ازفردای استقراررژیم اسلامی درایران، بلند پایگان آن از رهبرشان گرفته تا فرماندهان یک شبه امیرشده سپاه واعضاءِ دولت ورییس جمهوری وفرمانده بسیج وحزب اللهی ها ونمایندگان مجلس وائمّۀ جماعت ووو- یک دم ازناسزاگویی وهل من مبارز طلبی ویال وبازو نشان دادنها به آمریکا وانگلستان ووو- فروگذارنکردند، به جهت بیان روشنترمطلب به چندمورد ازاین داد سخنها اشاره می کنم.

محمد حسین قربانی، نماینده مجلس از شهرآستانه اشرفیّه دریکی از جلسات خطاب به نخست وزیر انگلستان می گوید: «حدّ خودرابدان وبادُم شیر بازی نکن، ایران اسلامی با صلابت درمنطقه حضوردارد.» (گزارش ایسنا).

احمد خاتمی امام جمعۀ موقت تهران: «دنیای استکبار قابل اعتماد نیست وخوی تجاوز گری در کفار وجود دارد … تجربه نشان داده است که مُستکبران اهل اخلاق، منطق ومذاکره نیستند وجواب زور را باید بازور داد وجواب کلوخ انداز راباسنگ.» (ازیوتیوب).

همو در خطابه ای دیگرخطاب به ترامپ رییس جمهوری آمریکامی گوید: «درمناظرۀ خود گفته ای ملت ایران تروریستند، خجالت نکشیده ای؟ اگر یک جومردانگی داشته باشی باید از ملت ایران عذر خواهی کنی، حواست باشد بازی با ایران بازی با دُم شیر است.» ((صدا وسیمای جمهوری اسلامی)).

سردارسرتیپ پاسدارسید مسعودجزایری، معاون ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت: «نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران امروز بیش از هرزمان دیگر برمنطقه خلیج فارس اشراف واحاطه دارد، وی تأکید کرد شرایط نظامی وامنیّتی امروز خلیج فارس به گونه ای است که نیروها وامکانات دشمن کاملاً درتیررس نظامیان ماقراردارند- او همچنان هُشدارداد چنانچه جنگ طلبان آمریکایی واذناب آنها اقدامی ناپخته وغیر حرفه ای انجام دهند حتماً با واکنش تند رزمندگان اسلام روبرو خواهند شد ودرپایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ونیروهای مسلح درزمینه ی دفاع وامنیّت باکسی شوخی ندارد وهراقدامی را که بخواهد امنیّت کشور را دچار مخاطره کند، قاطعانه پاسخ خواهدداد.» (گزارش ایسنا).

کاظم صدیقی، یکی دیگرازامام جمعه های تهران: «دومین پایگاهی که باید تقویت شود، پایگاه نظامی است، موشکهای ما باید روزبه روزپیشرفت کنند تادشمنی که به واسطۀ صدورانقلاب به دیگر کشورها دیوانه شده است، جرأت حملۀ نظامی نداشته باشد».(به گزارش انتخاب).

سردارمحمد پاکپور در جمعی از خبرنگاران می گوید: «پیام رزمایش پیامبراعظم۱۱ به مردم ایران این است که مدافعین نظام، آمادگی کامل برای دفاع ازمیهن اسلامی رادارند وبرای استکبار جهانی نیز این است که بی عقلی نکنند، چراکه ما فقط بخشی از قدرت دفاعی خود را به نمایش گذاشتیم، امروز همه دیدند که درمیدان عمل شاهد چه قدرتی هستیم.» (خبرگزاری تسنیم).

محمدعلی موحد کرمانی ازجمله امام جمعه های تهران در نماز جمعه ای گفت: «سازش [باآمریکا] دامی خطرناک برای مقاومت است، مقاومت پیروزی هایی به دست آورده که این پیروزی ها معجزه آسا بوده است. دشمن در خانه ی عنکبوتی است وروزی با همکاری نیروهای مخلص ومؤمن دشمن را از صحنه روزگار محو خواهند کرد.» (ازیوتیوب).

سردار سرلشکرمحسن رضایی خطاب به ترامپ گفت: «مطمئن باش کاری خواهیم کرد که جنابعالی به جای هَشدار، به تمام تعهّدات خوددربرجام عمل کنی.» (گزارش تسنیم).

سردار اسماعیل کوثری رییس کمیته ی دفاعی مجلس نهم گفت: «استکبارجهانی ودشمنان مابادیدن آمادگی بالای نظامیان ما دندان طمع رادرباره ی ایران اسلامی کشیده اند، می دانند اگرغلط اضافه ای کنند، یقه ی آنهارا می گیریم ورها نخواهیم کرد.» (خبرگزاری دانشجو).

سردارسپاه سلامی، جانشین فرمانده سپاه گفت: «انقلاب اسلامی به تولد امپراتوری جدید مُنجر می شود که رفته رفته جای امپراتوری روبه زوال آمریکا راخواهد گرفت.» (گزارش فارس).

سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی وتبلیغات سپاه گفت: «دشمن انقلاب امروزخیلی ضعیف است…نباید به عربده کشی آمریکایی ها ورییس جمهور جدیدشان نگاه کنیم، چراکه ماآنها رادرزمانی که در اوج قدرت بودند زمین زدیم- اوضمناً ازراهِ چاپلوسی برای حفظ موقعیّت خودافزود: این جمله به معنای درایت، دوراندیشی وحکمت نهفته دررهبری است.» (گزارش ایسنا).

همچنین سردارسرلشکر جعفری فرمانده ی سپاه گفت: «دربُعد خارجی بیداری انقلاب وجبهۀ مقاومت انقلاب نمایان بوده واین به هم ریختگی دردنیای استکبار بدون تردید ازاثرات انقلاب اسلامی بوده است.» (خبرگزاری فارس).

واین بودتنها چند مورد ازموارد بسیاراز کباده کشی ها ورجزخوانیها وگنده گویی های شماری ازاین دست دُن کیشوت ها که گفته اند: «سگ در خانه ی صاحبش شیر است!»، جای تردید نیست که اکثریّت نزدیک به اتفاق این رجز خوانها خود به نیکی می دانند که این سخنان دردرجۀ نخست برای مصرف داخلی است تامردم درون کشور به خاطر وجود زمینه ی شورش وانقلاب از رهگذروخامت مشکلات و اقتصادی ورشکسته ونا رضایتی های گسترده دردرون وبیرون از کشور، احساس ضعف وفتورنسبت به هیبت وقدرت نظامی رژیم نکنند، وگرنه هر کودک چهار کلاس درس خوانده به خوبی می داند که فرماندهان دوره های ویژه ی آموزشهای نظامی ندیده ویکشبه بدون داشتن پیشینه ی نظامی گری به مقام سرتیپی وسرلشکری رسیده را، با انبوهی از افراد ناراضی واقتصاد ورشکسته وبُحرانهای اجتماعی و مدیران نالایق ، کجا توان مقابله حتی برای بیش چندساعتی خواهدبود!؟

رجز خوانیهای جمال عبدالناصر رییس جمهوری پیشین مصر وصدام حسین رییس جمهوری وقت عراق و معمر قذافی رییس جمهوری لیبی را شاهد بوده ایم، دولت مصرباهمه ی پشتیبانیهای مالی وتبلیغاتی اعراب وگروه مستشاران نظامی روسیه وانبوه سلاح ها وهمراه با دوکشور اردن وسوریه، در جنگ سال ۱۹۶۷با کشورچهار پنج میلیونی اسراییل، بیش از شش روز نتوانست پایداری کند ومتحمل شکست فاحش وازدست دادن تمامی خاک شبه جزیرۀ سینا گردید، طبیعی است که جمهوری اسلامی باشرایط بُحرانی درون وبیرون کشورنه تنها قادر به تعرّض نیست بلکه قادر به دفاع به بیش از ساعاتی معدود نخواهد بود.
ازاین رو جای کمترین تردید نیست که این شاخ وشانه کشیدنها وهارت وپورتها گذشته از مصرف داخلی، برای جلب توجّه وعنایت رهبر است وبس که هریک در چاپلوسی ومزاج گویی با دیگری به مسابقه می پردازند تاموقعیّت خودرا حفظ ویابه مدارج ومقام والاتری گمارده شوند، وگرنه خود می دانند: «روزی که شمشیر عدو آواز زیروبم کند – سردارافخم خم شود، سرداراکرم رَم کند».

گفتنی است که اینگونه رجز خوانیها وگُنده گویی ها ازمقام رهبری نشأت گرفته ومی گیرد، ایشان سالهاست که به بد وبیراه گویی وآمادگی همه جانبه برای دفاع وضربه زدن به آمریکا وانگلستان ووو-مشغول است همین چندی پیش بود که گفت: «جنگ تحمیلی به این خاطر اتفاق افتاد که دشمن درمااحساس ضعف کرد [به خاطر اعدام وزندانی کردن وفراری دادن بسیاری از افسران نُخبه وآموزش دیده] اگر می خواهید دشمنی را ازتهاجم منصرف کنید، اظهار ضعف نکنید وقوّت خودرا آشکار کنید ودردیدار بانمایندگان مجلس خبرگان گفت: درهمه ی زمینه ها ازجمله حقوق بشر، تروریسم وجنایات جنگی درمقابل غرب حالت هجومی داشته باشیم».

بدیهی است دربرابر چنین سخنانی دریک رژیم توتالیتروخودکامه وخفقان وچاپلوس پرور، ابراز سخنان آنچنانی ازسوی بلند پایگان رژیم اسلامی دور از انتظار نیست. اگر به جای خامنه ای، دیگری این سَمَت را احراز کرده بود ودیدگاهی بر خلاف نامبرده می داشت، همین چاپلوسان ومزاجگویان چه احسنت احسنتی که ازبرایش ابرازنمی کردند واز داهی و حکیم بودن وهوشمندی ودوراندیشی ودرایت او، چه داد سخنها که نمی دادند و حتی ازارتباط او با مهدی موعود وانتصاب او از جانب خدا ووو- چه ها که نمی گفتند!
********
جالب است که بسیاری ازگفته ها ونصایح بزرگان در گذشته، سالها بعد نیز مصداق می یابد، ازبابت ذکر شاهد در باب هفتم گلستان سعدی آمده است: سالی ازبلخ تا بامیانم سفر بود وراه ازحرامیان پُرخطر، جوانی به بدرقه همراهِ ماشد، سپر باز وچرخ انداز وسلحشور وبیش زور که ده مرد توانا کمان اورا به زه
نکردی وزورآوران روی زمین، پشت او برزمین نیاوردی، اما مُتنعم بودوسایه پرورده، نه جهاندیده و سفر کرده، رعد کوس دلاوران به گوش او نرسیده وبرق شمشیر سواران ندیده.

نیفتاده دردست دشمن اسیر به گردش نباریده باران تیر

اتفاقاً من واین جوان درپی هم دوان، هرآن دیوار قدیم که درپیش آمدی به قوّت بازو بیفکندی وهردرخت عظیم که دیدی، به زور سرپنجه برکندی وتفاخُر کنان گفتی:

پیل کو تاکتف وبازوی گردان بیند شیر کوتا کف وسرپنجه مردان بیند؟

مادراین حالت بودیم که دوهندو ازپس سنگی سر برآوردند وقصد قتال باما کردند، در دست یکی چوبی بود ودربغل دیگری کلوخ کوبی، جوان را گفتم چه پایی؟

بیارآنچه داری زمردی وزور که دشمن به پای خودآمد به گور

تیروکمان را دیدم ازدست جوان افتاد ولرزه براستخوان:

نه هرکه موی شکافد به تیرجوشن خای به روز حملۀ جنگ آوران بدارد پای

چاره جز آن ندیدیم که رخت وسلاح وجامه رها کنیم وجان به سلامت ببریم

گفتنی ها دراین باره بسیار است تا به وقتی دیگر.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)