برای رهایی از فرعون بیرونی باید اول از فرعون درونی رهایی یافت. دو نوع فرعون داریم درونی و بیرونی. فرعون بیرونی همان دیکتاتوری و زورگویی و استبداد و فاشیسم است در هر لباسی که باشد چه در لباس مذهب و دین و چه در لباس نژاد پرستی و تجددخواهی و مدرنیته. فرعون درونی فقر فرهنگی است افکار قرون وسطایی و جهالت و نادانی و بیسوادی و کم سوادی و عدم یادگیری و پیشرفت فکری و تعصب ها و تقلید ها و پیروی های کورکورانه و … است. عده ای فکر میکنند هر عقیده و اندیشه و طرز فکر و طرز رفتاری که مغایر با انها باشد انحرافی است. این همان فرعون درونی است. متاسفانه عده ی زیادی در ایران از هر دو فرعون درونی و بیرونی اطاعت و تبعیت می کنند و عده ی زیاد دیگری از یک نوع ان.
ایرانیان تا از فرعون درونی خود رهایی نیابند از فرعون بیرونی رهایی نخواهند یافت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)