دم خروس:حزب ولایت فقیه(مجموعه دوم)
یک سوال و پرسش خیلی مهم:
آیا احزاب در نظام جمهوری اسلامی ی مبتنی برولایت مطلقه ی فقیه که همه ی اصول وارکان قانون اساسی اش باید ازوی تمکین کنند،آیادر«طول» ولی فقیه قرارمی گیرندیادر«عرض»ایشان؟!
درادامه مجموعه ی اول،ودرادامه ی داستان انقلاب وآن اما،درمجموعه ی دوم به موضوع بسیارمهم وبنیادی احزاب درساختارسیاسی کشورمی پردازیم:
درپاسخ به سوال فوق،عرض می شود که:
اگراحزاب در«عرض»ولی فقیه باشند،باید بتوانندبرخلاف وی ازعقاید وطرح ها وبرنامه های خوددرپروسه ی انتخابات وبابدست آوردن قدرت اجرایی،ازآن دفاع کنند،امادرتجربه ثابت شده است آنهادرصورت نهایت خوشبینی درحدمشاوررهبری می توانندعرض اندام کند!!تامیل رهبری به چه باشد؟آیاعقاید آنهاوروش های آنهاودیدگاه های آنهارامی پذیرد؟
تجربه ثابت شده است که رهبری درحصاری که خوددرست کرده محصوراست وباتمکین ازداده های این حصار،راهکارهای آنهارامی پذیرد!
احزاب قدرتمندی پپیش ازانقلاب وجودنداشت؛آنهایی که بودندازسوی حاکمیت منحل وکارشان خلاف قانون بود ولذااجازه ی فعالیت نداشتند؛همانطورکه بعدازسال۶۰ احزاب درایران تعطیل شدوتنهادوجناح فعلی(که قدرت سیاسی دائم بین آنهاچرخ خورده)حکومت داشته وتازه آنهانیزدرسیراتفاقات محکوم به این هستندکه درمواجه باعقیده ی رهبری،حکم حکومتی وی رابپذیرند!
تاخمینی زنده بود،بااجازه ایشان احزاب تشکیل وتاسیس می شدویامنحل.همانطور که درمورد حزب جمهوری اسلامی وسازمان مجاهدین انقلاب این پروسه عملی شد.
روحانیت سیاسی وشیعه ی ایرانی ازقبل انقلاب۵۷اختلاف دردیدگاه خودرادربعدازپیروزی و تاسیس جمهوری اسلامی علنی کردکه دردرنهایت باتقسیم آنهابه مجمع روحانیون مبارزوجامعه ی روحانیت مبارزویامجمع مدرسین وجامعه مدرسین درزمان انتخابات فعال شدند.
حتی دربین آنهااختلاف بوجود آمد؛تاجایی که مهدی کروبی که نخست دبیرکل مجمع روحانیون مبارز بود،باتاسیس حزب اعتماد ملی،ازآنهاجداشدواخیرابادرخواست وی(بدلیل اختلافات ونفوذ نیروهای امنیتی ودرحصربودنش)برای استعفااز حزب اعتماد ملی مخالفت شد!؟
امامی توان پیش بینی کردکه این حزب سرنوشتی جز سرنوشت دیگراحزاب نخواهدداشت.
درجامعه روحانیت نیز هاشمی رفسنجانی باهدایت خود،حزب کارگزاران راتاسیس و تقریباازجامعه روحانیت خارج شد.
این حزب واکثراحزاب،صرفا درزمان انتخابات وبه امیدبرنده شدن وبدست آوردن قدرت فعال هستندودرغیرآن هیچ عکس العمل وواکنشی ازآنهامشاهده نمی کنید.
مضافااینکه هیچکدام ازآنهاشهامت وجسارت اینکه مخالف ولی فقیه سخن وطرح وبرنامه ای ارائه دهند،ندارندودرصورت استثناء فورایابا«حکم حکومتی»ویابامواجهه نیروهای«خودسر»،سر جایشان می نشینند.
تمامی احزاب قدرتمنددررژیم سابق مثل حزب توده،نهضت آزادی،و سازمان مجاهدین خلق همگی ازدورانتخابات خارج ودیگر درعرصه ی داخلی هیچگونه فعالیتی ندارندوآنچه هست یا«ابن الوقت»دردوره ی انتخابات تاسیس می شوندویابعدازمدتی منحل.مثل «جمعیت دفاع ازارزشها»که بنیانگذارانش مدیران وزارت اطلاعات وری شهری اولین وزیر واجابود.
درحال حاضراحزاب موجودیاساخته و پرداخته نیروهای امنیتی واطلاعاتی وسپاهی هستندویااعضای شان دراین احزاب نفوذ دارندوهدایت آنهادراختیارشان هست.
درواقع مثل زمان رژیم پهلوی، که شاه ایران همه احزاب راتعطیل وآنهارادریک حزب بنام«حزب رستاخیز»گنجاند؛اینبارپس ازتاسیس ج.ا.،باوجود اصل«ولایت مطلقه فقیه»درقانون اساسی ونظارت استصوابی،دیگرآن دستورصریح لازم نبود وعلی الظاهر همه چیز قانونی ست،لذااگر هزار حزب درشت وریز هم داشته باشیم هیچ خاصیتی ندارندوعملن همگی درطول یک حزب آنهم«حزب ولایت فقیه«باید حرکت کنند!!
تامجموعه بعد…
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار)
دی ماه۱۳۹۵
دم خروس ۱۱
۱:
روزنامه جمهوری۱۵فروردین۱۳۶۱
مابه عنوان بخشی ازیک تشکیلات اسلامی به زیارت امام رفته بودیم.پس می بایست ابتداوضعیت خودمان رانسبت به اوروشن می کردیم وبه این نکته انگشت می گذاشتیم که اگرولایت اورابه عنوان فقیه عادل جامع الشرایط،مدیرومدبرآگاه به زمان پذیرفته ایم، برای خودبه عنوان یک تشکیلات اسلامی چه نقشی قائل هستیم؟…
اگرمابرای تشکیلات اصالت قائل هستیم یاتشکیلات راابزاری می دانیم درخدمت ولی فقیه که باید به عنوان بازوی کارساز،مجری فرمان اوباشیم وازخطی که اوترسیم می کندذره ای تخطی ننماید.
اگربرای تشکیلات اصالت قائل بودیم وبه ولایت تشکیلات اعتقادداشتیم دیگرتفاوتی با احزاب وسازمان های رنگارنگ جهان نداشتیم…
مابرای تشکیلاتمان اصالت قائل نیستیم.
ماهرگزتزولایت تشکیلات رانمی پذیریم.
ماتشکیلات راابزاری می دانیم برای آنکه فقاهت راخط واجب الاتباعی می دانیم که یک تشکیلات اسلامی بایدبدون چون وچراخودراحافظ آن بداند.
۲:
روزنامه کیهان۱۲خرداد۱۳۶۶
بانظرامام خمینی حزب جمهوری اسلامی تعطیل شد.
حضرت امام خمینی درپی نامه حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای واکبرهاشمی رفسنجانی برای کسب رهنمودصورت گرفت.
متن نامه هاشمی وخامنه ای:
اکنون به فضل الهی نهادهای جمهوری اسلامی تثبیت شده وسطح آگاهی ودرک سیاسی آحادملت،انقلاب راازجهات عدیده آسیب ناپذیرساخته وروشن بینی وتوکل وقوت اراده ای آن رهبری عالیقدروفداکاری وآمادگی مردم وحزب،توطئه های ضدانقلاب داخلی واستکبارجهانی رابی اثروکم خطرنموده است،لذااحساس می شودکه وجودحزب دیگرآن منافع وفوائدآغازکاررانداشته وبه عکس ممکن است تخریب درشرایط کنونی بهانه ای برای ایجاداختلاف ودودستگی وموجب خدشه دارشدن دروحدت وانسجام ملت گردد.
۳:
روزنامه سلام۱۳خرداد۱۳۷۰
هاشمی رفسنجانی(رئیس جمهوری):
آنچه به نظرمن باعث ازدست رفتن کارآیی حزب جمهوری اسلامی شداین بودکه هنگامی که ماحزب راتاسیس کردیم به سبک معمول دنیانبود.
حزب جمهوری اسلامی تقریبایک جبهه بودکه همه نیروهای وفاداربه انقلاب راباگرایش های مختلف اقتصادی وسیاسی،فرهنگی وسیاسی دورهم جمع کرده بود.لذامسائل درونی حزب خیلی وقت می گرفت.اختلاف نظربسیارجدی بودوحزب ازداخل مشکلاتی داشت که مابخاطرشرایطی که داشتیم نمی توانستیم خودمان رادریک بخش ازجامعه محصورکنیم وامام هم چنین اجازه ای رابه مانمی داد.بهرحال آن حزب بدلایلی دراواخرکار،کارایی خودراازدست دادومادیدیم که صرف وقت مادرآنجامفیدنیست.لذاخدمت امام صحبت کردیم وفعالیت آنرامتوقف نمودیم. افرادی که درجامعه مامی خواهندبرای کل جامعه حالت پدری داشته باشندنمی تواننددراین حزب خودرامحصورکنند.
تاریخ انتشار۱۹مهر۱۳۹۵سایت انتخاب
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی امروز -دوشنبه- در دیدار جمعی از دبیران کل و اعضای شورای مرکزی احزاب اصلاح طلب برئیس مجمع تشخیص مصلحت گفت:
باید خردجمعی حاکم باشد. راه حاکمیت خردجمعی، تقویت احزاب است که نماینده اقشار مختلف مردم هستند.
هاشمی رفسنجانی همچنین در تشریح اهمیت تحزّب و کارهای تشکیلاتی، با طرح این سؤال که «اگر بخواهیم مبارزات انقلاب را با حفظ اصول ادامه دهیم، چکار باید انجام دهیم؟»، به مجموعه مباحث مبارزین در سال های مبارزه اشاره کرد و گفت: در همه مباحث به این نتیجه رسیده بودیم که باید حزب داشته باشیم، اما امام(ره) به دلایلی موجه و حکیمانه در آن مقطع موافقت نمی کردند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این مطلب که «حتی اساسنامه تشکیل یک حزب را نوشته و اعضای شورای مرکزی را هم انتخاب کرده بودیم»، به دلایل مخالفت امام راحل برای حفظ جان مبارزین پرداخت و گفت: پس از انقلاب، وقتی خدمت ایشان رسیدیم و ضرورت احزاب را گفتیم، هم موافقت کردند و هم کمک کردند که حاصل آن حزب جمهوری اسلامی شد.
دم خروس(۱۲)
روزنامه کیهان۱۴مهر۱۳۶۵
یاموافقت امام خمینی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منحل شد.
امام خمینی درپی نامه حجت الاسلام راستی کاشانی بااستعفای وی ازسازمان مجاهدین انقلاب اسلامی موافقت کرد.
جناب حجت الاسلام اآقای راستی دامتدافاضاته
باخصوصیات علمی واخلاقی خوبی که درجنابعالی است،امیداست چون گذشته به تربیت افرادصالحی برای اسلام وجمهوری اسلامی اشتغال داشته وموفق باشید.
بااستعفای جنابعالی ودرخواست انحلال سازمان موافقت می نمایم.
روح الله الموسوی الخمینی.۲۹محرم الحرام۱۴۰۷
متن استعفای حجت الاسلام راستی کاشانی
محضرمقدس رهبرکبیرانقلاب بزرگ مرجع اسلام حضرت آیت الله العظمی امام خمینی” ادام الله ظله علی رئوس المسلمین!
باکمال احترام معروض می داردبااینکه دراطاعت ازامرمکررحضرت امام نسبت به نمایندگی درسازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بحمدالله تاکنون انجام وظیفه شده است.و لطف خداوندباتوجه به نقطه نظرهای مبارک،خطرضعف هایی که ممکن بودازجانب منحرفین ایجادشودبرطرف شده است؛ولی بااشتغالات درسی درحوزه واطاعت ازدیگراوامرحضرت مستطاب عالی،فرصت لازم برای ادامه نمایندگی آن حضرت درسازمان مذکور نیست استدعای استعفاءدارم.
ضمناچون درپیروی ازفرمایشات حضرت عالی عده ای ازاعضای محترم سازمان به جبهه رفته اندوعده ای عازم هستند،استدعای انحلال دارند.
ازخداوندمنان صحت وطول عمرآن بزرگواررامسالت دارم
۲۴محرم الحرام۱۴۰۷
حسین راستی کاشانی
سازمان مجاهدین انقلاب به محض پیروزی انقلاب اسلامی ونیازبه تشکیلات واحد؛ازهفت گروه وسازمان که قبل ازانقلاب اسلامی بطورجداگانه علیه رژیم شاه فعالیت های مسلحانه داشتند تشکیل شد.این هفت گروه که فعالیت های آنان درداخل،خارج ازکشوروزندانها دنبال می شد،عبارت بودنداز: صف،منصورون،فلاح، موحدین،فلق،بدروامت واحده.
سازمان فوق پس ازتشکیل فعالیت های مختلفی داشت،تااینکه اختلاف نظرهای اصولی پیرامون مسائل اقتصادی واجتماعی این سازمان رادرنهایت به دوجناح تقسیم کرد. درپی بروزاین اختلافات جناحی که باخط مشی اجرایی وجاری دولت موافقت وهمکاری داشت ازجمله بهزادنبوی،محمدسلامتی ومرتضی الویری باکسب اجازه ازامام ازاین سازمان خارج شدند.
جناح دیگرتاکنون به فعالیت تشکیلاتی خودزیرنظرحجت الاسلام راستی کاشانی ادامه می دادتاسرانجام بااستعفای نامبرده این سازمان بطورکامل منحل شد.
روزنامه کیهان۱۹مهر۱۳۶۵
پاسخ امام به نامه بهزادنبوی،پیرامون استعفای راستی وانحلال سازمان:
اینجانب فقط بااستعفای آقای راستی وانحلال سازمان مذکورموافقت نمودم وبامطالب دیگری که دراستعفانامه بودبه هیچ وجه موافقت نکردم.
روح الله الموسوی الخمینی ۱۷مهر۱۳۶۵
متن نامه بهزادنبوی به امام امت به شرح زیراست:
محضرمقدس حضرت امام خمینی مدظله العالی
بعدازسلام وآروزی طول عمروسلامتی آن رهبربزرگوارعطف به استعفانامه اخیرحجت الاسلام والمسلمین جناب آقای راستی کاشانی ازنمایندگی جنابعالی درسازمان مجاهدین انقلاب اسلامی وپاسخ آن حضرت که درجرایدمنتشرگردید،به استحضارمی رساندازآنجاکه متن استعفانامه همراه باپاسخ حضرت عالی که درواقع موافقت بااستعفاء بودمنتشرگردیده است ونامبرده درمتن مزبورعلاوه برطرح استعفا،مسائل دیگری نیزمطرح کرده بودندکه مغرضین پاسخ آن حضرت را تائیدتمامی مطالب استعفانامه مزبورتلقی می نمایند؛ازحضورمبارک استدعادارد برای جلوگیری ازهرنوع القای شبهه وسوء استفاده درصورتی که مصلحت بدانیدبه نحومقتضی ویاحتی درذیل همین عریضه اعلام فرمائید.
ملتمیس دعا.بهزادنبوی ۱۶مهرماه۱۳۶۵
مصاحبه راستی کاشانی پیرامون انحلال این سازمان.
حجت الاسلام والمیلمین راستی کاشانی پس ازموافقت امام بااستعفای ایشان وانحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درگفت گویی باخبرنگاررسالت به سوالات وی پاسخ گفت:…
آیاحضرت امام درطول نمایندگی حضرت عالی درسازمان ازروندجربانات اطلاع داشتندوراضی بودند؟
آیت الله راستی کاشانی:.بله،اطلاع داشتندودراثرمشکلاتی که بعضی هادرسازمان بوجودآورده بودندولی بااقداماتی که صورت گرفت بعدانتوانستنددرامورسازمان دخالت کنندواستعفادادند.این مسائل رامن خدمت امام عرض کردم وامام دستوراتی فرمودندومن طبق دستورات امام امورسازمان راکتترل کردم وبالاخره دست آنهاکوتاه شدوافرادی که تابع ولایت فقیه به معنای واقعی وتابع فقه به معنای واقعی بودند،ماندند…پس ازبیرون رفتن افرادسابق الذکر،برادرانی که باقی ماندنداصلا اساساتمام توجهشان نظرمبارک مقام رهبری است ودراساسنامه شان هم که بعدازتصفیه سازمان تدوین کرده بودند،آمده است که خط فکری این سازمان تبعیت ازمقام ولی فقیه ورهبری است ولذاوقتی که امام این تقاضا راپذیرفتندوسازمان منحل شدطبعاهرفردی ازاین افرادبرطبق وظیفه اش وخواسته مقام رهبری در هرجایی که کارآیی داشته باشد،مثل جبهه وغیرجبهه که بتواندخدمت به نظام بکندعمل خواهکرد.
نامه عضومستففی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (محسن آرمین)
پس ازانحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ومصاحبه حجت الاسلام راستی کاشانی نامه ای ازسوی محسن آرمین عضومستعفی سازمان به کیهان رسید.
پس ازاطلاع ازخبرانحلال سازمان درجرایدعصرومصاحبه حجت الاسلام راستی کاشانی باروزنامه رسالت،گمانمان برای این بودکه سکوت مظلومانه مادرمقابل آن بیانیه های سراسرفحش وناسزاوتهمت وافتراآنهم پس ازاستعفای برادران،سازمان راقانع نموده است که اصولی تربیندیشند…
وقتی به دوستانمان نصیحت می کردیم که چراتمام هم وغم تان پرونده سازی وجلوگیری ازادامه خدمت ماشده است،بیائیدشماهم بجای کارشکنی باقبول مسئولیت به انقلاب خدمت کنید،می گفتندکه ماشرعامسئولیم،حجت شرعی داریم که شماراافشاء کنیم…
برادرانمان درحال حاضرفارغ ازجنگ زرگری درمسئولیت های مختلف دولتی اجرایی ازمقام وزارت ومعاونت وزارت گرفته تامدیرکل انجام وظیفه می نمایندوحجت الاسلام راستی کاشانی ایشان رامنحرف خواندندواعتقادشان رابه ولایت فقیه مخدوش دانستند.به عبارت دیگرقائل شدندبه اینکه دردولت حتی درسطح کابینه ومقام وزارت افرادمنحرف ومخالف ولایت فقیه وجودداد…
توجه:
در۱۶مهرماه۱۳۷۰جناج بهزدادنبوی بااضافه نمودن کلمه«ایران»سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رادوباره احیاء کرد.
باتشکیل حزب مشارکت،برخی ازاعضای این سازمان درمرکزیت این حزب هم حضورداشتند،ازجمله مصطفی تاجزاده.
برخی معتقدندبدلیل عدم کارایی سازمان مجاهدین انقلاب ونیمه مخفی بودن آن،حزب مشارکت که درزمان انتخابات اولین دوره سیدمحمد خاتمی تشکیل شد،وجه علنی این سازمان است.
گفتنی است هردوی این حزب وسازمان درسال۱۳۸۹غیرقانونی اعلام وازادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آمد.
حزب اتحادملت ایران که بعدا تاسیس شد،مجموعه ای ازاین دوحزب وسازمان است!
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار)
۱۱دی۱۳۹۵
منتظرقسمت ۱۳ هم باشید.تابعد…
دُم خروس(۱۳)اینجاجمهوری اسلامی ست!
روزنامه انقلاب اسلامی۱۰خرداد۱۳۶۰
ابوالحسن بنی صدر:
اگرقانون می گویدقاضی نبایدعضوحزب باشد،نبایدباشدواین صحیح است.برای اینکه قاضی وقتی خودیک عامل سیاسی است،کارسیاسی انجام می دهد،ازاین ابزارممکن است برای پیشبردمقاصدسیاسی استفاده کند.
روزنامه انقلاب اسلامی۱۴خرداد۱۳۶۰
بنی صدر:
بنابرقانون،قاضی نمی تواندعضوحزب باشد،رئیس دیوان عالی کشورعضوودبیرکل حزب جمهوری اسلامی است.
روزنامه انقلاب اسلامی۱۶خرداد۱۳۶۰
ربانی املشی عضوشورای عالی قضایی:
ایشان درارتباط بااین سخن بنی صدرکه گفت:قاضی نمی تواندعضواحزاب باشد،گفت:
احتمالانظرآقای بنی صدرازقانون،همان ماده قانون مصوب مجلس منحله سابق است که درموردقضات گفته شده برای حفظ بی طرفی بایدقضات عضوهیچ حزبی نباشد.بجزحزب رستاخیزکه ازاین قانون مستثنااست….درفقه اسلامی جایی نداریم که قاضی نمی تواندجزوحزب باشد.
اگرحزب اسلامی وبامعیارهای اسلامی باشدچون منافاتی باعدالت نداردعضویت درآن برای قاضی مانعی ندارد.دراسلام،دین ازسیاست جدانیست.
پاسخ روزنامه انقلاب اسلامی به ربانی املشی:
آقای ربانی املشی عضوشورای عالی قضایی دراظهارات خودماده۵۲قانون سازمان قضایی (بااصول تشیکلات دادگستری)راکه قضات راازشرکت دراحزاب سیاسی منع کرده منصوب منحله سابق وخلاف اسلام ومخالف قانون اساسی دانسته وقابل اجرانمی داند.اولااین قانون درسال۱۳۳۵تصویب شده وفقط درمجلس منحله (مجلسی که درجریان انقلاب منحل گردید)تبصره ای به آن اضافه شدکه(تبصره عضویت درحزب رستاخیزملت ایران که ازشئون این ماده مستثنااست)بدیهی است،حزب جمهوری اسلامی،حزب رستاخیزنیست.بعلاوه طبق رویه متخذه درشورای انقلاب اسلامی ومجلس شورای اسلامی وسایرنهادهای جمهوری قوانین گذشته مادامی که نسخ نشده اندبقوت خودباقی است.
روزنامه انقلاب اسلامی۱۶خرداد۱۳۶۰
هادی غفاری:
بنابرکدام قانون قاضی نمی تواندعضوحزب باشد؟!
من به عنوان یک نفرازمردم که به عنوان نماینده می خواستم بدانم این قانون کجاست؟این قانون اساسی است یاغیر؟اماایشان(بنی صدر)گفته اندکه قاضی نمی تواندعضوحزب باشد.سوال می کنم اگرقاضی عضودفترهماهنگی بودبازهم مخالف قانون است؟
روزنامه انقلاب اسلامی۱۴خرداد۱۳۶۰
دکتربهشتی درپاسخ رئیس جمهور(قاضی نمی تواندعضوحزب باشد)گفت:
آقا!این هامال فرهنگ فرانسه وغرب است.بگذاریدکنار،این جاجمهوری اسلامی است.
توجه!
این جا جمهوری اسلامی ست؛نه فرانسه!!
اینجاقوه ی قضائیه عضو حزب ولایت فقیه است که توسط باندهای امنیتی تغذیه وهدایت می شود!
تاشماره بعد منتظرباشید
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
۱۵دی۱۳۹۵
دم خروس(۱۴) قاضی دررابطه باقوم وخویش هاچکارمیکند؟…
روزنامه انقلاب اسلامی ۱۴خرداد۱۳۶۰
دکتربهشتی درپاسخ رئیس جمهور (قاضی نمی تواندعضو حزب باشد):
آقااینهامال فرهنگ فرانسه و غرب است.بگذارید کنار،اینجاجمهوری اسلامی است.
دکتربهشتی رئیس دیوانعالی کشورودبیرکل حزب جمهوری اسلامی پیش ازظهردیروزدریک مصاحبه مطبوعاتی ورادیوتلویزیونی شرکت کرد وبه سوالات گوناگون خبرنگاران پیرامون مسائل مطروحه وازجمله به ۴سوال خبرنگارمادرباره نامه اخیر رئیس جمهوربه آقای اشراقی،نامه سرگشاده سلامتیان و…پاسخ گفت.
سوال خبرنگارروزنامه انقلاب اسلامی:
رئیس جمهوری در نامه ای به حجت الاسلام اشراقی گفته اند که بنابرقانون قاضی نمی تواندعضوحزب باشد، رئیس دیواعالی کشورعضوودبیرکل حزب جمهوری است، نظرشمادراین موردچیست؟
دکتربهشتی(رئیس دیوانعالی کشور):
ایشان بگویندبنابرکدام قانون؟
ایشان به استنادکدام قانون نمی تواندعضوحزب باشد؟ ماقانون اساسی داریم ونظام قضایی جدیدداریم وروزی که امام بنده را منصوب کردندبه عنوان رئیس دیوان عالی کشورمی دانستندکه من از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی هستم. مساله ای که دراین رابطه ملت ماباید بدانداین است که گفته اند:
قاضی عضوحزب نباشد.این بدین منظور بوده است که قاضی بی طرف باشد.
درفرهنگ اسلامی حفظ بی طرفی یعنی عدالت.
درفرهنگ اسلامی گفته می شود که قاضی بایدعادل باشد،یعنی باید خویشتن دارباشد.
باید برخودمسلط باشد.
یعنی باید بر علائقش مسلط باشد.والاا اگر قاضی عادل نباشدعضو حزب نباشد، عضوخانواده اش که هست،خوب یک مشت قوم وخویش دارد،آنوقت قاضی دررابطه باقوم وخویش هاچکارمیکند؟…
خوب بنابراین،درجامعه ما قاضی نباید معمم باشد ونباید غیرمعمم.هیچکدام.
وحالا چه لباسی بایدباشدوجزوچه ردیفی باشد؟چه عرض کنم؟
اگر معمم باشد شائبه این است نسبت به معممین وروحانیون جانبداری کند واگرغیرمعمم باشدشائبه این است که راجع به غیرروحانیون جانبداری کند.آقااینهامال فرهنگ فرانسه و غرب است بگذارید کناراینجا جمهوری اسلامی است….
توجه!
وبعد از ۳۷سال هم همین بازی و دعوا همچنان ادامه دارد…؟!
به گزارش پارس نیوز، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه۱۹دی۱۳۵۹) در دیدار هزاران نفر از مردم قم گفت:
«همه باید وجود یک قوه قضاییه مستقل و شجاع را قدر بدانند»
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار)
۱۹دی ماه۱۳۹۵
دم خروس(۱۵)نیروهای دلسوزواجاوپیروان راستین امام حسین!!
نشریه ارزشها۲۴اردیبهشت۱۳۷۶
احمدپورنجاتی(مسئول دفترسیاسی جمعیت دفاع ازارزشها):
مایک مجموعه فعال وحاضردرصحنه هستیم ورئیس جمهورآینده هرکس که باشدنمی تواندپیشنهادهاوانتقادهای دلسوزوسازنده جمعیت دفاع ازارزشهای انقلاب اسلامی رانادیده بگیرد.
انقلاب اسلامی دردوران انتقال به دلیل برخورداری ازدوبرکت عظیم یعنی رهبری شایسته وهوشمندونیزگستره پایگاه اجتماعی ومردمی آن توانسته است برصراط اصیل خودباقی بماند.
انفعال سیاسی باقطب بندی های کاذب سیاسی مطلوب نظام مانیست وبه اعتقادبسیاری ازصاحب نظران حضورفعال جمعیت دفاع اززشهادرفضای سیاسی کشورموجب رونق سیاسی درجامعه وشفافیت موازین معیارهاودیدگاه هاشده است.
دکترپورنجاتی رجوع به نیروهای پرشورودرعین حال توانادردولت آینده راضروری خواندوگفت:مابایدخودراازدایره بسته قحط الرجال نجات دهیم،زیرابرای نظام ماخوشایندنیست که نیازمدیریتی خودراصرفاازمداربسته ومحدودمدیران موجودوبراساس وابستگی های خطی،سلیقه ای،جناحی ویاوابستگی های طبقاتی تامین کندوبرهمین اساسنامه جمعیت دفاع ازارشها(ری شهری)درانتخابات ریاست جمهوری قصددارددرصورت پیروزی درانتخابات یک ترکیب موزون ازتمامی نیروهای متعبِّدوکارآمدرادرترکیب آینده انتخاب ومعرفی کند.
نشریه ارزشها۲۴اردیبهشت۱۳۷۶
محمدی ری شهری(دبیرکل جمعیت دفاع ازارزشها):
هدف من درشرکت درانتخابات ریاست قدرت طلبی ونشستن برکرسی ریاست نیست.واصولاپیروان راستین امام حسین (ع)وکسانی که خودراپاسدارارزش هاواحیای امربه معروفرونهی از منکر می دانندهرگز به ریاست وقدرت دل نخواهندبست.
توجه!
این نیروهای دلسوز همان سربازان گمنام امام زمان دروزارت اطلاعات (واجا)هستندکه احمدپور نجاتی(مدیراطلاعاتی دوره ی ری شهری وتئوریسین اصلاح طلب فعلی) می خواست بابرنده شدن ری شهری درانتخابات ریاست جمهوری این نیاز مدیریتی رادردایره ی تنگ قحط الرجالی موجود،برطرف سازد.اما باشکست مفتضحانه ری شهری بساط این حزب تازه تاسیس شده دوره ی انتخابات هم جمع وسرانجام تعطیل شد.
درعوض،دردوره ی ریاست جمهوری احمدی نژاد این نیازمدیریتی باحضور فراوان نیروهای امنیتی دردایره ی علنی اجرایی قدرت تاحدودی تامین شد.
گفتنی است ازاعضای سابق جمعیت دفاع ازرارشها که همگی ازمدیران وزارت اطلاعات بوده اند،یکی روح الله حسینیان است که دردوره ی انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد،جمعیت #پایداری راتاسیس کردندودیگری محمدشریعتمداری ست که دردوره ریاست جمهوری محمد #خاتمی وزیربازرگانی بوذ.
احمدپورنجاتی اکنون اززهبران فکری اصلاح طلبان است وبرای این حوزه خط مشی تعیین می کند!
تادم خروس بعد
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار)
۲۲دی ماه ۱۳۹۵
آدرس شماره۱۱:

#دم #خروس ۱۱1روزنامه جمهوری اسلامی۱۵فروردین۱۳۶۱مابه عنوان بخشی ازیک تشکیلات اسلامی به زیارت امام رفته بودیم.پس می با…

Publicerat av Mohammad Shori Jeze den 25 december 2016

آدرس شماره۱۲:

#دم #خروس(12)#روزنامه #کیهان۱۴مهر۱۳۶۵یاموافقت امام #خمینی #سازمان #مجاهدین #انقلاب #اسلامی منحل شد.امام خمینی درپی نا…

Publicerat av Mohammad Shori Jeze den 31 december 2016

آدرس شماره۱۳:

#دُم #خروس(13)اینجاجمهوری اسلامی ست!#روزنامه #انقلاب #اسلامی۱۰خرداد۱۳۶۰#ابوالحسن #بنی صدر:اگرقانون می گویدقاضی نبایدع…

Publicerat av Mohammad Shori Jeze den 5 januari 2017

آدرس شماره چهاردهم:

#دم #خروس(14) قاضی دررابطه باقوم وخویش هاچکارمیکند؟…#روزنامه #انقلاب اسلامی ۱۴خرداد۱۳۶۰دکتر #بهشتی درپاسخ رئیس جمهور…

Publicerat av Mohammad Shori Jeze den 8 januari 2017

آدرس شماره۱۵ک

#دم #خروس(15)نیروهای دلسوزواجاوپیروان راستین امام حسین!!نشریه ارزشها۲۴اردیبهشت۱۳۷۶#احمد #پورنجاتی(مسئول دفترسیاسی جمعی…

Publicerat av Mohammad Shori Jeze den 11 januari 2017

آدرس مجموعه اول:

عالم محضرتاریخ است؛درمحضرتاریخ لطفن جفنگ نگیم،تُپق نزنیم!دُم خروس(شماره ی یک تا۱۰)#محمد #شوری(نویسنده و #روزنامه نگار…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ den 20 december 2016

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com