گذشته،حال؛پنجره ای به آینده(۱)
اعدامی خوشبخت،اعدامی بدبخت!
ازدکترابراهیم یزدی درسال۱۳۵۸(که درمقام وپست وزیرامورخارجه ایفای مسئولیت می کرد)پرسیدند:
“علت اجرای سریع احکام دادگاه های انقلاب که در مطبوعات خارجی عنوان شده که محکومین به اعدام رابلافاصله پس ازصدورحکم بدون اینکه به آنهاآب وغذایی داده شودتیرباران می کنند”گفت:
نخواستندزجرکش شود!!
ابراهیم یزدی دراین مصاحبه ی مطبوعاتی می گوید:
“مساله به صورتی که در روزنامه هامنعکس شده نیست.آنچه هست این است که اگرکسی متهم بوده وجرم اوثابت وحکم قتل درمورداوصادرشده،هدف این است که بافاصله انداختن بین صدورواجرای حکم اورازجرش نکنیم”.
نقل از:(روزنامه ی بامداد۱خرداد۱۳۵۸،ش۱۴)
ازمحمدجعفر منتظری(دادستان کل کشور)درسال۱۳۹۵،(سی وهفت سال بعد)پرسیده شد:
چرابابک زنجانی اعدام نمی شود؟
وی گفت:
“حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است،اما حکم او تا زمان برگرداندن پول‌ها به بیت‌المال اجرا نخواهد شد”.
آقای منتظری گفته است:
“حکم وی قطعی شده، ولی برای اینکه پول‌هایی که به جیب زده و غالبا هم در خارج از کشور است به بیت المال برگردد تا استرداد پول‌ها، اجرای حکم اعدام انجام نمی‌شود”.
این یعنی اینکه گرشمااختلاس کردید،وگرفتارحبس شدیدواتهام شمامنجربه حکم اعدام شد،برای رهایی ازاعدام،پول های بیت المال راپس ندهیدتابیشترعمرکنید!!
باگاف دادستان کل کشور،معاون اول وسخنگوی قوه ی قضائیه(محسنی اژه ای) برای توجیه والبته ترمیم سخنان وی،دریک مصاحبه ی مطبوعاتی گفت:
“این حکم همین الان در حال اجرا است.
ممکن است اجرای بخشی از حکم زمان ببرد”‎.
گفتنی ست:
بابک زنجانی برای جرایم مالی مرتبط با فروش نفت ایران در دوران تحریم‌ها، به اعدام محکوم شده است.
اتهام اصلی آقای زنجانی این است که در زمان تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای بیش از دو میلیارد دلار نفت ایران را فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده است.
دادگاه او را مفسد فی الارض شناخته و به اعدام محکوم کرده است.
این قصه ادامه دارد….
سیروفی الارض ثم انظرواکیف کان عاقبه المکذبین(قرآن)
محمد شوری(نویسند و روزنامه نگار بیکار)
۵اسفند۱۳۹۵
https://t.me/shoorijezehmohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)