«نظام ولایت وقیح»
هر کس ز ره رسید به غایت چرید و رفت
چون بار خویش بست؛ حقیقت ندید و رفت
شد ره نمای راه خدا لیک همچو خار
در پای رهروان طریقت خلید و رفت
بسیار گفت ز عدل و درستی و راستی
خود سوی نادرست ز فطرت پرید و رفت
بسیار حق پرستِ دروغین که بهرِ مال
چون شاخه سوی نور؛ به ظلمت خزید و رفت
صد اُف به فاسدانِ همه در فریب باد
هم آنکه همچو موش دیانت جوید و رفت
خواهد رسید روز جزا بهر ظالمان
پنداشت آنکه مار به حیلت گزید و رفت
خوشبخت آنکه داد و ستد با خدا نمود
زین نقد باغی از ایدیت خرید و رفت
شاهین؛ چه سود ظلم و ستم سفله را دهد
چون آفتاب عمر به هجرت خزید و رفت

شعر از مهندس شاهین میر محمد حسینی – هلند
shahin-mir-hosseini-24-12-2016-b
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com”
www.shahinmirhosseinileader.com
http://mirhosseini.weebly.com

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “


اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب
Facebook: Shahin Mir M. Hosseini
Facebook: Shahin Mir Hosseini, Political Refugee