«به علی گدا خامنه ای»

ای خامنه ای تو فاسدی نی قائد
دزدی و منافقی؛ به خلقی زائد
بیت تو و هر که از تو است بی ناموس
هم منشاء جورید و ستم هم فاسد

مهندس شاهین میر محمد حسینی

مرگ بر خامنه ای و روحانی و مجتبی خامنه ای تروریستهای دزد و فاسد جنایتکار
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی در هلند بر علیه اینجانب به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
www.shahinmirhosseinileader.com
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini