درباره کتاب؛افشاگری از: محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگاربیکار)

جمعی از نویسنده گان:مجوزکتاب را لغو کنید!
اینجا:
http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/42382/
کیف کباب وکتاب
اینجا:
http://assize.blogspot.de/2010/02/blog-post.html

کتاب،نمایشگاه کتاب،یک گزارش
اینجا:
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-51410.html

وزارت ارشاد؛زندان کتاب(نامه ای به مدیرکل اداره کتاب:
اینجا:
goo.gl/J206MX

درباره کتاب
افشاگری از:
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگاربیکار)
آنرادراین ویئو بشنویدوببیند:
اینجا:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)