هیاهوی پلاسکو
درهیاهوی پلاسکووهیاهوهایی که ازحوادثی این چنین دلخراش هرازچندگاهی رخ می دهدو یکی ازآنها،همان حادثه آتش سوزی چندی پیش درهمین خیابان است _خیابانی که نامش “جمهوری اسلامی” ست!! وبه کشته شدن وسوختن عده ای انجامید،هیاهویی که مدیریتش درسلطه ی نظارت استصوابی ست؛وحاکمیتی که بامدیران “نظارت استصوابی”اداره می شود، باید”پیداکنیدپرتقال فروش را”؟
واینکه هرچه بنویسندوبنویسیم”نرودمیخ آهنین درسنگ”ومشاوراه ای ست رایگان برای مدیران برآمده ازنظارت استصوابی،که پروارشان می کند!و#ترحم است بر پلنگ تیزدندان وخوراکی دیگربرای ضحاک ماردوش!
طبق روال همیشگی که گه گاهی برای “سیروفی الارض”سری به کتابخانه مجلس شورای اسلامی می زنم تا”کیف کان عاقبه الظالمین ومکذبین وفاسقین”رادرلابلای مطبوعات ونشریات جستجوومطالعه کنم،سری هم به محل حادثه زدم که درقُرق مامورین بودوحصاری که اطراف آن برپاکرده بودند،ومانع ورودافرادعادی می شدند.
فقط این عکس راتوانستم بگیرم.
“درمزارآبادشهربی طپش
وای جغدی هم نمی آیدبگوش
دردمندان بی خروش وبی فغان
خشمناکان بی فغان وبی خروش
واشدندوگونه گون رسواشدند
یانهان سیلی زنان،یاآشکار
کاسه پست گدایی هاشدند
درمزارآبادشهربی طپش
دارهابرچیده،خون شسته اند
جای خشم وکین عصیان بوته ها
پشکبن های پلیدی رسته اند
شرمگین مابی شرف هامانده ایم!
(شعراز:م.امید.مهدی اخوانثالث)
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگاربیکار)
۲بهمن۱۳۹۵

Telegram: Contact
@shoorijezehmohammad
https://telegram.me/shoorijezehmohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)