سه چهار پاره دیگر از مهندس شاهین میر محمد حسینی
shahin-mir-hosseini-24-12-2016
گدا خویانِ بر مسند نشسته
ز شومیتان به خلق درهاست بسته
ستم نابود؛ ستمگر بی شکیب است
رها گردد دگر این خلقِ بسته
+++
دنیا گذر است؛ سر به سر باید رفت
با شور و ترانه و غزل باید رفت
بس بوده در این خیال ما می مانیم
نا آگاه اجل رسیده؛ هان باید رفت
+++
ایها الاستاد معمار کلام
خواهی گر باشد لغات تو به کام
از جمیع ویژگیها این بدان
خوش بیان باشد و اندک والسلام

لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com”
www.shahinmirhosseinileader.com
http://mirhosseini.weebly.com

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “


اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب
Facebook: Shahin Mir M. Hosseini
Facebook: Shahin Mir Hosseini, Political Refugee