آیا ابعادواکنش دولت آمریکا به هک شدن امیل هایش طبیعی است؟ یکی از عجیب ترین مسائلی که این روزها ذهن آدمی را بخود جلب می کند، ادعاها و نحوه واکنش دولت آمریکا در مورددخالت روسیه در انتخابات آمریکاست که روزبروز هم برغلظت آن افزوده شود. حتی اگر هک کردن امیل های خانم کلینتون و همکارانش توسط دولت روسیه هم واقعیت داشته باشد چنین عکس العملی بیش از آن که شباهت به رویکردیک ابرقدرت که مسئولبت برقراری نظم جهان را برخود فرض می داند باشد، بیشتر به رویکردیک شیربی یال و دم اشکم می ماند که مشابه رویکردیک کشورضعیف و جهان سومی است. براساس این رویکرد ابرقدرت ما مدعی است که روسیه و از جمله شخص پوتین در انتخابات آمریکا بسودترامپ مداخله کرده است. اما شدت و حدت واکنش و فضای تبلیغاتی طوری است که گویا پوتین برای ابرقدرت جهان رئیس جمهورتعیین کرده است!. این ادعاها حالا از مرز جنگ تبلیغاتی مربوط به زمان برگزاری انتخابات که می توانست مصرف موقتی داشته باشد گذشته است و دولت اوباما در آخرین روزهای ریاست جمهوری اش رسما دستوربررسی این مداخله و تأثیراتش را به سازمان سیا داد. اکنون هم سیا و اف بی آی رسما آن را تأیید کرده اند. مجلس آمریکا هم خواهان پیگیری این مسأله شده است. البته می توان فهمید که هدف بخشی از این پروپاکاندای دولت اوباما معطوف به آن است که در پایان ریاست جمهوری اش انگ یک رئیس جمهوروامانده و ضعیف باو نخورد ، و مهم تر از آن در راستای استراتژی تشدیدتضاد بین روسیه و آمریکا و غرب است که قویا توسط اوباما و حزب دموکرات و بخش های مهمی از طبقه سیاسی حاکم دنبال می شده است. برطبق آن محاصره و تضعیف روسیه و چین و کلا قطب بندی های جدید درحال تکوین از عناصرکلیدی استراتژی آمریکا در قرن بیست و یکم است. هدف مهم دیگر به نوعی تعیین دستورکارریاست جمهوربعدی، به چالش کشیدن سیاست متفاوت و محتمل ترامپ نسبت به روسیه است و البته بسیج افکارعمومی علیه چنین سیاسی. این قبیل دلایل را که واقعیت هم دارند و مهم هم هستند می توان فهمید…. با این همه، این سوال همچنان باقی است که چگونه و تحت چه شرایطی بزرگترین قدرت جهان مجبورمی شود که به این پیسی بیفتد که خود را در بدلیل هک شدن چندین امیل تا این حدضعیف و خوار نشان بدهد و بدست خودآن را تا این حد تبلیغاتی و رسانه ای بکند؟ طرح چنین شکوه ها و ادعاهائی از سوی دولت ها و قدرت های کوچک قابل درک است. چنانکه حکومت اسلامی و حتی شخص خامنه ای در انتخابات مجلس بی بی سی را متهم به مداخله در انتخابات و دادن لیست کردند. اما طرح این گونه ادعاها با چنین ابعادی برای یک ابرقدرت را چگونه باید فهمید؟ به گمان من سوای هدف و انگیزه های ذکرشده که واقعیت هم دارند، اما در ورای آنها یک حقیقت مهمی را می توان به تماشا نشست: لرزه های افول هژمونی یک ابرقدرت!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)