بود ایدولوژی های واگرایانه قومی و سیاست های مرتبط با آن از جمله فدرالیسم قومی الزاما به رفع تبعیض اتنیکی منجر نمی شود. با این همه او خواستار جرم زدایی از مفهوم رایج “تجزیه طلبی” یا در واقع جدایی طلبی بود. هر دو اما بر ضرورت گفتگوی مشترک بین همه گروه های سیاسی و روشنفکران و کنش گران مدنی برای دستیابی به راه حلی مشترک به جای دامن زدن به تعصبات، خصومت ها و پیشداورهای دو سویه که به گسترش تنش اتنیکی منجر خواهد شد تاکید داشتند.

به این میزگرد می توان از طریق لینک زیر گوش فرا داد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)