انباشت مطالبات سیاسی، حقوقی و آزادیخواهانه ی مردم کردستان و ایران از یک سو و عدم قابلیت جمهوری اسلامی برای تغییر ماهیت و رفتار خود از دیگر سو، مردم کردستان و ایران را ناگزیر میکند که برای برون رفت از وضعیتِ کنونی، پویش های مبارزاتی فعلی خود را ارتقا بخشیدە و ظرفیت های سیاسی دیگری خلق کنند.

تداوم وضعیت فعلی به همان اندازه که ناشی از تحمیل اراده ی حاکمیت به جامعه از راه بکارگیری زور و فشار سیاسی و امنیتی ست، معلول پراکندگی، عدم همگرایی و ایزوله شدن بسیاری از نیروهای دموکراتیک و خوگرفتن آنها به وضع موجود است. حاکمیت در ایران با علم به اینکه هرگز قادر نخواهد بود از حمایت استراتژیک اکثریت مردم در ایران برخوردار باشد، تلاش میکند هر نظم و تلاش دیگری را که به همگرایی این نیروها منجر شود مختل کردە یا آن را از میان بردارد. در این ارتباط، پذیرش این وضعیت به مثابه ی سرنوشت محتوم از سوی نیروهای مترقی و دموکراسی خواه، علاوه بر اینکه میدان مبارزاتی جامعه را محدودتر خواهد کرد، جسارت حکومت را نیز برای تنگتر کردن عرصه ی سیاست بر مردم افزایش خواهد داد.

در کنار این فاکتورها، در خارج از مرزهای ایران نیز جدالی میان نیروهای دموکراتیک و دولتهای اقتدارگرا و ارتجاعی در جریان است. تجلی این وضعیت را در سوریه می توان مشاهده کرد. دولتهای آنتی دموکراتیک منطقه و دیگر دول اقتدارگرای مداخله گر به رغم تضاد منافع و رقابتی که بر سر گسترش حوزه ی نفوذ خود دارند، روی این محور توافق نظر دارند که تلاشهای استراتژیک و نویدبخش نیروهای دموکراتیک برای منافع واپسگرایانه ی سیاسی آنها تهدیدی جدی قلمداد شده، به همین دلیل همکاری علیه کوردها و همپیمانانشان در جایگاه پیشاهنگان انقلابِ روژآوا با هدف ناکام گذاشتن مبارزات دموکراتیکشان، یکی از رئوس همکاری های چندجانبه ی این دولتها محسوب میشود.

درسطح فرامنطقەای نیز شبحِ گسترشِ راست افراطی و جریانهای دیگرستیز، بسیاری از کشورهای غربی را تهدید میکند. بدون شک تبعات سیاسی این روندها، تنها محدود به جغرافیای سیاسی آن کشورها نیست. به همان میزان که خطر رشد بنیادگرایی و فاشیسم اسلامی، که تبلور آن را امروزه در داعش میبینیم، یک تهدیدِ جهانشمول است، رشدِ راست افراطی در غرب نیز سایه های شوم نئوفاشیسم را در فرم و ظاهری دیگر به ما نشان میدهد؛ فاشیسمی که علاوه بر رویکرد خود ویرانگرش، روندهای دموکراتیک را نیز در سرتاسر جهان میتواند تهدید و تخریب کند.

در چنین شرایطی که فرد و جامعه در کوردستان و ایران، از فقدان حقوق، آزادی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی خود از سوی حاکمیت رنج میبرد، در شرایطی که حکومت جمهوری اسلامی بقای خود را در نقض و انکار سایر موجودیتها و پارادایم ها و گفتمانهای دیگر تعریف میکند، در حالی که خاورمیانه در کلیت خود در حال نوزایی و گذار به سمت ایجاد یک نظمِ سیاسی جدید است؛ یگانه رویکردی که واجد معنا خواهد بود همگرایی، همراهی و پیشبرد مبارزات مشترک از سوی نیروهایی است که به تحقق دموکراسی رادیکال در کردستان، ایران و خاورمیانه باور دارند.

پراکندگی و شکاف بین جریانهای دموکراتیک و چپ ، علاوه بر اینکه برای خود این جریانها هزینه بردار است، به تضعیف اراده ی جمعی در کوردستان و ایران نیز خواهد انجامید. امری که تنها به سود نیروهای بنیادگرا و غیردموکراتیک تمام خواهد شد. تشخیص این خطر، برای جریانهایی که ادعای پیشاهنگی رادیکال مبارزاتی و دموکراسی خواهانه را دارند نباید چندان دشوار باشد. قطعا پاسخ به این پرسش که فوری ترین وظیفه ی احزاب، سازمانها و گفتمان های ترقی خواه در این مرحلهی حساس تاریخی چیست؟ چیزی غیر از توان آفرینی، ظرفیت سازی، همگرایی و ارتقای اراده ی جمعی و مبارزات تودهای نیست. بدون تقویت ارادهی جامعه ی حق جو و عدالت طلب؛ زنان، کارگران و اقشار فرودست، اراده ی حاکمیت و ذهنیتهای تمامیت خواه و سرکوبگر تضعیف نخواهد شد. در این میان، آن چیزی که به یک ضرورت تاریخی مبدل شده است، ایجاد چترها و مکانیزم های نوینی است که بتواند در سطوح مختلف، نیروهای مترقی، دموکراتیک، برابری طلب و چپ را به یکدیگر نزدیک کند.

در همین راستا، جامعه ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان (کودار) علاوه بر اینکه حاضر است با تمام توان مبارزاتی اش به مسئولیتهای تاریخی خود در این زمینه عمل کند، از همه ی احزاب، جریانهای سیاسی و مدنی، شخصیت ها و روشنفکران دعوت میکند تا با احساس مسئولیت انقلابی، موضع خود را در این زمینه اعلام کرده و بحث و گفت وگو را در خصوص ایجاد یک مکانیزم مبارزاتی مشترک در دستور کار قرار بدهند. کودار همچنین از نخبه های سیاسی و فکری کوردستان و ایران درخواست میکند تا با مشارکت فکری و عملی در این زمینه، به آماده سازی بسترهای لازم در جهت تحقق «پلاتفرم نیروهای دموکراتیک و چپ» کمک کنند.

جامعه ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان، کودار
۱۵خرداد ۱۳۹۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com