هاشمی رفسنجانی؛ انحصارطلبی اصلاح طلب! – محمد شوری

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه ۲۲ دی ۱٣۹۵ – ۱۱ ژانویه ۲۰۱۷

شخصیت هاشمی رفسنجانی رامی توان دریک جمله اینگونه تعریف کرد:
سیاستمداری زیرک،کیّاس وحیله گرکه انحصارطلب اصلاح طلب است!
سیاست اینجا به معنی بی پدرومادر.نه به معنی شیوه ی راه.
هاشمی رفسنجانی ازجمله معدودروحانیونی ست که بدلیل خروج ازدایره ی تنگ حوزه وحجره ومضافاتمکن مالی قابل قبول،باورودبه دنیای سیاست ومبارزه،اندیشه های تنگ ودُُگم بافت حوزه های علمیه وروحانیت قشری وسنت گرای محض رابرنتافت وراه خروج رابرگرفت وخارجی شد!
تنهاقشرانگشت شماری ازروحانیونی که واردعرصه سیاست شده اندبه فراخوردایره ی فعالیت شان،ازحصاربسته ومتهجرانه وارتجاعی حوزه علمیه خروج کرده وبه دایره ی وسیع تربیرون،قدم نهادند.
افرادی مثل:بهشتی،گُلزاده غفوری؛مرتضی مطهری،مفتح ومحمدجوادباهنرکه کم وبیش ازآن دایره تنگ قشری نگری بیرون آمدندودراندیشه مذهبی رویکردی اصلاح طلبانه داشتند وایضاآیت الله منتظری که ازنسل اول مراجع تقلید،به دلیل فعالیت سیاسی مستمرونشست وبرخاست بااندیشه های مختلف وزندگی درزندان وشهرهای تبعیدی،اندیشه هایش زمانه رادرک وتلاش نمودآنرابافقه حوزوی آشناوآشتی دهدوتصحیح کند.
اوالبته دربازی سیاست،اخلاق رااولی دانست وهدف وسیله اش راتوجیه نکرد.
امادربازی سیاسی هاشمی رفسنجانی،اخلاق به مرورکم رنگ شد؛ودردوره ی انقلاب تکنولوژی وحضوررسانه های اینترنتی وماهواره وموبایل،واطلاع رسانی آنی آن به افکارعمومی،رویکردوی همسوبابرخی اصلاح طلبان(حکومتی)بالاجباربه سمت پررنگ شدن اخلاق درسیاست رفت که دربرخی البته ویژگی نفاق پررنگ تراست!؟
هاشمی رفسنجانی به همراهی بخشی ازروحانیون همفکر(بخصوص سران حزب جمهوری اسلامی)ومثلثی که ازخودواحمدخمینی وخامنه ای ساخت تابا کانالیزه کردن خمینی واشراف به وی،خمینی را به سمت دیدگاه خودهدایت کنند،ازهمان ابتداباانحصارطلبی،پایه ی استبداد را…
اینجا:
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=77699

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)