بهارسال ۱۳۷۸ برای پیگیری یک نامه به دفتر یکے از روزنامه هایےکه با آمدن خاتمے،تا اندازه ای آزادتر می نوشتند رفتم(خیابان ولے عصر،ناهید غربے) پرسیدم نامه ای با این ویژگے، درباره نامگذاری سال ۱۳۷۸ چندماه پیش،برایتان فرستاده بودم،چه شده این نامه و دست چه کسے رفته و اکنون دست کیست؟ پاسخےکه گرفتم، بسیار برایم شگفت آور بود، چنین نامه ای را ما ندیدیم!

ولی با شگفتے ،چندهفته پس از گم شدن نامه ام، دیدم، رهبر رژیم اسلامے یک طرحی را رونمایے کردند که طرح کامل آن را برای روزنامه ای فرستاده بودم:
رهبر معظم انقلاب با نام‌گذاری سال ۱۳۷۸، به عنوان سال امام خمینی(ره) سنتی جدید را برای نام‌گذاری سال‌ها در کشور پایه نهادند
۵ -واپسین روزهای بهمن ماه سال ۱۳۷۷بود،طرح و «ایده نامه ای» برای یکے از روزنامه های پرشماری که گرایش به اصلاح طلب ها( به گمانم مدیرش جلایی پور یا عیسی سحرخیزبود )داشت فرستادم،با این سرنامه : «سالے و نامے »

در آن نامه،بلندبالا و روشن از اهمیت نامگذاری یک سال خورشیدی نوشتم،و به دیگر سخن،یک طرح توجیحے برای نامگذاری یک سال نوشتم که چه کارکرد سودمندی می تواند برای شهروندان و کشور داشته باشد و همچنین پیشنهاد دادم، می توان فراخوانے در روزنامه ها داد، تا نظرهای بیشتری گردآوری گردد و آنگاه یک گروه از استادها، فرهیخته ها و اهل نظر بنشینند و یک نام خوب و درخور را از آن میان برگزینند و آن را به مردم بشناسانند که این می تواند،خود انگیزه، تلنگری و جنبشے را برانگیزد و خودم نیز چند نام را در همان نامه برای سال ۱۳۷۸ پیشنهاد دادم:سال اخلاق، سال قانون، سال دوستے ایرانیان،سال کتابخوانے،سال طبیعت و سال ایده های نو.
 ‏۴– بله! نامه ای که برای روزنامه فرستاده بودم، بجای آنکه به روزنامه برسد بوسیله «امدادهای غیبے!»به دفتر» نایب امام زمان»رسید، شوربختانه، دزدی ایده، اندیشه و طرح، یکی ازپدیده های زشت و ناهنجاری است که در جمهوری اسلامے فراوان انجام می گیرد و نه تنها،درین نمونه، که جاهای دیگر نیز دیدم و بسیار شنیدم وبسیاری ها در ایران کنونی می ترسند، ایده یا طرحےرا به سازمان، وزارتخانه، شوراهای اسلامےشهرها و جاهای دیگری بدهند، چون بسیار دیده شده، نخست آن ایده دهنده را به گونه ای دور می زنند  و آنگاه با کمےجابجایےآن طرح، به نام خودیا سازمانشان در می آورند
 ‏۳-نمونه ی شناخته شده دیگر در زمان احمدی نژاد است که ایده «اتاق امن» را یک دانش آموخته ی رودباری به مشاور احمدی نژاد در شهرداری تهران(علی اکبر محرابیان، که وزیر صنایع و معادن میشود) می دهد،رند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)