«قلم بیدار» شعر از مهندس شاهین میر محمد حسینی (نوشته شده در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی)

از به خون خوابیدنِ خاک وطن
کوسهء قاتل ببین سردار شد
از وجودِ خود فروشان پلید
روزِ میهن چون شبی تبدار شد
گشت یک افسانه آزادی و عشق
مردِ حق در خون و یا بر دار شد
ای دریغ از آن جوانی کو به صدق
طعمه گرگانِ آدمخوار شد
از بَرِ ظلم و فساد و حیله ها
دین چنان یک پردهء هموار شد
گر چه ویران مانده است باز این وطن
ای فراوان خار از او پر بار شد
از ستمها گر چه خون گردیده دل
این قلم رسواگری بیدار

لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
www.shahinmirhosseinileader.com
http://mirhosseini.weebly.com