جمعی از فعالین عرصەهای مختلف کوردستان از تمامی مردم کوردستان درخواست کرده‌اند که‌ از کمپین زنان فعال کورد حمایت کردە و ضمن عدم شرکت در انتخابات بە دامان طبیعت بروند، تا بدین شیوە مدنی “نە” بزرگ بە ساختار حکومتی و قانونی جمهوری اسلامی بگویند.

متن این نامه‌ چنین است:

نامە حمایت از کمپین زنان

زنان کوردستان روز ١۵ اردیبهشت ١٣٩۶ طی بیانیەی “مرکز زنان رۆژهەڵات کوردستان“، اقدام بە تشکیل کمپینی تحت عنوان “در دفاع از زنان سرزمین شهر را ترک خواهم کرد” کردند؛ “زنان رۆژهەڵات” خواستار آن شدەاند، کە مردم کوردستان روز ٢٩ اردیبهشت در دفاع از حقوق زنان از شرکت در انتخابات در ایران پرهیز کنند، و بجای شرکت در انتخابات بە دامان طبیعت پناە ببرند.

جمهوری اسلامی از همان روزهای اول کنترل قدرت، جامعە ایران را بە شیوهای گوناگون سرکوب کردە است.

در این میان تبعیض علیە زنان چنان عریان است، کە قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی بر کسی پوشیدە نیست؛ یکی از نمونەهای بارز این قوانین مادە ١١۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی است، کە بە استناد این مادە زنان از کسب مقام ریاست جمهوری محروم شدەاند؛ این در حالیست کە موانع فرهنگی و اجتماعی نیز مزید بر علت است، بەگونەای کە زنان در انتخاب پوشش خود نیز آزاد نیستند؛ وضعیت زنان کوردستان بە مراتب از دیگر زنان ایران وخیم تر است.

زنان کوردستان هم بعنوان کورد مورد تبعیض قرار می گیرند و هم بعنوان زن، بە مانند کورد، چرا کە بخشی جدائی ناپذیر از مبارزات کوردستان بودەاند.

در همان حال بە مانند زن مورد تبعیض قرار می گیردند، چرا کە تصور زن کورد، تصوری سکولار و جهانی است، نە برگرفتە از نگاە ایدولوژیکی و تحمیل آن نگاە بە جامعە، در چنین شرایطی است، کە تبعیض علیە زنان یک تبعیض سیستماتیک است و با نگاهی سطحی نمی‌توان با آن برخورد کرد؛ بلکە باید در برابر این ساختار زن ستیز ایستاد.

کمپین “در دفاع از زنان سرزمین شهر را ترک خواهم کرد“، در نوع خود مبارزەای مدنی است، مبارزەای کە زیربنای فکری خود را از مبازرات مدنی کوردستان گرفتە است.

حال با حمایت از کمپین زنان می‌توانیم بە نقش زنان در جامعە اهمیت دادە و این بعد از زیبائیهای کورد بودن را تقویت کنیم.

پس ما جمعی از فعالین عرصەهای مختلف کوردستان از تمامی مردم کوردستان میخواهیم از کمپین زنان فعال کورد حمایت کردە و ضمن عدم شرکت در انتخابات بە دامان طبیعت بروند، تا بدین شیوە مدنی “نە” بزرگ بە ساختار حکومتی و قانونی جمهوری اسلامی بگوئیم.

کاوە آهنگری_فعال سیاسی_بلژیک

همزە آرگوشی_فعال سیاسی_نروژ

فریدون ارشدی_شاعر_آلمان

سلام اسماعیل پور_روزنامەنگار_کوردستان

علی اسماعیل نژاد_روزنامەنگار_اتریش

جمشید بهرامی_نویسندە و کارگردان_آلمان

جمال پورکریم_ فعال سیاسی _فرانسە

عبداللە حجاب_فعال سیاسی_نروژ

ناهید حسینی_فعال سیاسی_کوردستان

مجید حقی_فعال سیاسی_فنلاند

هدایت جان_روزنامەنگار_کوردستان

ناصر چوروکە_ فعال سیاسی_سوئد

بهزاد خوشحالی_ محقق و فعال سیاسی_آلمان

دکتر خالد خیاطی_استایار دانشگاە_سوئد

جملیە رحیمی_فعال زنان_سوئد

شلێر درویشی روزنامەنگار و فعال سیاسی _فرانسە

دکتر حسام دست‌پیش_استادیار دانشگاە_کوردستان

اسعد دورودی_فعال سیاسی و روزنامەنگار

روژین دلبری_فعال زنان

البرز روئین تن_فعال سیاسی_دانمارک

عرفان رهنمون_فعال سیاسی_نروژ

رضا لطفی_فعال سیاسی

آکو لطفی_ فعال سیاسی

رامبد لوتفی پوری_فعال سیاسی_بریتانیا

سوران سلیمی_فعال سیاسی_آلمان

لیلا سوفی سلطانی_شاعر_کوردستان

اسماعیل شرفی_فعال سیاسی _کوردستان

اقبال شادی_فعال سیاسی_آلمان

ناصر علوی نسب_فعال سیاسی_سوئد

پویا علیزادە_فعال سیاسی

ئامانج عزیزکندی_فعال سیاسی_سوئیس

سوسن غیاثوند_خبرنگار_فرانسە

رضا فتح‌اللەزادە_روزنامەنگار _سوئیس

حمید قمری_فعال سیاسی

محمد فرهادزادە_هنرمند و فعال سیاسی _کوردستان

ماریا کارگر_فعال زنان

کژوان کاوان_فعال زنان_دانمارک

رضا کعبی_فعال سیاسی_سوئد

گوڵالە کمانگر_فعال سیاسی_نروژ

جمیل کولاهی_فعال سیاسی_نروژ

آرام مدرسی_فعال سیاسی_کوردستان

آریز محمدی_فعال سیاسی

هادی محمدی _نویسندە و روزنامەنگار

کژال محمدی_جامعەشناس_کانادا

آزاد مستوفی_روزنامە نگار_فرانسە

ژیلا مستاجر_فعال حقوق بشر و زنان_کوردستان

ناهید موکری_فعال سیاسی_سوئد

مسعود منصوری_فعال سیاسی

نوید مهرآور_فعال سیاسی

آوا هما_نویسندە و فعال زنان_آمریکا

سوما نبوی_فعال زنان_سوید

ارسلان یار احمدی_فعال حقوق بشر_ کوردستان

کیهان یوسفی_فعال سیاسی_بلغارستان

آفاق یوسفی_فعال زنان_دانمارک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)