گذشته،حال؛پنجره ای به آینده(۴)
استبدادنامرئی
بالاخره اسامی منصوبین شورای نگهبان برای دوره ی ریاست جمهوری اعلام شد.
احمدی نژاد(یکی ازروسای جمهوراسبق جمهوری ولایت فقیه)ردصلاحیت شد.
اوهمان کسی ست که”عنصرامامت”یعنی آقای خامنه ای(چشم بصیرت امت)نظرش رابانظرات خود همسو،مترادف وشبیه می دانست وآنقدرذوق زده بود که برخلاف عرف،مثل یک هوادارساده آنرابرای جمع بیان کرد!!
بعدازسقوط سلطنت پهلوی و قبل ازآغازسلطنت فقیه،جمهوری تازه تاسیس شده فقط یک دوره روی خوش آزادی وانتخاب آزادرا(باوجودهمه ی کاستی ها وبی تجربگی)به خوددید.
به غیرازدوره ی اول ریاست جمهوری که ابوالحسن بنی صدردریک پروسه نسبتاآزادوبدون پروژه نظارت استصوابی برگزیده شد،الباقی انتخابات درسیستم ولایت فقیه،که به قول سیدمحمدخاتمی:”عنصرامامت است برسرنوشت امت”،همواره مردم ما صرفاحق انتخاب”یک کیلوگلابی”راداشته اند.
نظریه ای که احمدآذری قمی،پیرامون ماهیت حکومت اسلامی آنراتبیین کرده است.
اوکه خود پیشتریکی ازنظریه پردازان حکومت نظام ولایت فقیه بودوبعدهم خودش درهمان کوزه ا ی افتادکه خیاطش ولی فقیه بود!!ومغضوب نظام شدودرحصروتنهایی مرد؛گفته بود:
“مافقط یک کیلوگلابی داریم ومردم هم بایدهمان راانتخاب کنند”!!
درواقع نظریه ی فوق بانظریه ی زیرکه ازسوی سیدمحمدخاتمی،عنوان شده،تفاوت ماهوی ندارد.
آقای خاتمی قانون اساسی رارساله عملیه می داندومی گوید:
“براساس نظرمحقق نائینی،قانون اساسی درحکم رساله عملیه برای آحادملت است وکسی هم نمی تواندبرخلاف ظاهرقانون اساسی آن راتفسیرکند”(پایان نقل قول از:
روزنامه خرداد۶خرداد۱۳۷۸)
درنظام حکومتی ولایت فقیه،وقتی نظرات مراجع تقلیدتعطیل واجتهاددرش تخته می شودوتنهاحکم ودیدگاه ولی فقیه_که اکمل واصلح است_برای اجرایی کردن آن باانتصاب ۶فقیه درشورای نگهبان،وشورای نگهبان بانظارت استصوابی خود،اعمال قدرت می شود،این قانون اساسی که بقول سیدمحمد خاتمی رساله عملیه است وامت هم بایدازآن تقلیدواطاعت کند،چه تفاوتی باهمان دیدگاه نظریه پردازراست اصولگراکه تئوری”یک کیلوگلابی”راطرح کرد،دارد؟!
آیانظارت استصوابی که طبق همین رساله عملیه(قانون اساسی)تفسیرش باشورای نگهبان است،همان”استبدادنامرئی”نیست که زمانی خاتمی درجبهه ی منتقدان ومخالفان بنی صدردرسلسله یادداشت هایش تحت عنوان”آراء عمومی”آنرانوشت،وچون گرزبرفرق سربنی صدر کوبید؟!
امادریغ؛هردوره که ازدوره ی اول ریاست جمهور ی گذشت،ملت مافقط حق انتخاب یک کیلو گلابی راداشت؛خیلی که خوب بودمیان این یک کیلوگلابی یک دانه اش سالم وقابل خوردن بود!!
خاتمی رای مردم دردمکراسی غربی راآلت دست سیاست های حاکم می دانست ودرنظام جمهوری اسلامی عنصرامامت برسرنوشت امت راارحج می داند؛ولی اکنون نمی نویسدکه رای ملت آلت دست نظارت استصوابی شده است؟!
بخشی ازقسمت اول سلسله یادداشت های ایشان تحت عنوان:”آراء عمومی”این چنین است:
“رای مردم درکشورهای غربی آلتی است دردست سیاست های حاکم که ازطرفی جوسازی وتبلیغات گسترده هرچه بخواهندبااذهان انجام می دهندوتصمیم مردم رابجانبی که موردخواست سیاست بازان حرفه ایست هدایت می نمایندوتزویررادربدترین شکل آن،وسیله استقرارحاکمیت زوروزرمی کنند.ولی آراء عمومی دراین کشوروبه برکت انقلاب اسلامی بدون اینکه گرفتاربازی های رایج دردنیای سیاست روزگارگردددرعین آزادی به تحقق “جمهوری اسلامی”تعلق گرفته است واین بدان معنی است که به مدداسلام وارزش های اسلامی جایی برای بازیگری های خیانت بارسیاست بازان نماند.
اگردرغرب روال آنچه دمکراسی نامیده می شودبرآنست که حتی آراء عمومی وسیله استقراراستبدادمرئی ونامرئی گردد،اسلام وقانون اساسی برخاسته ازآن به هیچ وجه اجازه چنین سوء استفاده ای رابه هیچ انسانی وهیچ جریانی نخواهددادومی بینیم طبق همین قانون اساسی مصوب مردم عنصرامامت برسرنوشت امت،استقرارقانون اساسی و جریان امورنظارت واشراف داردتاخدای نخواسته انقلابی که برای حاکمیت دین خدا صورت گرفته است به بیراهه محکومیت مجدد مردم به استبدادی دیگرنیفتدو بنده ناتوانی بجای خدابرگرده بندگان تازه ازبند رسته او سوارنشود”(پایان نقل قول ازروزنامه کیهان۱۴خرداد۱۳۶۰).
آقای خاتمی!
آیاولایت مطلقه فقیه اکنون جای خدابرگرده ی مردم سوارنشده است؟!
البته سیدمحمدخاتمی،در۱۵خرداد۶۰ودرقسمت دوم همان یادداشت ودرراستای اینکه بنده ی ناتوانی سوارملت نشود،بادفاع ازشورای نگهبان می نویسد:
“اگراختلاف نظرناشی ازابهامی باشدکه درقانون اساسی وجودداردمگرخودهمین قانون اساسی مصوب مردم،شورای نگهبان وفقط شورای نگهبان راصالح برای تفسیرقانون اساسی نمی دادندواگرافرادوگروه هایی دراثرخودخواهی تفسیرشورای نگهبان رانپذیرندبه آراء عمومی مردم دهن کجی نکرده اند؟…باری هنگامی که اختلاف ناشی ازابهام درقانون اساسی باشدبحکم همین قانون وبه استنادرای مردم وتصویب امام تنهاشورای نگهبان است که باتفسیری که بدست می دهدمی تواندتکلیف راروشن کندوهیچکس وهیچ مقام دیگرحق صدورحکم دراین باره نداردواگرحکمی ازسوی شورای نگهبان صادرشدهیچکس نبایدازآن سرباززند…(پایان نقل قول ازهمان روزنامه)
وشورای نگهبان درموردحق خودش طبق اصل۹۹که نظارت برانتخابات رابرعهده ی وی نهاده طبق اصل دیگرهمین قانون(اصل ۹۸)تفسیرقانون اساسی رابازبرعهده ی همین شورای نگهبان گذاشته است،وآنان نظارت برانتخابات رانظارت استصوابی تفسیرکرده اندودیگرجای هیچ ان قلتی هم نیست….
همین نظریه رانیزجناح اصولگرا_که بسیار باب طبعش هست_ توسط مراجع تقلیدی که دکانشان تعطیل وبرای حق حیات دیگروجوهات مردم کفافشان رانمی دهد،چون کسی وجوهات نمی دهد!!ولذابرای دریافت بیشترازسهم بودجه ی کشور،بایدمطیع حکومت باشند،لذاآنراراباانواع رمل واسطرلاب که مخصوص خودشان که درجیره ی اندوخته ی فتاوی شان پیدامی شود،نظرات خودرابه عنوان حکم خدابه خوردعوام الناس می دهندوتخطی ازآن راگناه وفسادفی الارض!!
ازجمله آیت‌الله نوری همدانی دردرس خارج فقه خودمی گوید:
“اعتراض و طغیان علیه نظر شورای نگهبان گناه است.چون و چرا کردن در مقابل تصمیم شورای نگهبان گناه است، زیرا این شورا قانون دارد و براساس آن صلاحیت افراد را انتخاب می‌کند”.
اواضافه می کند:
“امام در صحیفه نور در چند جا آورده کسی بخواهد در مقابل شورای نگهبان اعتراض کند نه تنها گناه کرده، بلکه مفسد فی‌الارض است. زیرا قانون اساسی با خون این همه شهید به دست آمده و کسی نمی‌تواند آن را قبول نداشته باشد(پایان نقل قول از:ایسنا)
مشاهده می کنیدبین نظریه پردازان دوتفکرراست وچپ(اصولگرا واصلاح طلب) تفاوت ماهوی وجودندارد.
یکی باکاردسرمی برد،ودیگری باپنبه!
خاتمی ۳۶سال پیش نوشته بود:
“هنگامی مردم شهیدپروروانقلابی ایران به برکت رشدوبیداری که درپرتواسلام ورهبری های امام بدست آورده اندازمسیرانتخابات آزاداولین دوره مجلس قانونگذاری راایجادمی کنند،چون نتیجه انتخابات مردم صددرصد مطابق آنچه مامی اندیشیم ومی خواستیم نیست،بجای اینک دراندیشه وباورخودتجدیدنظرکنیم،بدون کوچکترین وسواس واحتیاط،ازتقلب وتزویرسخن به میان می آوریم…(پایان نقل وقول ازروزنامه کیهان۱۶خرداد۱۳۶۰،قسمت سوم یاداشت آراء عمومی)
ایشان این سلسله یادداشت هارادراصل خطاب به بنی صدرمی نویسدودرقسمت پایانی چنین نوشه است:
“…مسلماآقای رئیس جمهوردرمیان بسیاری ازمردمی که ایشان راانتخاب کرده اندازمقبولیت ومحبوبیت برخوردارندولی ازآغازانتخاب ایشان تاکنون بدون کوچکترین تردیدی جابجایی هایی درطیف طرفداران ومدعیان طرفداری ایشان پدیدآمده است.
برای دوستداران اسلام ومقام ریاست جمهوری اسلامی سخت تاسف انگیزونگران کننده است وقتی می بینندکه بسیاری ازچهره های مومن وصادق که آقای بنی صدرپیروزی خودرادرانتخابات تاحدزیادی مرهون تلاش وبی قراری این فرزندان برومندانقلاب اسلامی درهرگوشه وکنارمملکت یاازآقای بنی صدرجداشده اندیادیگرآن شورواشتیاق دیروزرانسبت به ایشان ندارندوتاسف بیشتراینکه بسیاری کسانی که امروزسنگ طرفداری ازرئیس جمهوررابرسینه می زنندچهره های غیرسالم ورانده شده ای هستندکه آقای بنی صدررنیزچون دیگرشخصیت های دست اندرکارامورنمی پسندندوبه ایشان رای هم ندادندولی بدین وسیله بهانه ای برای حضورشوم درصحنه وانتقام گیری ازنیروهای اصیل مسلمان وانقلابی یافته اند.عناصری که بخاطرسوء پیشینه سیاسی ویااجتماعی وبه علت حضورنیروهای مومن یعنی همانهاکه درپیروزی اولین رئیس جمهورنقش تعیین کننده داشته اندبه انزواکشیده شده بودندوامروزبه بهانه طرفداری ازنهادقانونی ومورداحترام ریاست جمعوری بازبه صحنه آمده اندهم رئیس جمهورراقربانی مطامع پلیدخودکنندوهم جمهوری اسلامی راازمسیراصلی منحرف نمایندوآیانزدیکی بیشترآقای رئیس جمهوربادیگرنمایندگان منتخب ملت مانع بروزاین دردهاومشکلات نمی شد؟(پایان نقل قول از:روزنامه کیهان۱۷خرداد۱۳۶۰)
اما آقای سیدمحمدخاتمی وقتی خودبه ریاست جمهوری رسید،گفت:
“رئیس جمهوری درقانون اساسی دارای اختیارات کافی نیست”!
اودرحیطه عمل با همان بن بست هایی مواجه شدکه عنصرامامت(ولی فقیه)برای عنصرامت(جمهوریت)دررساله ی عملیه خودیعنی قانون اساسی برای خلق الله اش نسخه می پیچد.واین استبدادنامرئی ۳۷ سال است که ادامه دارد.ولی هیچگاه سیدمحمدخاتمی به این استبدادنامرئی نتاخت وشجاعانه آنرااعلام نکرد.ومتاسفانه باسناریوهایی که اصلاح طلبان حکومتی درتفسیروتحلیل وآنالیزاوضاع کشوربرای وی ساخته وپرداخته می کنند،(ازجمله:فرمالیسم نرمالیسم!)اوهمواره ساکت بوده ومتاسفانه تر باآن نوارکذایی”تکرارمی کنم” خودسبب ترغیب مردم برای رای دادن شدتادوباره ازمجلس خبرگان منصوب رهبر فعلی،رهبر مادام العمر بعدی به سلطنت برسد…وآقای خاتمی ودوستانش همچنان برطبل ظرفیت های رساله عملیه(ببخشید)قانون اساسی می کوبند.چرا؟زیرا:همین آقای خاتمی پیشترگفته بود:
“طرح تغییرقانون اساسی یکنوع براندازی است”.
بیچاره این ملت!
سیروافی الارض،ثم انظرواکیف کان عاقبه المکذبین(قرآن).
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگاربیکار)
۲اردیبهشت۱۳۹۶
https://t.me/shoorijezehmohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com