توضیح: مقاله فرج سرکوهی در سایت بی بی سی را از آن رو برای این ستون انتخاب کردم که تجربه قابل توجهی است. آن هم در شرایطی که سایت زمانه یک نظر سنجی منتشر کرده و در آن مفاهیمی را به نظرسنجی گذاشته که هیچ ربطی به این رژیم ندارند. فرج سرکوهی که مدتها فریب همین رژیم و به اصطلاح مفاهیم را خورده بود، سرانجام به روشنی دریافت و به طور عملی تجربه کرد که نه تنها هیچ مفاهیمی در کار نیستند، بلکه فجیعترین تجاوزهای ضدانسانی به نام خدا و به نام دین و مذهب در این رژیم صورت می گیرد. در چنین رژیمی فراخواندن به انتخابات و نظرسنجی درباره انتخابات جز شرکت در همین فریبکاری نیست. این نوشته از آن رو که نه سخن مخالفان رادیکال رژیم، بلکه از سوی کسی گفته می شود که خود در اندیشه تغییر این رژیم از درون خودش بوده قابل توجه است. اگر غیبت مفاهیم درست باشد که هست، نظرسنجی زمانه بدجوری بی محتوا از آب در می آید. حقیقت بی مفهوم بودن و یک جنگ قدرت و ثروت ناب را سرانجام فرج هم دریافته است. آیا دیگران که هنوز ادامه می دهند باز هم می توانند فریب خورده نامیده شوند، یا در این فریبکاریها شریکند؟- احمد مجد)

غیبت مفاهیم در انتخابات،استحاله اصلاح طلبان، سیاست ترس و پوپولیزم مکرر

فرج سرکوهی-روزنامه نگار

” به یک معنا محور برنامه ها، مولفه گفتمان های سیاسی و بستر رقابت های انتخاباتی هستند اما در انتخابات کنونی همه نامزدهای مورد تائید شورای نگهبان بدون مفهوم سیاسی به میدان آمده اند و “غیبت مفاهیم سیاسی در مبارزات انتخاباتی” شاید مهم ترین شاخص انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران است.
غیبت مفاهیم سیاسی نمودی است از این واقعیت که جناح های حکومتی و شبکه های قدرت و ثروت جمهوری اسلامی به پایان روندی رسیده اند که در انتخابات ۹۲ خود را نشان داد و اکنون به بارزترین شاخص سترونی نظری و سیاسی مکتب حکومتی در همه تفسیرها و قرائت های آن بدل شده است.
ناتوانی جناح های حکومتی در تولید و ارائه مفاهیم سیاسی نشانه ای است از مصرف شدن تمامی امکانات بالقوه مکتب حاکم در عرصه سیاست نطری و عملی و در تمامی قرائت های اصلاح طلبانه و سنتی آن نیز هست.
از خلاقیت تا سترونی
اغلب نظام های ایدئولوژیک و مکتبی بر محور مفاهیم و آرمان هائی شکل می گیرند که اکثریت مردم را در انقلاب یا در تحولی بزرگ بسیج کرده اند. این نظام ها در نخستین سال های حیات خود در سیاست نظری خلاق اند اما با متحول شدن به دستگاه حفظ قدرت، خلاقیت ها و توانائی های نظری خود را در سازگاری با تحولات از دست داده، از تولید مفاهیم متناسب با موقعیت متحول ناتوان و سترون می شوند.
جمهوری اسلامی نظامی مکتبی است که از انقلاب برخاست. در سال های نخستین حیات خود مفاهیمی چون “ولایت فقیه”،”حکومت مستضعفان” و شعارهائی چون مبارزه با “استکبار جهانی” و “شیطان بزرگ” را مطرح و بر بستر استبداد خشن از سرمایه آرمان های انقلاب و فضای جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران تغذیه کرد.
جناح های حکومتی در سی و اندی سال گذشته،ــ شاید جز در مورد مفهوم “ولایت فقیه” و یکی دو اصطلاح و مبحث، ـــ مفاهیم و تفسیرهای ابداع شده در جهان اسلام و برخی مفاهیم پست مدرنیستی را برگرفتند و با موقعیت ایران تطبیق دادند. این مفاهیم هرچند در بیش ترین بخش نو و ابداعی نبودند اما در جامعه ایرانی برد، تاثیر و کارکرد اجتماعی و سیاسی گسترده ای یافته و در فرهنگ و لایه های گسترده ای از جامعه جذب و درونی شدند.
جناح های حکومتی با طرح مفاهیم و برنامه ها مردم را در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری فرامی خوانند تا با انتخاب در محدوده نامزدهای مورد تائید شورای نگهبان، در غیبت مولفه های انتخابات آزاد، در سایه لغو حق نامزدی بخشی از شهروندان و در حذف خشن “غیرخودی ها” و… از آنان حمایت کنند. گرایش های “غیرخودی” یا رای نمی دهند یا به رای دهنده منفعل این و آن جناح حکومتی تقلیل می یابند. در لایه های گوناگون مردم نیز اقلیتی رای نمی دهند و اکثریت یا متناسب با منافع، موقعیت و فرهنگ خود رای می دهند یا بر بستر “سیاست ترس” به انتخاب “بد و بدتر” تسلیم می شوند.
اصلاح یا نو شدن مکتب
تئوری های علمی داده های دوران خود را توضیح می دهند و ایدئولوژی ها و مکتب ها می کوشند تا به پرسش های دوران خود پاسخ گویند. با پیشرفت علوم داده هایی نو کشف می شوند که تئوری های مسلط علمی از توضیح آن ها ناتوان اند. در این مقاطع از امکانات بالقوه تئوری بهره گرفته و تئوری را “اصلاح” می کنند اما زمانی فرامی رسد که همه امکانات بالقوه یک تئوری مصرف شده، داده های جدید چارچوب و پوسته تئوری مسلط را شکسته و زمینه برای خلق تئوری تازه فراهم می شود.
دگرگونی های زمانه، با مسائل و پرسش های تازه، مکتب ها و ایدئولوژی های حاکم را به چالش می طلبند. در پاسخ به مسائل و پرسش های تازه، و نیز برای حل تناقضات درونی است که امکانات بالقوه ایدئولوژی یا مکتب حاکم در قالب تفسیرها و قرائت های تازه به کار گرفته می شود تا مکتب یا ایدئولوژی “اصلاح” و با زمانه همگام شود.
اما همان گونه که در مورد تئوری های علمی، با مصرف شدن امکانات بالقوه ایدئولوژی یا مکتب حاکم، زمان بازنشستگی آن فرامی رسد با این تفاوت که برخلاف تئوری های علمی، عواملی چون منافع مادی و سیاسی گروه های حاکم، بر ادامه حیات و سلطه ایدئولوژی یا مکتب حاکم اصرار می کنند. ناتوانی در تولید و ارائه مفاهیم تازه در عرصه سیاست، آن چه در انتخابات اخیر می بینیم، از نمودارهای سترونی ایدئولوژی و مکتب حکومتی است.
خصوصی سازی
جناح های گوناگون جمهوری اسلامی، از آغاز تا کنون، کوشیده اند تا با بهره گیری از امکانات بالقوه مکتب حکومتی و اصلاح و متحول کردن آن در قالب تفسیرها و قرائت های جدید مکتب حاکم را با تحولات زمانه همگام کنند. مفاهیمی چون اقتصاد نیمه دولتی، خصوصی سازی، مردم سالاری دینی و عدالت اجتماعی در قالب پوپولیزم امام زمانی، که در عرصه سیاست عملی مطرح شدند، همچون مفهوم ولایت مطلقه فقیه، با این یا آن قرائت مکتب حاکم همگن بودند اما از سال ۹۲ به بعد روشن شد که امکانات بالقوه مکتب حاکم در عرصه سیاست به پایان رسیده است.
اکبر رفسنجانی در دور اول ریاست جمهوری خود با شعار “بازسازی” به میدان آمد و مفهوم “خصوصی سازی” اقتصاد را بر اساس برنامه های نئولیبرالی بانک جهانی در قالب “سازندگی” مطرح و آن را با استبداد خشن سیاسی تلفیق کرد. مخالفان درون حکومتی او، که از اقتصاد نیمه دولتی حمایت می کردند، از متن به حاشیه قدرت رانده شده ، به تدریج از مواضع گذشته خود جدا و در عرصه نظری و سیاست عملی به قرائت اصلاح طلبانه دین روی آوردند.
اقتصاد ایران نه بر تولید و توزیع کالا و خدمات، که بر توزیع درآمدهای نفت و گاز شکل گرفته و حکومت به استبداد فرهنگی و سیاسی متکی است. انباشت ثروت نزد لایه های نازکی از رانت خواران نزدیک به قدرت، توزیع سهمی از رانت ها بین لایه های میان درآمد، فساد نهادینه شده اقتصادی و افزایش شکاف فقز و غنا از شاخصه های اصلی این نظام است. “رشد اقتصادی” و دیگر شاخص های سنجش اقتصاد نیز نه ساختاری که به میزان درآمدهای ارزی وابسته است.
مفهوم “خصوصی سازی” در عمل محدویت های خود را آشکار کرد و دور دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی با بالا گرفتن نارضایتی های عمومی و شورش مردمی در چند شهر مهم ایران به پایان رسید.
سیاست های اکبر رفسنجانی سرمایه داران رانت خوار جدید، مدیران اجرائی و نسل دوم باندها و خانواده های نزدیک به قدرت را در اقتصاد ثروتمندتر و در سیاست مقتدرتر کرد. حزب کارگزاران، که به رغم پایگاه مردمی ناچیز از نفود بالائی در بافت قدرت برخوردار است، از نتایج این تحول است.
مردم سالاری دینی و پوپولیزم امام زمانی
طرح مفاهیم اصلاح طلبانه دینی نتیجه انتخابات بعد از آقای رفسنجانی را به سود محمد خاتمی رقم زد. آقای خاتمی و اصلاح طلبان دینی خصوصی سازی آقای رفسنجانی را با تعدیل هائی و با تغییراتی در ترکیب بهره وران رانت ها ادامه دادند.
اصلاح طلبان با مبانی اصلی سیاست خارجی نظام و از جمله با نابودی اسرائیل، بدل کردن”ایران شیعه” به قوی ترین قدرت منطقه، کمک به حزب الله و سازمان های مشابه همگام بودند. تعیین سیاست خارجی با رهبری است و رئیس جمهور فقط “یکی” از کسانی است که در کنار شورای امنیت ملی و دیگر ارکان اصلی نظامی و امنیتی نظام، در طراحی سیاست خارجی نقش دارد.
آقای خاتمی کوشید تا چالش ها را با غرب تعدیل و ایران را به اروپا نزدیک کند اما مفهوم “گفت و گوی تمدن ها”ی محمد خاتمی در دگرگونی محورهای اصلی سیاست خارجی ایران تاثیری نداشت و در حد تعارف دیپلماتیک و تبلیغات داخلی ماند.
مردم سالاری دینی فضای تازه ای گشود اما محدودیت های خود را نیز آشکار کرد. برابری همه شهروندان از جمله زنان، غیر شیعه ها، دین ناباوران، آزادی حزب ها و اتحادیه های مستقل از حکومت، آزادی رسانه ها و آزادی بیان از استلزامات دموکراسی است اما این استلزامات با قانون اساسی اسلامی و با چارچوب و مبانی اصلی مفهوم “مردم سالاری دینی” در تضاد اند.
با شکست فرهنگی مفاهیم بنیادگرایانه، سنتی، اصول گرایانه و.. چپ ها و دیگر هواداران دموکراسی به مهم ترین رقیبان فکری و سیاسی اصلاح طلبان مذهبی بدل شدند. در این رقابت تقسیم شهروندان به خودی و غیرخودی وزنه مهمی به سود اصلاح طلبان دینی است. این تقسیم بندی طرفداران دموکراسی و جدائی دین از حکومت را از حضور مستقل در صحنه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و از رقابت با اصلاح طلبان دینی محروم می کند. اصلاح طلبان دینی خواهان آن بوده و هستند که این گرایش ها و لایه های هوادار آن ها در جامعه، چون رای دهنده منفعل، در خدمت این جناح باشند.
شعار”ایران برای همه ایرانیان” در سایه مفهوم مردم سالاری دینی در عمل به تدوام تعدیل یافته تقسیم شهروندان به خودی و غیرخودی و برخورداری اصلاح طلبان دینی از رانت استبداد تعریف شد. اصلاح طلبان دینی که با حذف دین از حکومت مخالف اند کوشیدند تا عنصر دین را در حکومت به سود خود مهار کنند.
این دوگانگی ها در ساختار استوار بر تبعیض نهادینه شده (تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه غیر شیعه ها و دین ناباوران، تبعیض علیه قوم ها، تبعیض علیه غیرخودی ها و… ) تناقض های درونی و محدودیت های مفهوم “مردم سالاری دینی” را آشکار کردند.
با شکست مردم سالاری دینی شکاف فقر و غنا به مرکز میدان مبارزه سیاسی بازگشت و محمود احمدی نژاد با طرح مفهوم “عدالت اجتماعی” در قالب پوپولیزم امام زمانی پیروز شد.
جنبش سبز و عدول اصلاح طلبان از مفاهیم اصلاح طلبانه
حرکت اعتراضی به تقلب در انتخابات ۸۸، در واکنش به سرکوب خشن، به جنبش سبز برکشید و در ادامه از مفاهیم و شعارهای نخستین و چارچوب مطلوب اصلاح طلبان دینی و کارگزاران برگذشت، علیه تبعیض های نهادینه موضع و بافت استبدادی نظام را هدف گرفت.
جنبش سبز تحولی مهم را در سمت و سو گیری نظری و عملی جناح های حکومتی رقم زد. اصلاح طلبان دینی، کارگزاران، رهبران جنبش سبز (جز میرحسین موسوی و مهدی کروبی ویکی دو محذوف دیگر)، و لایه های ثروتمند و میان درآمد بهره مند از رانت های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، دریافتند که جنبش مردمی می تواند از چارچوب های مطلوب آنان فرارفته و مرزهای آنان را نیز به چالش بطلبد.
اصلاح طلبان دریافتند که تضاد بین مفهوم مردم سالاری دینی با خواست حذف هر نوع تبعیض، و از جمله تبعیض های مقرر شده در قانون اساسی اسلامی، می تواند به شکسته شدن پوسته مفاهیم این جناح منجر شود.
عقب نشینی اصلاح طلبان دینی از مفاهیم گذشته خود، حل این جناح در دیگ “اعتدال” حسن روحانی و استحاله اصلاح طلبان به دنباله کارگزاران، نه فقط بر بستر سرکوب خشن جنبش سبز که از این دریافت مهم نیز متاثر است.
اصلاح طلبان به تدریح نه فقط از مواضع آقایان موسوی و کروبی، که از مفاهیم قبلی خود عقب نشینی کرده و کوشیدند تا با تن دادن به اعتدال آقای روحانی به حاکمیت و قدرت برگردند.
انتخابات ۹۲ و ۹۶
تحریم های نفتی و مالی جمهوری اسلامی را در اواخر دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد فلج کرد. رهبر و دیگر رکن های اصلی نظام مذاکرات را برای عقب نشنیی از غنی سازی اورانیوم در عمان آغاز کردند.
در انتخابات ۹۲ هیچ مفهوم سیاسی مطرح نشد. تبلیغ شد که ادامه غنی سازی به حمله نظامی آمریکا به ایران می انجامد، که بیکاری، فقر، رکود و تورم نه حاصل ساختار مسلط ، که نتیجه تحریم ها است، که اگر نظام از غنی سازی اورانیوم عقب نشینی کند تحریم ها لغو و اقتصاد شکوفا خواهد شد. وفاق ملی برای عقب نشینی به دست آمد و هیج کس از مسئولانی که با غنی سازی میلیاردها سرمایه ملی را تلف کرده بودند بازخواست نکرد.
معنای سیاسی اعتدال
حسن روحانی نه با طرح مفهوم سیاسی یا برنامه که با وعده “لغو تحریم” ها و “اعتدال” به میدان آمد. اعتدال نه مفهوم یا برنامه که در عمل بدین معنا است که جناح های حکومتی یک دیگر را حذف نکرده و با هم حکومت کنند. در بافت کابینه اعتدالی روحانی اقتصاد به کارگزاران و شبکه رفسنجانی واگذار، عرصه های اجتماعی و فرهنگی با خواست های بیت رهبری و تندروترین اصول گرایان منطبق، طرح های پردرآمد اقتصادی بین سپاه و رانت خواران بزرگ بخش خصوصی تقسیم شد. اصلاح طلبان سابق نیز، که از مفاهیم قبلی خود و از جمله از مردم سالاری دینی عدول کرده اند، در کابینه آقای روحانی صاحب سهم و نفوذ شدند .
عقب نشینی اصلاح طلبان دینی از مفاهیم سیاسی خود به سیاست زدائی در پایگاه اجتماعی این جناح، لایه های پر و میان درآمد جامعه منجر شد.
سیاست ترس
در انتخابات اخیر همه نامزدهای مورد تائید شورای نگهبان بدون مفهوم سیاسی به میدان آمده اند. روحانی از ادامه برجام سخن می گوید و هواداران او مردم را از سوریه شدن ایران و سابقه قضائی رقیب او می ترسانند و البته بر سوابق مشابه وزیر دادگستری و حمایت روحانی از سرکوب خشن چشم می پوشند و این همه به معنای ادامه وضعیت کنونی است.
رقیبان او از “ایجاد ۵ یا ۶ میلیون شغل”، “ماهانه ۲۵۰ هزار تومانی به جویندگان کار” و شعارهائی سخن می گویند که جز تکرار برخی برنامه های رنگ باخته پوپولیزم دینی نیستند.
چند سال پیش رهبر جمهوری اسلامی در سخرانی در کرمانشاه از خطر “پیری”، “از کارافتادگی” و “فرسودگی”نظام جمهوری اسلامی سخن گفت. او که به اطلاعات جامع دسترسی دارد سترونی مکتب حاکم و خطر غیبت مفاهیم سیاسی را برای نظام حس می کند هرچند او نیز در ارائه مفاهیم و راه حل مناسب ناتوان و مفاهیم نخ نمای تکراری را مکرر می کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com