آیا «همە باهم» هستیم؟
چند یادآوری راجع بە اقدام تروریستی تهران

ضمن تسلیت بە خانوادە قربانیان بی گناە
١-تروریسم همیشە و هرجا محکوم است بە دلایل زیر:
الف؛ اقدامی کور بودە کە مردم بی گناه را هدف گرفتە و لذا از لحاظ انسانی محکوم است.
ب؛ مبارزە جمعی تودەها را کە برخاستە از آگاهی جمعی خود آنهاست بە هیچ می پندارد و لذا تروریسم اسلامی و غیراسلامی از انکار و تخریب اقدام آگاهانە تودەها برخاستە کە این در جای خود دوچندان تخریب آگاهی تودەهاست.
پ؛ آگاهی تودەها را برای تغییر و لذا شعور و آگاهی طبقاتی و ترقیخواهانە را بە هیچ می پندارد و تحقیر می کند، کە این خود از برخاستە از حقارت نهادینەشدە در افراد عامل ترور است و لذا دوچندان محکوم است چرا کە قشر فرسودە جامعە را اماج فریب قرارمی دهد.
ج؛ در عصر مدرن، بن بست های سیاسی جهانی و محلی کە بسترساز تروریزم هستند از وجود تروریسم جهت سرکوب هرگونە اقدام ترقیخواهانەی بهرە جستە و بدینگونە وجود خود را تداوم و تحکیم می بخشند. بە بیانی دیگر تروریسم و استبداد سیاسی همدیگر را بازتولید می کنند.
٢- جمهوری اسلامی خود در خلق، گسترش و برانگیختن تروریسم نقش داشتە است؛
الف؛ مگر ماندگاری رژیم اسلامی ایران جز از برکت ترورهای دهە شصت _کە چندین هزار اسیر را طی یک سال ترور کردند_ و از برکت استقرار رژیم ترور و وحشت تاکنون ممکن می بود؟
ب؛ جمهوری اسلامی در دوقطبی شدن عراق پس از صدام (شیعی و سنی) و تعمیق و منجرشدن آن بە استبداد نوری مالکی در عراق دفاع کرد و بدینوسیلە زمینە پیوستن بخش وسیعی از سنی های عراق بە تروریسم ابتدا جبهەالنصرە و سپس داعش را فراهم کرد.
پ؛جمهوری اسلامی در بە سرکوب و بە خشونت کشاندن تظاهرات های صلحجویانە مردم سوریە در ابتدای بهار عربی نقش اساسی ایفاء کرد. سرکوب و بە خشونت کشاندن این جنبش مترقی و دمکراتیک بستر مناسبی برای رشد گروههای تندرو اسلامی سنی از جملە جبهەالنصرە _کە مایل نبودند در صورت سقوط رژیم اسد تن بە یک نوری مالکی شیعی نوع سوری بدهند_ فراهم آورد.
ج؛ از تروریسم حماس و حزب اللە، تروریستهای افغانستان و پاکستان، حوشی ها در یمن، تروریستهای شیعی عراق از جملە حشد شعبی (کە سال گذشتە در مقابلە با داعش همان رفتار داعش را تکرار کردند) دفاع کردە و بخشی از درآمد ملی را بە آنها اختصاص دادە است در حالیکە نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند.


چ ؛ جمهوری اسلامی طی دو سال گذشتە در هلند و سوئد دو تن از مخالفان خود را ترور کردە است.
٣- خبرگزاریهای داخلی ایران اعلام کردەاند کە چند تن از عاملان این اقدامات کورد بودەاند، در این رابطە نکات زیر قابل یادآوری است:
الف؛ رژیم با ایجاد خفقان و منکوب و سرکوب کردن هرگونە جنبش دمکراتیک و سکولار در مناطق کوردنشین فعالانە سعی کردە است تنها یک منفذ را پیش روی کوردها باقی بگذارد: منحرف شدن جنبش سکولار و چپ کورد بە منظور اسلامیزە کردن آن. پدیدەای کە رژیم خود حاصل آن بود. خیالی واهی کە بە دلیل ریشەی عمیق احزاب دمکراسیخواە و مترقی در میان مردم ازیکسو و تجربە شکست خوردە اسلام سیاسی در ایران از دیگر سو، جز بە شکست نخواهد انجامید. با این اوصاف، تاجایی کە بە کوردبودن عاملان آن اقدام تروریستی برمی گردد جمهوری اسلامی خود بسترساز و واجد آنها بودە و لذا خود رژیم باید محکوم گردد و نە قربانیان سیاست های داخلی او.
ب؛ جمهوری اسلامی در کوردستان عراق بیش از هزار تن از کادرهای دو حزب سکولار، دمکراتیک و مترقی کوملە و حزب دمکرات کوردستان ایران را ترور کردە است.
پ؛ جمهوری اسلامی دو تن از رهبران برجستە حزب دمکرات کوردستان ایران را یعنی دکتر عبدالرحمان قاسملو و دکتر شرفنکندی و عضو دفتر سیاسی کوملە صدیق کمانگر را مستقیما ترور کردە است.
ج؛ سال گذشتە جمهوری اسلامی در کوردستان عراق در یکی از اردوگاههای حزب دمکرات یک عملیات انفجاری انجام داد. همچنین دو عملیات تروریستی مهلک اما ناکام علیە جریانهای کوملە در داخل اردوگاههایشان در کوردستان عراق انجام داد.
چ؛ در پی اقدامات تروریستی در شهر اربیل و کرکوک کوردستان عراق در سال ١٣٨۵ آمریکایی ها چند تن از نیروهای ایرانی ساکن اربیل را دستگیر کردند کە نە فقط مظنون بە دست داشتن در انفجارهای این دو شهر بودند بلکە در بسیاری انفجارهای دیگر بودند. جمهوری اسلام آنها را دیپلمات اما آمریکاییها آنها را تروریست می نامیدند.
ح؛ جمهوری اسلامی ایران سالها از گروههای تروریست کورد در کوردستان عراق (کە شمارشان بە چند صد نفر هم نمی رسید) پشتیبانی کرد و حتی شایع بود کە در یکی از اقدامات تروریستی آنها علیە یکی از رهبران حزب اتحاد میهنی دست داشت.
د؛ جمهوری اسلامی ایران در پروسە پاکسازی کوردستان عراق از گروههای تروریست انصارالاسلام و جندالاسلام در سال ٢٠٠٣، برای بازماندەگان آنها قرارگاهی در کوه پیازە در شهرستان سروآباد از توابع مریوان ساخت و از آنها نگهداری و حفاظت کرد برای مقاصدی در آیندە، هم در کورستان عراق و هم در کوردستان ایران و احتمالا در تهران! بە عبارتی دیگر، محتمل است رژیم در صدد یک دست کردن قدرت بودە است و گام نخست آن از ترور رفسنجانی شروع شدە باشد. بە یاد داشتە باشیم کە هدف حملە ‘مجلس نمایندگان’ است کە اصلاح طلبان حکومتی بە اعضای خود در آنجا دل خوش کردە بودند. بی دلیل نیست کە اصلاح طلبان حکومتی اکنون دوآتشەتر از اصولگرایان از سیاستهای ماجراجویانە نظامیان و سپاە و رژیم بطور کلی دفاع می کنند.
بنابراین و با توجە بە موارد فوق الذکر تروریسم در ایران، مستقیم و غیرمستقیم معلول سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است و لذا محکوم تراز اول هرگونە اقدام تروریستی خود جمهوری اسلامی ایران است. بە همین دلیل شعار «همە باهم» کە طبقەی خاصی آنرا سر می دهند جز خاک پاشیدن در چشم تودەها چیزی نیست؛ طبقەای کە سردادن این شعار فقط یک بە عبارتی دیگر است برای دفاع از منافع شخصی و گروهی شان. لذا تودەهای ستمدیدە هرگز با جمهوری اسلامی و قربانی سیاستهای جنگ افروزانە و تروریستی رژیم نخواهند بود.
——————————
«اما برادری ندارم،
هیچگاه برادری از آن دست نداشته‌ام که بگوید «آری»:
ناکسی که به طاعون آری بگوید و
نانِ آلوده‌اش را بپذیرد.[شاملو]»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com