آن که گشت ازشرف عدول گرا

نام اومی شود اصول گرا

زین سبب «اصل» در حکومت دین

با قتال و چپاولست قرین

آنکه ظالم تر است و جانی تر

ظاهر اوست آسمانی تر

با اصول خدا رفیق تر است

روش دزدی اش دقیق تر است

چون شریک است با خدا و رسول

در جنایات او خدا مسئول

با اصول است قتل و غارت او

چون خدا می کند نظارت او

زانکه ظلمش خدایی و شرعی ست

عیب و ایراد های او فرعی ست

چون جنایت اصول کامل اوست

عفو پردگار شامل اوست

بهر دین می بُرند و می دوزند

گنج بهر خدا می اندوزند

آنچه دزدیده و مصادره شد

پیش از آن ، با خدا مذاکره شد

حکم کشتن خدا فرستاده ست

مُهر تأیید قتل ، او داده ست

این چپاول جواز دین دارد

مُهر تقوا روی جبین دارد

گفت دزد بزرگ با فرزند :

که مگر با « اصول» عهد مبند

داغ تقوا بزن به پیشانیت

تا شود مانع پریشانیت

گر کنی ، با «اصول» غارت کن

در دکان خدا تجارت کن!

سود و سرمایه تو تضمینی است

زانکه مُهرِ تجارتت دینی ست

که یکی هست و هیچ نیست جز او

وحدهُ لا اله الّ هو

۱۰.۴.۲۰۱۷
پاریس
م.سحر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)