کانال اطلاع رسانی محمد شوری جزه (نویسنده و روزنامه نگار)
shoorijezehmohammad@

دم خروس۱۶(۲۶دی ماه۵۷؛)شاه نرفت،آمد!
روزنامه کیهان۳۰خرداد۱۳۶۰
علی #خامنه ای(در نماز جمعه):
مساله آقای بنی صدربرای ملت مایک مساله ساده وروشن است.
جریان انقلاب اسلامی برمبنای اسلام شروع شدوهمه شهادت هاواحترام هابه اشخاص بخاطراسلام بودواین جریان نمی توانست تحمل کندکه برای قرآن واسلام خون داده شودتاکسانی روی کارباشندکه نمی خواهنداسلام وقرآن درجامعه پیاده شود. عیب نظام طاغوتی گذشته ازلحاظ داخلی تمرکزهمه قدرت درشاه بود.
شاه هم قوه مقننه هم قوه قضائیه وهم قوه مجریه وهم نیروهای نظامی رادراختیارداشت واین به آن فسادبزرگ منجرشدکه دیدید. بعدازپیروزی انقلاب وتدوین قانون طبق اسلام ودستگاه قانونگذاری وقضایی واحرایی بااختیارات قانونی تشکیل شدوآقای بنی صدربعدازانتخاب به ریاست جمهوری رئیس قوه مجریه ورئیس شورای انقلاب یعنی رئیس قوه مقننه موقت کشورهم شد.فرمانده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم شد.یعنی سه جریان عظیم که اداره کنندگان امورکشورنددرقبضه اقتداربی قیدوشرط ایشان آمدوپس ازاستقرارنهادهای قانونی ایشان حاضربه سپردن هرنیروبدست صاحبش نمی شد.
آقای بنی صدرمی خواست مجلس ودولت دردست اوباشد.چون این کارخلاف قانون اساسی بودودولت ومجلس حاضربه چنین کاری نشدند،شروع به حمله به آنهاوکوبیدنشان کردودرمورددستگاه قضایی هم چون آقای بنی صدرنمی توانست ادعاکندکه بایددراختیاروی باشدحملات واتهامات خودرابراین دستگاه ازهمه بیشترکرد.فرستادن تلگراف به یک محکوم قضایی ویاشایع کردن #شکنجه برای ضربه زدن به دستگاه قضایی بود.
آقای بنی صدرمایل بودکشور ایران باانقلابی که کرده است وباشهدایی که داده است به دوران سلطنت برگردد.آن روزشاه درراس همه قوه هابود،امروزایشان باشد.
ایشان بااستفاده ازقدرت های قانونی خوددر شورای انقلاب اختیارات بی شمارهم برای خودش درست کرده بود.اینهامطالبی است که باسندومدرک دراختیارمردم قرارخواهدگرفت.تامردم بدانندکه ایشان جامعه را بطرف #دیکتاتوری مطلق می برده است…
اگروضع اقتصادخراب است مسئولش آقای بنی صدرهستندکه وزیراقتصادبودند.
اگروضع مملکت نابسامان است مقصرآقای بنی صدراست که رئیس شورای انقلاب ورئیس هیات وزیران بود.
واگروضع بانکی وپولی خراب است تقصیرآقای بنی صدراست که وابستگان ایشان درراس بودند.
اگرارتش خراب است تقصیرآقای بنی صدراست بااینکه همه چیزدراختیارایشان بودواگرعقب گردی درمیان است تقصیرآفای بنی صدراست.
آیااین ناجوانمردانه نیست که ایشان مصیبت برای کشوربباربیاوردومسئول فلج اقتصادی ونظامی کشورباشدوبجای آنکه درصددجبران وعلاج بربیایدچندنفرمعین رازیرسوال قراردهدوآنهارامتهم کند…
توجه:
علی خامنه ای به مدت ۸سال رئیس جمهوری ایران بود،وبیش ازربع قرن رهبرجمهوری اسلامی هستند.
طبق قانون اساسی که در زمان وی تعمیم شد،قدرت اجرایی وسیاسی ولایت فقیه،به ولایت مطلقه فقیه ارتقاءیافت.وطبق اصل۵۷تمام سه قوه ی مقننه،مجریه و قضائیه زیرنظر ولایت مطقه امروامامت قراردارند.وطبق اصل ۱۱۰نصب فقهای شورای نگهبان باایشان است، وطبق اصل۹۸شورای نگهبان حق تفسیرقانون اساسی راداردوطبق اصل ۹۹همین شورامسئول نظارت بر انتخابات است؛واین شوراطبق اصل۹۸نظارت رانظارت استصوابی تفسیرکرد؛یعنی انتخابات دردومرحله برگزارمی شود!لذاتمامی کاندیداهای مجلس شوراومجلس خبرگان که وظیفه شان انتخاب رهبرونظارت بروی هست، ابتداتوسط اعضای شورای نگهبان انتخاب وسپس مردم بایدازمیان منصوبان این شورا،عده ای راانتخاب وبه آنهارای دهند.
هم چنین طبق همان اصل ۱۱۰اکثراعضای مجمع تشخیص مصلحت توسط رهبرجمهوری اسلامی ایران منصوب می شودوآنهایی هم که منصوب وی نیستتدبه شکل غیرمستقیم طبق قانون نظارت استصوابی منصوبان ایشان هستند!!
ازجمله منصوبان رهبرطبق اصل۱۱۰فرماندهان کل نیروهای مسلح وعالی ترین مقامات قوه ی قضائیه ورئیس صداوسیامی باشد.حتی طبق اصل۱۷۷برای تغییرقانون اساسی بایدایشان اجازه دهد.
حال شما بگوئید مسئول این همه فساد،فحشاء، اعتیادواختلاس های میلیاردی که رهبری درسخنانی گفت آن راکِش ندهید،کیست؟
مسئول شکنجه و تجاوز وآن فاجعه ی کهریزک کیست؟
مسئول قتل های زنجیره ای که توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی(واجا)انجام گرفت،کیست؟!
وقس علیهذا…
آیا شاه ایران که خودرا«سایه خدا»می دانست ازچنین قدرتی درقانون برخورداربودکه اینک ولایت مطلقه فقیه دارد؟!
شاه رفت،اماسلطنت همچنان باقی ست.
( ۲۶دی ماه۱۳۵۷خروج شاه ازکشور)
تا دم خروس بعدبازهم منتظرباشید…
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار)
۲۷دی ماه۱۳۹۵

دم خروس۱۶(26دی ماه57؛)شاه نرفت،آمد!روزنامه #کیهان۳۰خرداد۱۳۶۰#علی #خامنه ای(در #نماز #جمعه):مساله آقای #بنی #صدربرای م…

Publicerat av Mohammad Shori Jeze den 16 januari 2017

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com